UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Organická chémia

Stupeň štúdia: 3. doktorandský

Odbor: Organická chémia

Absolvent doktorandského študijného programu Organická chémia rozumie do hĺbky študovaným teóriam, princípom, metódam a logickým postupom chémie. Je chemikom špecialistom v oblasti organickej chémie a modernej stereoselektívnej syntézy. Absolventi tretieho stupňa vysokoškolského štúdia organická chémia dokážu uskutočňovať náročné viacstupňové organické syntézy, separovať a čistiť produkty, identifikovať ich štruktúru pomocou spektrálnych metód, samostatne realizovať výskum v organickej chémii. Absolvent vie samostatne a tvorivo využívať špecializovaný pojmový aparát a metódy týchto vedeckých disciplín, ktoré sú dôsledkom interdisciplinárneho charakteru chémie a požiadaviek odbornej praxe. Ovládajú prácu s databázami a  základy molekulového modelovania.

Je tiež schopný asistovať pri vyučovaní špecializovaných chemických predmetov na vysokých školách a samostatne vykonávať výskum. Získané teoretické a praktické vedomosti mu umožňujú riadiť technických pracovníkov, absolventov magisterského a bakalárskeho štúdia chémie a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia. Absolvent sa môže uplatniť v celej škále organicko-chemických aplikácií s prepojením na medicínsku, farmaceutickú chémiu a biochémiu, materiálovú a environmentálnu chémiu, v ktorých uplatňuje pokročilé metódy a techniky vedeckého výskumu.

Interdisciplinárny charakter organickej chémie dáva absolventom tohto študijného odboru veľké možnosti  absolvovania postdoktorandských pobytov v rôznych špecializáciách v  celosvetovom meradle.

Posledná aktualizácia: 27.01.2016