UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Chémia-informatika

Stupeň štúdia: 1. bakalársky

Odbor: Chémia a Informatika

Absolventi medziodborového štúdia, podprogramu chémia majú teoretické aj praktické znalosti zo základných chemických disciplín, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Skladba študijného programu dáva študentom priestor na pochopenie základných chemických princípov a teórií a vzájomnej súvislosti javov. Absolventi majú základné znalosti z využitia laboratórnych postupov a laboratórnych prístrojov pri syntéze a analýze chemických látok. Môžu vykonávať základné práce technického charakteru, v chemických, environmentálnych laboratóriách.

Pritom absolventi medziodborového štúdia chémie majú vzdelanie aj z ďalšieho vedného odboru, informatiky. Takéto vzdelanie im umožňuje chápať interdisciplinárne súvislosti medzi odbormi a aplikovať vedomosti z jedného odboru v problematike druhého študovaného odboru. Rovnako ako prejavy existencie hmoty sú navzájom neoddeliteľné, súvisia spolu i jednotlivé odbory prírodných vied a chemické vedy. Medzi prírodnými vedami existujú styčné oblasti, ktorých štúdium prináša cenné poznatky nielen pre rozvoj chemickej vedy, ale i pre praktické potreby ľudskej spoločnosti.

Chemický modul študovaný v kombinácii s informatikou pripraví absolventa, ktorý je schopný po hlbšom štúdiu chémie na magisterskom stupni riešiť teoretické problémy na základe zodpovedajúcich matematických metód a pomocou počítača modelovať chemické a biochemické procesy a navrhovať možné smery syntézy nových organických a anorganických zlúčenín s požadovanými vlastnosťami, pritom brať do úvahy požiadavku maximálnej ochrany životného prostredia. Môže sa zamerať na oblasť chemickej informatiky.

Ďalej, bakalár medziodborového štúdia informatiky v kombinácii s chémiou – z informatického hľadiska je pripravovaný tak, že dokáže implementovať, inštalovať a prevádzkovať zložité systémy, pracovať v implementačnom tíme pod vedením magistra/inžiniera informatiky. Dokáže rozširovať, prispôsobovať a lokalizovať systémy výpočtovej a informačnej techniky. Dokáže spolupracovať s používateľmi systému a špecialistami iných profesií. Tiež je čiastočne pripravený na magisterské štúdium informatiky.

Vedomosti a znalosti z druhého predmetu v kombinácii medziodborového štúdia sú určené požiadavkami druhého predmetu. Medziodborové štúdium v kombinácii s informatikou  poskytuje  možnosti lepšieho a dôslednejšieho využitia informatických znalostí v iných odboroch, prípadne iné odbory môžu priniesť informatike doplňujúce poznatky, ktoré budú pre ňu prínosom.

Absolventi tohto študijného programu budú nachádzať uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu, vo vzdelávacej sústave, ako vo verejnom tak aj v súkromnom sektore, v bankovníctve, doprave, zdravotníctve, ekológii atď. pretože, dokážu implementovať, rozširovať, prispôsobovať a lokalizovať, inštalovať a udržiavať systémy výpočtovej a informačnej techniky. Prepojenie informatiky s prírodovednými predmetmi poskytujú viaceré predmety zaradené do výučby, napríklad: Vybrané kapitoly z  informatiky (predmet bude zameraný na aplikácie informatiky vo fyzike, chémii, biológii, geografii a matematike).

Okrem toho títo absolventi sú spôsobilí pokračovať na magisterskom štúdiu učiteľstva predmetov študovaných odborov medziodborového štúdia Informatiky a Chémie  a  magisterského štúdia Informatika (po doplnení niektorých teoretických predmetov).

Všetci absolventi medziodborového štúdia získajú hlboké pochopenie počítačových systémov v celku, budú rozumieť nielen teoretickým základom odboru ale aj tomu, ako teória ovplyvňuje prax. Budú mať pevný základ, ktorý im umožní obnovovať si znalosti súbežne s tým, ako sa informatika bude vyvíjať.

Absolventi študijného programu chémia-informatika sú pripravovaní buď na štúdium učiteľstva chémie a informatiky na druhom stupni alebo môžu využiť svoje vzdelanie aj na ďalšie štúdium hraničných odborov chémie a informatiky napr. v oblasti kombinatorickej chémie, teoretického modelovania a spracovania experimentálnych dát a pod.