UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Organická chémia - podmienky prijatia

Organická chémia:

Nenasýtené uhľovodíky, alkény, elektrónovo-donorové vlastnosti alkénov, reakcie, adícia halogénov, halogénovodíkových kyselín, adícia kyseliny sírovej, adícia organických kyselín, hydroborácia, adícia oxidu uhoľnatého, radikálové adičné reakcie, hydratácia, adícia alkoholov, adícia organokovových zlúčenín, oxidácia, epoxidácia, adícia ozónu, hydroxylácia, diény až polyény, reakcie, izomerizácia, tvorba solí, pericyklické reakcie, elektrocyklické reakcie, cykloadičné reakcie, cykloalkény. Alkíny.  Aromatické uhľovodíky, vlastnosti, benzenoidné uhľovodíky, názvoslovie. Elektrofilné substitučné reakcie, nitrácia, sulfonácia, halogenácia, alkylácia, acylácia, orientujúci vplyv substituentov, mechanizmus a energetický diagram, radikálové adičné a substitučné nukleofilné reakcie, oxidácia, nebenzenoidné aromatické uhľovodíky. Halogénderiváty, reaktivita a reakcie, nukleofilné substitučné reakcie, vplyv alkylovej skupiny na mechanizmus reakcie, mechanizmus SN1 a SN2 reakcie, nuleofilné substitúcie halogénalkánov aniónmi, hydrolýza a alkoholýza, substitúcia aniónmi C, N, O, S, molekulové prešmyky, eliminačné reakcie, E1 a E2 reakcie, substitučné reakcie halogénarénov, reakcie halogénarénov s kovmi. Hydroxyderiváty. Reakcie hydroxyderivátov ako kyselín a zásad. Tautoméria. Eliminačné a oxidačné reakcie, dioly ich vlastnosti a reakcie. Dehydratácia diolov. Pinakolínový prešmyk. Substitučné elektrofilné a oxidačné reakcie fenolov. Sigmatrópne prešmyky. Karbonylové zlúčeniny. Aldehydy a ketóny, adičné nukleofilné, kondenzačné, oxidačné a redukčné reakcie. Adičné reakcie na konjugované karbonylové skupiny. Reakcie C-aniónov karbonylových zlúčenín. Aldolová kondenzácia a príbuzné reakcie. Skrížená aldolová kondenzácia. Alkylácia a acylácia karbonylových zlúčenín. Metódy prípravy karbonylových zlúčenín. Benzilový prešmyk. Karboxylové kyseliny – charakteristika, názvoslovie, fyzikálno-chemické vlastnosti a reakcie. Funkčné a substitučné deriváty karboxylových kyselín – acylhalogenidy, anhydridy, estery a amidy. Reakcie acetoctanu etylového. Ketotvorné a kyselinotvorné štiepenie. Halogén, hydroxykarboxylové kyseliny, laktóny, aminokyseliny. Organické zlúčeniny dusíka. Amíny, diazozlúčeniny, nitro a nitrózozlúčeniny, hydroxylamíny, oxímy a hydrazíny. Beckmanov prešmyk. Heterocyklické zlúčeniny. Päťčlánkové heterocyklické zlúčeniny: furán, pyrol, tiofén, pyrazol, imidazol, tiazol, benzofurán, indol a tionaftén. Šesťčlánkové heterocyklické zlúčeniny: pyridín, chinolín, izochinolín, akridín, pyridazín, pyrimidín, pyrazín, purín a pteridín

Štruktúra a reaktivita organických zlúčenín:

Väzby v organických zlúčeninách, iónová a kovalentná väzba, energia väzby, atómové orbitály, teória molekulových orbitálov, hybridizácia, donorno-akceptórna väzba, vodíkové väzby, polarita väzby, polarizovateľnosť, stereochémia, izoméria, optická aktivita, chiralita, konfigurácia, enantioméry, diastereoizoméry, racemáty. Reakcie organických zlúčenín, chemická rovnováha, termodynamika reakcií, reakčné teplo, entropia, entalpia, voľná aktivačná energia, tranzitné stavy, rýchlosť reakcie, reakčná rovnováha, termodynamicky a kineticky kontrolované reakcie, mechanizny organických reakcií, homolytické a heterolytické štiepenie väzieb, medziprodukty, súčinné a viacstupňové reakcie, katalýza, vplyv rozpúšťadla, typy reakcií. Ultrafialová a viditeľná spektroskopia. Infračervená spektroskopia. Ramanova spektroskopia Hmotnostná spektroskopia. Nukleárna magnetická rezonančná spektroskopia. Jednorozmerná (1D) 1H NMR spektroskopia. Dvojrozmerná (2D) NMR spektroskopia. Princípy a meracie techniky. Prezentácia spektier. Korelované 2D NMR spektrá (H,H-COSY, H,C-COSY, TOCSY, NOESY, INADEQUATE, korelácia ďalekého dosahu). Kinetika organickýck reakcií. Rýchlostná konštanta a kinetická rovnica. Metódy používané pri sledovaní rýchlostí reakcií. Postupy používané pri určovaní kinetických rovníc a rýchlostných konštánt. Acidobázická katalýza. Lineárne vzťahy voľných energií.

Posledná aktualizácia: 13.12.2011