UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Matematika-fyzika

Stupeň štúdia: 1. bakalársky

Odbor: Matematika a Fyzika

Absolventi medziodborového štúdia matematika-fyzika majú teoretické aj praktické znalosti zo základných matematických a fyzikálnych disciplín, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Skladba študijného programu dáva študentom priestor na pochopenie základných fyzikálnych princípov a teórií a vzájomnej súvislosti javov na základe ich porozumenia z matematickej stránky. Absolventi tiež majú základné znalosti z využitia laboratórnych postupov a laboratórnych prístrojov, čo im umožňuje vykonávať základné práce technického charakteru vo fyzikálnych laboratóriách.

Absolventi sú pripravovaní buď na štúdium učiteľstva matematiky a fyziky na druhom stupni, alebo môžu využiť svoje medziodborové vzdelanie aj na ďalšie štúdium v špecifických odboroch matematiky alebo fyziky.

Skladba študijného programu dáva študentom priestor na pochopenie základných fyzikálnych javov a ich vzájomných súvislostí. Absolventi majú základné zručnosti potrebné na vykonávanie fyzikálnych experimentov a taktiež technické zručnosti pri vykonávanie laboratórnych prác vo fyzikálnych laboratóriách. Navyše majú absolventi medziodborového štúdia fyziky vzdelanie aj z ďalšieho vedného odboru. Takéto vzdelanie im umožňuje chápať interdisciplinárne súvislosti medzi odbormi a aplikovať vedomosti z jedného odboru v problematike druhého študovaného odboru. Medzi prírodnými vedami existujú styčné oblasti, ktorých štúdium prináša cenné poznatky nielen pre rozvoj fyziky, ale i pre praktické potreby ľudskej spoločnosti. Medziodborové študijné programy fyziky sú založené práve na tejto skutočnosti. Kombinácia fyzika a matematika tvorí ideálny základ pre štúdium matematickej a teoretickej fyziky.