Prejsť na obsah

Teória vyučovania fyziky – podmienky prijatia

2minút, 3sekúnd

Všeobecná a teoretická fyzika

 1. Mechanika hmotného bodu a tuhého telesa
 2. Gravitačné pole. Práca, výkon, energia, zákony zachovania
 3. Mechanika tekutín
 4. Mechanické kmitanie a vlnenie
 5. Kinetická teória plynov a termodynamika
 6. Elektrostatické pole.
 7. Elektrický prúd. Elektrické obvody
 8. Stacionárne magnetické pole
 9. Elektromagnetická indukcia
 10. Striedavé elektrické prúdy. Vlastné a vynútené kmity. Rezonancia
 11. Elektromagnetické vlnenie. Svetlo. Šírenie svetla
 12. Kvantové vlastnosti svetla
 13. Štruktúra atómu a kvantovanie energetických hladín
 14. Klasifikácia elementárnych častíc. Jadrové reakcie

Didaktika fyziky

1. Školský fyzikálny experiment, jeho funkcie, metodika prípravy, realizácia a fyzikálna interpretácia, analýza vybraného fyzikálneho experimentu.
2. Fyzikálne úlohy, ich klasifikácia, význam, metódy riešenia a metodika zaradenia do fyzikálneho vzdelávania, rozbor vybranej fyzikálnej úlohy.
3. Graf fyzikálnej závislosti, prvky grafu, zručnosti študentov pre prácu s grafmi, využitie grafov vo fyzikálnom vzdelávaní, popis vzdelávacej aktivity s využitím grafu fyzikálnej závislosti.
4. Moderné vyučovacie metódy, aktívne poznávanie, bádateľský prístup vo fyzikálnom poznávaní, ukážka sprístupnenia vybranej fyzikálnej témy interaktívnou metódou.
5. Nástroje spätnej väzby, objektivizácia hodnotenia vzdelávacích výsledkov, modifikácia vyučovacieho postupu na základe získaných výsledkov spätnej väzby, ukážka vlastnej tvorby otázok didaktického testu.
6. Modely a modelovanie vo fyzikálnom vzdelávaní, charakteristika, metodika použitia modelov, metóda dynamického modelovania, rozbor vybraného modelu fyzikálneho javu.
7. Moderná didaktická technika, jej prínos pre fyzikálne vzdelávanie, možnosti využitia pri aktívnom žiackom bádaní, ukážka konkrétnej aplikácie a rozbor možností jej využitia.
8. Počítačom podporované fyzikálne vzdelávanie, aktuálne možnosti, špecifiká, význam pre pochopenie podstaty fyzikálnych javov študentmi.
9. Práca s talentovanou mládežou, neformálne vzdelávanie, využívanie prvotných poznatkov a budovanie vedeckej gramotnosti žiakov, rozbor vybraného fyzikálneho problému.
10. On-line informačné zdroje a využívanie multimédií vo fyzikálnom vzdelávaní, nástroje, možnosti a prínos e-vzdelávania, predstavenie konkrétneho riešenia na vybranej téme.

Opíšte váš prístup k fyzikálnemu vzdelávaniu.
V čom by ste radi prispeli k skvalitneniu fyzikálneho vzdelávania vašou dizertačnou prácou.


Študuj na UPJŠ