UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Matematika-psychológia

Stupeň štúdia: 1. bakalársky

Odbor: Matematika a Psychológia

Absolventi medziodborového štúdia matematika-psychológia majú teoretické aj praktické znalosti zo základných matematických, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi.

Absolventi sú pripravovaní buď na štúdium učiteľstva matematiky a psychológie na druhom stupni, alebo môžu využiť svoje medziodborové vzdelanie aj na ďalšie štúdium v špecifických odboroch matematiky.

Absolventi medziodborového štúdia, podprogramu psychológia majú teoretické aj praktické poznatky zo základných psychologických disciplín, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Skladba študijného programu dáva študentom priestor na pochopenie základných psychologických princípov a teórií a vzájomnej súvislosti javov.

Medziodborové štúdium matematiky a psychológie umožňuje dôkladnejšie prispieva predovšetkým k rozvoju metodológie a úrovne kvantitatívneho psychologického výskumu. Absolventom umožňuje pokračovať v štúdiu učiteľstva matematiky a psychológie. Uvedená predmetová špecializácia umožňuje učiteľom nazerať predovšetkým na matematiku a psychológiu človeka z interdisciplinárneho hľadiska. Absolventi bakalárskeho medziodborového štúdia sú pripravení na implementáciu psychologického poznania do štúdia matematiky, riešenie interdisciplinárnych VV tém v prípade, že sa rozhodnú pre JOŠ matematiky. Medziodborové študijné programy psychológie v kombinácii s prírodovednými odbormi sú zamerané na prípravu odborníkov s ohľadom aj na úroveň ich soft skills a počítačovej gramotnosti.

Posledná aktualizácia: 25.02.2016