UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Matematika-chémia

Stupeň štúdia: 1. bakalársky

Odbor: Matematika a Chémia

Absolventi sú pripravovaní buď na štúdium učiteľstva matematiky a chémie na druhom stupni, alebo môžu využiť svoje medziodborové vzdelanie aj na ďalšie štúdium v špecifických odboroch matematiky alebo chémie.

Absolventi medziodborového štúdia majú vzdelanie z dvoch vedných odborov, ktoré im umožňuje chápať interdisciplinárne súvislosti medzi odbormi a aplikovať vedomosti z jedného odboru v problematike druhého študovaného odboru. Rovnako ako prejavy existencie hmoty sú navzájom neoddeliteľné, súvisia spolu i jednotlivé odbory prírodných vied. Medzi oboma odbormi existujú styčné oblasti, ktorých štúdium prináša cenné poznatky nielen pre rozvoj chemickej vedy, ale i pre praktické potreby ľudskej spoločnosti. Medziodborové študijné programy chémie sú založené práve na tejto skutočnosti. Chemický modul študovaný v kombinácii s matematikou pripraví absolventa, ktorý je schopný po hlbšom štúdiu chémie na magisterskom stupni riešiť teoretické problémy na základe zodpovedajúcich matematických metód a pomocou počítača modelovať chemické a biochemické procesy a navrhovať možné smery syntézy nových organických a anorganických zlúčenín s požadovanými vlastnosťami, pritom brať do úvahy požiadavku maximálnej ochrany životného prostredia. Špecificky sa absolvent programu matematika-chémia  môže pri budúcom štúdiu  zamerať na oblasť kombinatorickej chémie.

Okrem toho, absolventi medziodborového štúdia matematika-chémia majú teoretické aj praktické znalosti zo základných matematických a chemických disciplín, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Skladba študijného programu dáva študentom priestor na pochopenie základných chemických princípov a teórií a vzájomnej súvislosti javov na základe ich porozumenia z matematickej stránky. Absolventi tiež majú základné znalosti z využitia laboratórnych postupov a laboratórnych prístrojov pri syntéze a analýze chemických látok. Môžu vykonávať základné práce technického charakteru, v chemických a environmentálnych laboratóriách.

Absolventi medziodborového študijného programu matematika-chémia majú kvalitný teoretický a praktický základ z oboch odborov a prirodzenou cestou v ich ďalšom štúdiu je učiteľstvo akademických predmetov, po skončení ktorého môžu v spoločnosti zastávať pozície odborne zdatných učiteľov.