Prejsť na obsah

Študijný program: Progresívne materiály

1minút, 47sekúnd

Stupeň štúdia: 3. doktorandský

Odbor: Fyzika kondenzovaných látok a akustika

Študijný program vytvára fyzikálne i chemické zázemie pre získanie najvyššieho stupňa vysokoškolského vzdelania pre absolventov magisterského i inžinierskeho štúdia v  odboroch ako sú:  medziodoborové štúdium v kombinácii s fyzikou alebo chémiou, učiteľské štúdium  v kombinácii s fyzikou, inžinierske štúdium v odbore materiály a jeho príbuzných odboroch. Profil absolventa je budovaný na princípoch budovania i rozvoja fyzikálneho chápania makroskopických prejavov vlastností moderných  materiálov. Absolvent má aktuálny prehľad v oblasti vlastností, procesov výroby, aplikácií i výskumu moderných progresívnych materiálov. Ukazuje sa, že výroba i úspešné aplikácie materiálov s neusporiadanou, kváziusporiadanou štruktúrou včítane nanomateriálov si vyžadujú špecializovaný prístup vo výchove budúcich odborníkov so silným akcentom na fyzikálne i chemické vzdelanie opierajúc sa o základné atribúty odboru fyzika. Absolvent študijného programu ovláda metodiky prípravy a charakterizácie moderných materiálov ako sú napr. rôzne metódy prípravy rýchlochladených zliatin, syntézy nanomateriálov, spektroskopické i mikroskopické metódy na štúdium štruktúry, základné magnetické, elektrické, napäťové, magnetické charakteristiky materiálov a pod. Dokáže samostatne a tvorivo využívať existujúce experimentálne postupy pre aplikácie v praxi, ale i navrhovať nové postupy pre inovatívne technológie. Ovláda základy počítačovej techniky, ako aj základy informačných a komunikačných technológií ako je práca s internetom, informačnými systémami a databázami na úrovni odpovedajúcej pre absolventa najvyššieho vysokoškolského stupňa. Bude kvalifikovaným vedeckým pracovníkom a môže sa uplatniť vo výrobnej praxi, vo vedeckých tímoch na univerzitných, akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách, ako aj na vedúcich miestach v oblasti riadenia vedy.


Študuj na UPJŠ