UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Matematika-informatika

Stupeň štúdia: 1. bakalársky

Odbor: Matematika a Informatika

Absolventi medziodborového štúdia matematika-informatika majú teoretické aj praktické znalosti zo základných matematických a informatických disciplín, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Skladba študijného programu dáva študentom priestor na pochopenie základných programovacích princípov, algoritmov a štruktúry údajov, vzájomných súvislostí informatických disciplín na základe ich porozumenia z matematickej stránky. Absolventi tiež majú základné znalosti z využitia teoretických matematicko-informatických poznatkov v praxi

Absolventi sú pripravovaní buď na štúdium učiteľstva matematiky a informatiky na druhom stupni, alebo môžu využiť svoje medziodborové vzdelanie aj na ďalšie štúdium v špecifických odboroch matematiky alebo informatiky. Informatický modul študovaný v kombinácii s matematikou pripraví absolventa, ktorý je schopný po hlbšom štúdiu informatiky na magisterskom stupni riešiť teoretické a praktické problémy informatiky na základe zodpovedajúcich matematických metód.

Bakalár medziodborového štúdia informatiky v kombinácii s matematikou – z informatického hľadiska je pripravovaný tak, že dokáže implementovať, inštalovať a prevádzkovať zložité systémy, pracovať v implementačnom tíme pod vedením magistra/inžiniera informatiky. Dokáže rozširovať, prispôsobovať a lokalizovať systémy výpočtovej a informačnej techniky. Dokáže spolupracovať s používateľmi systému a špecialistami iných profesií. Tiež je čiastočne pripravený na magisterské štúdium informatiky.

Vedomosti a znalosti z druhého predmetu v kombinácii medziodborového štúdia sú určené požiadavkami druhého predmetu. Medziodborové štúdium v kombinácii s informatikou  poskytuje  možnosti lepšieho a dôslednejšieho využitia informatických znalostí v iných odboroch, prípadne iné odbory môžu priniesť informatike doplňujúce poznatky, ktoré budú pre ňu prínosom. Preto uplatnenie absolventov medziodborového štúdia s informatikou charakterizujeme podľa druhého predmetu (uvedieme tiež, akým spôsobom sa to odráža v študijnom programe) takto :

 Absolventi tohto študijného programu budú nachádzať uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu, vo vzdelávacej sústave, ako vo verejnom tak aj v súkromnom sektore, v bankovníctve, doprave, zdravotníctve, ekológii atď. pretože, dokážu implementovať, rozširovať, prispôsobovať a lokalizovať, inštalovať a udržiavať systémy výpočtovej a informačnej techniky. Prepojenie informatiky s prírodovednými predmetmi poskytujú viaceré predmety zaradené do výučby, napríklad: Vybrané kapitoly z  informatiky (predmet bude zameraný na aplikácie informatiky vo fyzike, chémii, biológii, geografii a matematike).

Všetci absolventi medziodborového štúdia získajú hlboké pochopenie počítačových systémov v celku, budú rozumieť nielen teoretickým základom odboru ale aj tomu, ako teória ovplyvňuje prax. Budú mať pevný základ, ktorý im umožní obnovovať si znalosti súbežne s tým, ako sa informatika bude vyvíjať.