UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Geografia-filozofia

Stupeň štúdia: 1. bakalársky

Odbor: Geografia a Psychológia

Absolventi medziodborového štúdia geografia dokážu hodnotiť problémy a možnosti krajinnej sféry na rôznych hierarchických úrovniach. Identifikáciou parciálnych javov v jednotlivých geosférach sú schopní posudzovať premeny v krajine a regiónoch tak, aby špecifikovali premeny prírodného systému a zhodnotili jeho súčasný stav. Dokážu nielen spolupracovať so špecialistami jednotlivých vedných odborov, ale majú široké poznatky z ďalšieho odboru, ktorý študujú spoločne s geografiou. Vo svojom ďalšom smerovaní sa môžu zamerať okrem učiteľstva geografie a príslušného ďalšieho predmetu hlavne na interdisciplinárne problémy geografie a iných odborov. Medziodborové štúdium s psychológiou  pokračuje na druhom stupni  štúdiom učiteľstva geografie a psychológie alebo geografie, kde absolvent sa dokáže vžiť  do spôsobu myslenia a práce odborníkov v humanitných vedách a spolupracovať na zaujímavých interdisciplinárnych projektoch prírodných a spoločenskovedných disciplín.

Absolventi medziodborového štúdia, podprogramu psychológia majú teoretické aj praktické poznatky zo základných psychologických disciplín, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Skladba študijného programu dáva študentom priestor na pochopenie základných psychologických princípov a teórií a vzájomnej súvislosti javov.

Pritom absolventi medziodborového štúdia psychológie majú vzdelanie aj z ďalšieho vedného odboru. Takéto vzdelanie im umožňuje chápať interdisciplinárne súvislosti medzi odbormi a aplikovať vedomosti z jedného odboru v problematike druhého študovaného odboru. Absolventom umožňuje pokračovať v štúdiu učiteľstva geografie a psychológie. Uvedená predmetová špecializácia umožňuje učiteľom nazerať predovšetkým na geografiu a psychológiu z interdisciplinárneho hľadiska, implementovať poznatky geografie napríklad v psychológii zdravia, v oblasti prevencie rizikového správania. Absolventi bakalárskeho medziodborového štúdia sú pripravení na implementáciu psychologického poznania do štúdia geografie, riešenie interdisciplinárnych VV tém v prípade, že sa rozhodnú pre JOŠ geografie. Medziodborové študijné programy psychológie v kombinácii s prírodovednými odbormi sú zamerané na prípravu odborníkov s ohľadom aj na úroveň ich soft skills a počítačovej gramotnosti.

Posledná aktualizácia: 25.02.2016