UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Matematika-geografia

Stupeň štúdia: 1. bakalársky

Odbor: Matematika a Geografia

Absolventi medziodborového štúdia matematika-geografia majú teoretické aj praktické znalosti zo základných matematických a geografických disciplín, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Skladba študijného programu dáva študentom priestor na pochopenie základných geografických princípov a teórií a vzájomnej súvislosti javov na základe ich porozumenia z matematickej stránky.

Absolventi sú pripravovaní buď na štúdium učiteľstva matematiky a geografie na druhom stupni, alebo môžu využiť svoje medziodborové vzdelanie aj na ďalšie štúdium v špecifických odboroch matematiky alebo geografie.

Absolventi medziodborového štúdia geografia dokážu hodnotiť problémy a možnosti krajinnej sféry na rôznych hierarchických úrovniach. Identifikáciou parciálnych javov v jednotlivých geosférach sú schopní posudzovať premeny v krajine a regiónoch tak, aby špecifikovali premeny prírodného systému a zhodnotili jeho súčasný stav. Dokážu nielen spolupracovať so špecialistami jednotlivých vedných odborov, ale majú široké poznatky z ďalšieho odboru, ktorý študujú spoločne s geografiou. Vo svojom ďalšom smerovaní sa môžu zamerať okrem učiteľstva geografie a príslušného ďalšieho predmetu hlavne na interdisciplinárne problémy geografie a iných odborov. Okrem prípravy na štúdium učiteľstva zabezpečuje predkladaný modul v kombinácii s matematikou a informatikou možnosť špecializovať sa na magisterskom stupni v oblasti geoinformatiky a teórie systémov. Absolvent bude zručný v aplikovaní matematiky a informatiky na riešenie problémov v jednotlivých hospodárskych a spoločenských oblastiach, ako aj pri ochrane a tvorbe krajiny.

Posledná aktualizácia: 25.02.2016