Prejsť na obsah

Študijný program Teória vyučovania matematiky – podmienky prijatia

0minút, 55sekúnd

Didaktika matematiky: Predmet didaktiky matematiky, vývoj matematiky a vyučovania matematiky. Ciele a úlohy vyučovania matematiky. Ciele a úlohy vyučovania matematiky.
Plánovanie vo vyučovaní matematiky. Logicko-didaktická analýza učiva. Určovanie učebných cieľov. Didaktické princípy, metódy a formy vo vyučovaní matematiky.
Hodnotenie učebných výsledkov, tvorba didaktických testov. Matematické úlohy, systémy úloh. Hodnotenie vo vyučovaní matematiky, didaktické testy. Úlohy vo vyučovaní matematiky, tvorba systémov úloh. Obsah a rozsah pojmu, triedenie a klasifikácia pojmov.

Elementy matematickej logiky a stredoškolská matematika: Výroky, operácie s výrokmi. Definície, požiadavky na definície. Pojem dôkazu, metódy dôkazu. Vzťah dokázateľnosti a pravdivosti. Matematické vety. Dôkazy matematických viet. Indukcia a dedukcia, analógia. Rozvíjanie pojmu číslo v školskej matematike. Relácie, zobrazenia a funkcie v školskej matematike. Goniometria a trigonometria v školskej matematike. Planimetria a stereometria v školskej matematike. Vektorová algebra v školskej matematike. Infinitezimálny počet v školskej matematike. Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika v školskej matematike.


Študuj na UPJŠ