UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Geografia-informatika

Stupeň štúdia: 1. bakalársky

Odbor: Geografia a Informatika

Absolventi medziodborového štúdia geografia dokážu hodnotiť problémy a možnosti krajinnej sféry na rôznych hierarchických úrovniach. Identifikáciou parciálnych javov v jednotlivých geosférach sú schopní posudzovať premeny v krajine a regiónoch tak, aby špecifikovali premeny prírodného systému a zhodnotili jeho súčasný stav. Dokážu nielen spolupracovať so špecialistami jednotlivých vedných odborov, ale majú široké poznatky z ďalšieho odboru, ktorý študujú spoločne s geografiou. Vo svojom ďalšom smerovaní sa môžu zamerať okrem učiteľstva geografie a príslušného ďalšieho predmetu hlavne na interdisciplinárne problémy geografie a iných odborov. Okrem prípravy na štúdium učiteľstva zabezpečuje predkladaný modul v kombinácii s matematikou a informatikou možnosť špecializovať sa na magisterskom stupni v oblasti geoinformatiky a teórie systémov. Absolvent bude zručný v aplikovaní matematiky a informatiky na riešenie problémov v jednotlivých hospodárskych a spoločenských oblastiach, ako aj pri ochrane a tvorbe krajiny.

Bakalár medziodborového štúdia informatiky v kombinácii s geografiou – z informatického hľadiska je pripravovaný tak, že dokáže implementovať, inštalovať a prevádzkovať zložité systémy, pracovať v implementačnom tíme pod vedením magistra/inžiniera informatiky. Dokáže rozširovať, prispôsobovať a lokalizovať systémy výpočtovej a informačnej techniky. Dokáže spolupracovať s používateľmi systému a špecialistami iných profesií. Tiež je čiastočne pripravený na magisterské štúdium informatiky.

Vedomosti a znalosti z druhého predmetu v kombinácii medziodborového štúdia sú určené požiadavkami druhého predmetu. Medziodborové štúdium v kombinácii s informatikou  poskytuje  možnosti lepšieho a dôslednejšieho využitia informatických znalostí v iných odboroch, prípadne iné odbory môžu priniesť informatike doplňujúce poznatky, ktoré budú pre ňu prínosom.

Absolventi tohto študijného programu budú nachádzať uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu, vo vzdelávacej sústave, ako vo verejnom tak aj v súkromnom sektore, v bankovníctve, doprave, zdravotníctve, ekológii atď. pretože, dokážu implementovať, rozširovať, prispôsobovať a lokalizovať, inštalovať a udržiavať systémy výpočtovej a informačnej techniky. Prepojenie informatiky s prírodovednými predmetmi poskytujú viaceré predmety zaradené do výučby, napríklad: Vybrané kapitoly z  informatiky (predmet bude zameraný na aplikácie informatiky vo fyzike, chémii, biológii, geografii a matematike).

Okrem toho títo absolventi sú spôsobilí pokračovať na magisterskom štúdiu učiteľstva predmetov študovaných odborov medziodborového štúdia Informatiky a Geografie a magisterského štúdia Informatika (po doplnení niektorých teoretických predmetov). Všetci absolventi medziodborového štúdia získajú hlboké pochopenie počítačových systémov v celku, budú rozumieť nielen teoretickým základom odboru ale aj tomu, ako teória ovplyvňuje prax. Budú mať pevný základ, ktorý im umožní obnovovať si znalosti súbežne s tým, ako sa informatika bude vyvíjať.