UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Chémia-geografia

Stupeň štúdia: 1. bakalársky

Odbor: Chémia a Geografia

Absolventi medziodborového štúdia, podprogramu chémia majú teoretické aj praktické znalosti zo základných chemických disciplín, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Skladba študijného programu dáva študentom priestor na pochopenie základných chemických princípov a teórií a vzájomnej súvislosti javov. Absolventi majú základné znalosti z využitia laboratórnych postupov a laboratórnych prístrojov pri syntéze a analýze chemických látok. Môžu vykonávať základné práce technického charakteru, v chemických, environmentálnych laboratóriách.

Pritom absolventi medziodborového štúdia chémie majú vzdelanie aj z ďalšieho vedného odboru. Takéto vzdelanie im umožňuje chápať interdisciplinárne súvislosti medzi odbormi a aplikovať vedomosti z jedného odboru v problematike druhého študovaného odboru. Rovnako ako prejavy existencie hmoty sú navzájom neoddeliteľné, súvisia spolu i jednotlivé odbory prírodných vied a chemické vedy. Medzi prírodnými vedami existujú styčné oblasti, ktorých štúdium prináša cenné poznatky nielen pre rozvoj chemickej vedy, ale i pre praktické potreby ľudskej spoločnosti. Medziodborové študijné programy chémie sú založené práve na tejto skutočnosti.

Absolventi sú pripravovaní buď na štúdium učiteľstva chémie a geografie na druhom stupni, alebo môžu využiť svoje medziodborové vzdelanie aj na ďalšie štúdium hraničných odborov chémie. Absolvent chémie a geografie sa môže v magisterskom štúdiu vyprofilovať ako odborník na chemické aspekty životného prostredia a environmentalistiku regiónov s rozvinutým priemyslom. Ďalej, absolventi medziodborového štúdia geografia dokážu hodnotiť problémy a možnosti krajinnej sféry na rôznych hierarchických úrovniach. Identifikáciou parciálnych javov v jednotlivých geosférach sú schopní posudzovať premeny v krajine a regiónoch tak, aby špecifikovali premeny prírodného systému a zhodnotili jeho súčasný stav. Dokážu nielen spolupracovať so špecialistami jednotlivých vedných odborov, ale majú široké poznatky z ďalšieho odboru, ktorý študujú spoločne s geografiou. Vo svojom ďalšom smerovaní sa môžu zamerať okrem učiteľstva chémie a geografie hlavne na interdisciplinárne problémy geografie a iných odborov. Na úrovni nešpecifického transferu dokážu riešiť problémové úlohy spojené s analýzou geografického prostredia v jednotlivých regiónoch i problémových oblastiach: environmentalistiky  regiónov a zhodnotení účinku napr. klimatických zmien na krajinu v prípade štúdia s chémiou.