UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Fyzika-biológia

Stupeň štúdia: 1. bakalársky

Odbor: Fyzika a Biológia

Absolventi medziodborového štúdia, podprogramu fyzika majú teoretické aj praktické znalosti zo základných fyzikálnych disciplín, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Skladba študijného programu dáva študentom priestor na pochopenie základných fyzikálnych javov a ich vzájomných súvislostí. Absolventi majú základné zručnosti potrebné na vykonávanie fyzikálnych experimentov a taktiež technické zručnosti pri vykonávanie laboratórnych prác vo fyzikálnych laboratóriách. Navyše majú absolventi medziodborového štúdia fyziky vzdelanie aj z ďalšieho vedného odboru. Takéto vzdelanie im umožňuje chápať interdisciplinárne súvislosti medzi odbormi a aplikovať vedomosti z jedného odboru v problematike druhého študovaného odboru. Rovnako ako prejavy existencie hmoty sú navzájom neoddeliteľné, súvisia spolu i jednotlivé odbory prírodných vied a fyziky. Medzi prírodnými vedami existujú styčné oblasti, ktorých štúdium prináša cenné poznatky nielen pre rozvoj fyziky, ale i pre praktické potreby ľudskej spoločnosti. Absolventi sú pripravovaní buď na štúdium učiteľstva fyziky a biológie na druhom stupni, alebo môžu využiť svoje medziodborové vzdelanie aj na ďalšie štúdium hraničných odborov fyziky. Kombinácia modulov fyzika a biológia tvorí ideálny základ pre štúdium biofyziky

Absolventi podprogramu biológia medziodborového štúdia majú teoretické vedomosti aj praktické zručnosti zo základných biologických disciplín, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Študijný program je zostavený tak, aby študenti pochopili štruktúru a funkcie organizmov na rôznych stupňoch evolučného vývoja, ale aj na úrovni spoločenstiev a ekosystémov. Zároveň získajú základné znalosti z využitia terénnych a laboratórnych metodík pri hodnotení rôznych aspektov živej prírody. Môžu vykonávať základné aj náročné práce technického charakteru v terénnom výskume, laboratórnej praxi biologických, medicínskych a environmentálnych pracovísk. Pritom majú vzdelanie aj z druhého vedného odboru, ktorý študujú v medziodborovej kombinácii.

Absolventi sú pripravovaní buď na štúdium učiteľstva fyziky a biológie na druhom stupni alebo môžu využiť svoje vzdelanie aj na ďalšie štúdium hraničných odborov fyziky a biológie.