UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Teória vyučovania matematiky

Stupeň štúdia: 3. doktorandský

Odbor: Teória vyučovania matematiky

Absolvent študijného programu Teória vyučovania matematiky nadobudne kvalitné vedomosti z matematických disciplín z predmetov študijného programu učiteľstvo matematiky, predovšetkým z oblastí súvisiacich s IKT,  ako aj z metód kvantitatívnej analýzy. Absolvent bude schopný aplikovať získané teoretické poznatky pri riešení problémov spoločenskej praxe, pracovať s vedeckou knižnou a časopiseckou literatúrou, využívať internetové zdroje, prezentovať výsledky svojej práce na domácich a medzinárodných vedeckých konferenciách, formulovať matematické problémy, projekty a ďalšie formy aktivizačných úloh pre študentov.

Posledná aktualizácia: 26.01.2016