UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Fyzika-chémia

Stupeň štúdia: 1. bakalársky

Odbor: Fyzika a Chémia

Absolventi medziodborového štúdia, podprogramu fyzika majú teoretické aj praktické znalosti zo základných fyzikálnych disciplín, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Skladba študijného programu dáva študentom priestor na pochopenie základných fyzikálnych javov a ich vzájomných súvislostí. Absolventi majú základné zručnosti potrebné na vykonávanie fyzikálnych experimentov a taktiež technické zručnosti pri vykonávanie laboratórnych prác vo fyzikálnych laboratóriách. Navyše majú absolventi medziodborového štúdia fyziky vzdelanie aj z ďalšieho vedného odboru. Takéto vzdelanie im umožňuje chápať interdisciplinárne súvislosti medzi odbormi a aplikovať vedomosti z jedného odboru v problematike druhého študovaného odboru. Rovnako ako prejavy existencie hmoty sú navzájom neoddeliteľné, súvisia spolu i jednotlivé odbory prírodných vied a fyziky. Medzi prírodnými vedami existujú styčné oblasti, ktorých štúdium prináša cenné poznatky nielen pre rozvoj fyziky, ale i pre praktické potreby ľudskej spoločnosti. Medziodborové študijné programy fyziky sú založené práve na tejto skutočnosti.

Absolventi medziodborového štúdia, podprogramu chémia majú teoretické aj praktické znalosti zo základných chemických disciplín, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Skladba študijného programu dáva študentom priestor na pochopenie základných chemických princípov a teórií a vzájomnej súvislosti  javov. Absolventi majú základné znalosti z využitia laboratórnych postupov a laboratórnych prístrojov pri syntéze a analýze chemických látok. Môžu vykonávať základné práce technického charakteru, v chemických, environmentálnych laboratóriách.

Pritom absolventi medziodborového štúdia chémie majú vzdelanie aj z ďalšieho vedného odboru. Absolventi sú pripravovaní buď na štúdium učiteľstva fyziky a chémie na druhom stupni, alebo môžu využiť svoje medziodborové vzdelanie aj na ďalšie štúdium hraničných odborov fyziky. Kombinácia modulov fyzika a chémia tvorí ideálny základ pre štúdium fyzikálnej chémie a chemickej fyziky.

Posledná aktualizácia: 25.02.2016