Prejsť na obsah

Štatút

3minút, 21sekúnd

 

 1. Študentskú vedeckú konferenciu (ďalej len ŠVK)  ako fakultné kolo súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú prácu vypracovanú v rámci ŠVOČ vyhlasuje dekan fakulty najneskôr 1 mesiac pred jej konaním. ŠVK sa koná v jednom dni vo všetkých odborných sekciách spravidla ako súčasť Prírodovedeckých dní.
 2. Prácu na ŠVK môže prihlásiť študent alebo študentský riešiteľský kolektív zo všetkých ročníkov štúdia. Na ŠVK možno prihlásiť aj prácu, ktorá je ucelenou časťou diplomovej práce.
 3. Ústavy PF UPJŠ oznámia aspoň 2 týždne pred konaním ŠVK prodekanovi pre doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie (ďalej len prodekan) názov sekcií ŠVK a navrhnú zloženie 5-členných odborných porôt vrátane ich predsedov (z radov profesorov a docentov) pre každú odbornú sekciu. Odborné poroty a ich predsedov menuje dekan fakulty. K vyhodnoteniu poradia spojenému s ocenením súťažiacich musí byť v sekcii prihlásených aspoň 5 prác.
 4. Za organizačnú prípravu ŠVK v jednotlivých sekciách na ústavoch zodpovedajú spravidla  zástupcovia riaditeľa ústavu pre vedecko-výskumnú činnosť (ďalej len organizátori), ktorých činnosť koordinuje prodekan.
 5. Súťažiaci študenti (kolektívy) sa prihlasujú na ŠVK najneskôr 1 týždeň pred jej konaním u organizátora ŠVK na danom ústave predložením prihlášky. Fakultou požadovaný vzor prihlášky je zverejnený na fakultnej www stránke. V prihláške je možné špecifikovať aj potrebné technické pomôcky pre prezentáciu. Jednu súťažnú prácu možno prihlásiť iba do jednej odbornej sekcie. 
 6. Súťažnú prácu v špirálovej väzbe v 2 exemplároch súťažiaci predložia organizátorovi ŠVK daného ústavu najneskôr 3 dni pred konaním ŠVK. Organizátor ŠVK postúpi práce predsedovi odbornej poroty na predbežné posúdenie. Odborná porota sa v predstihu oboznámi s obsahom a kvalitou súťažných prác.
 7. Poverení organizátori v spolupráci s prodekanom pripravia a následne zverejnia harmonogram súťaže, harmonogram rokovania v sekciách a zabezpečia vybavenie súťažných miestností potrebnou audiovizuálnou technikou.
 8. Súťažné vystúpenie trvá maximálne 15 min. a diskusia k prednesenému príspevku trvá spravidla 5-10 min. Priebeh ŠVK v jednotlivých sekciách riadia predsedovia odborných porôt.
 9. Po ukončení prezentácie súťažných prác odborná porota na neverejnom zasadnutí vyhodnotí  ich kvalitu, posúdi prednes súťažiacich a tajným hlasovaním rozhodne o poradí účastníkov súťaže a pripraví návrh dekanovi na ocenenie súťažiacich umiestnených na 1. až 3. mieste. V prípade rovnosti hlasovania alebo nejednoznačnosti v určení poradia, rozhodne o konečnom poradí  predseda poroty. Na prvých troch miestach môžu byť ocenené aj štyri súťažné práce, ak počet všetkých prezentovaných prác v odbornej sekcii je aspoň 10. Porota zároveň  odporučí  práce, ktoré  sú vhodné na prezentáciu v celoštátnom kole ŠVK v danom odbore. Predseda poroty vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledkoch fakultného kola ŠVK v danej sekcii, ktorej obsah je určený fakultou predpísaným formulárom. 
 10. Ústav zabezpečí doručenie jedného exemplára súťažnej práce na archiváciu do Ústrednej knižnice UPJŠ. Druhý exemplár ostáva k dispozícii pre pracovisko, kde bola práca vypracovaná.
 11. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien súťažiacim sa uskutoční za účasti predsedov odborných porôt a predstaviteľov vedenia fakulty. Výsledky ŠVK sa zverejnia na fakultnej www stránke.
 12. Účasť na celoštátnom kole ŠVK organizačne zabezpečujú ústavy v spolupráci s prodekanom fakulty.

Košice 12. 4. 2006           

Doc. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
                        dekan fakulty           

 


Študuj na UPJŠ