UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Matematika-biológia

Stupeň štúdia: 1. bakalársky

Odbor: Matematika a Biológia

Absolventi medziodborového štúdia matematika-biológia majú teoretické aj praktické znalosti zo základných matematických a biologických disciplín, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Skladba študijného programu dáva študentom priestor na pochopenie základných biologických a biochemických princípov a teórií a vzájomnej súvislosti javov na základe ich porozumenia z matematickej stránky. Absolventi tiež majú základné znalosti z využitia laboratórnych postupov a laboratórnych prístrojov, a preto tiež môžu vykonávať základné práce technického charakteru v biologických a environmentálnych laboratóriách.

Absolventi sú pripravovaní buď na štúdium učiteľstva matematiky a biológie na druhom stupni, alebo môžu využiť svoje medziodborové vzdelanie aj na ďalšie štúdium v špecifických odboroch matematiky alebo biológie. Biologický modul študovaný v kombinácii s matematikou pripraví absolventa, ktorý je schopný po hlbšom štúdiu biológie na magisterskom stupni riešiť teoretické problémy na základe zodpovedajúcich matematických metód a pomocou počítača modelovať biologické procesy.

Študijný podprogram biológia je zostavený tak, aby študenti pochopili štruktúru a funkcie organizmov na rôznych stupňoch evolučného vývoja, ale aj na úrovni spoločenstiev a ekosystémov. Zároveň získajú základné znalosti z využitia terénnych a laboratórnych metodík pri hodnotení rôznych aspektov živej prírody. Môžu vykonávať základné aj náročné práce technického charakteru v terénnom výskume, laboratórnej praxi biologických, medicínskych a environmentálnych pracovísk.