UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Študentská vedecká konferencia 2021 na PF UPJŠ v Košiciach

Študentská vedecká konferencia 2021 na PF UPJŠ v Košiciach

V zmysle aktualizovaného Štatútu študentskej vedeckej konferencie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ pre rok 2021 vyhlasujem fakultné kolo súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú prácu v akademickom roku 2020/2021 v odboroch: Biológia, Environmentálna ekológia, Fyzika, Geografia, Chémia, Informatika, Matematika.

Výučba v  akademického roku 2020/2021 na UPJŠ
Výzva na vypísanie tém na obsadenie pracovného miesta výskumného pracovníka - postdoktoranda

Výzva na vypísanie tém na obsadenie pracovného miesta výskumného pracovníka - postdoktoranda

Dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (PF UPJŠ), v zmysle ust. § 80 ods. 1 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov......a Rozhodnutia dekana č. 3/2021 vyhlasuje výzvu na vypísanie tém na obsadenie pracovných miest výskumných pracovníkov – postdoktorandov na PF UPJŠ v Košiciach.

Cena dekana 2020

Cena dekana 2020

Cena dekana, ktorá je udeľovaná za mimoriadne výsledky dosiahnuté v kategóriách pedagogická činnosť, vedeckovýskumná činnosť a rozvoj fakulty bola za rok 2020 udelená týmto zamestnancom a doktorandom našej fakulty

Protestné vyhlásenie

Protestné vyhlásenie

Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UPJŠ k novele Zákona o vysokých školách a Národného plánu obnovy a odolnosti

Digitálna transformácia vzdelávania učiteľov

Digitálna transformácia vzdelávania učiteľov

Na našich základných a stredných školách sú naďalej učitelia s nízkou alebo nedostatočnou úrovňou digitálnych zručností. Preto proces akreditácie v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, ktorý sa rozbieha na vysokých školách, je jednou z príležitostí ako tento stav zmeniť

ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2020 / ONLINE prednášky

ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2020 / ONLINE prednášky

Aj v Košiciach sa študujú témy, za ktoré sa udeľujú Nobelove ceny. Vedenie fakulty pozýva študentov, učiteľov ale aj absolventov a širokú verejnosť na ONLINE stretnutie s vedcami Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorí  priblížia problematiku výskumu, za ktorý boli udelené Nobelove ceny 2020 v kategóriách Fyzika, Chémia, Fyziológia/Medicína.

Veda mení svet

Interakcia na požiadanie – ex-so-tic(ká) súčiastka

Interakcia na požiadanie – ex-so-tic(ká) súčiastka

Najnovšie trendy v mikroelektronike výrazne ťažia z poznatkov fyzikálneho výskumu teoretickej fyziky a spinovej-elektroniky. Vďaka výsledkom výskumu sa darí zvyšovať rýchlosť, kapacitu a stabilitu ukladania dát na pamäťových médiách, čím sa zvyšuje výkon počítačov alebo smartfónov

Potravný reťazec jaskynných predátorov

Potravný reťazec jaskynných predátorov

Podzemné ekosystémy sú tajuplnou, starostlivo ukrytou súčasťou prírody, avšak hrajú jednu z kľúčových úloh v spleti života na Zemi. Jaskyne predstavujú bránu do podzemia a ponúkajú príležitosť študovať skryté ekosystémy, ktorých fungovanie nie je stále dostatočne pochopené.

Strieborné nanočastice za využitia lišajníkov

Strieborné nanočastice za využitia lišajníkov

Vedci z Ústavu geotechniky Slovenskej akadémie vied a Katedry botaniky Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach dokázali s využitím mechanochémie syntetizovať za použitia lišajníkov strieborné nanočastice kde výrazne zvýšili  antibakteriálnu aktivitu.

Najmenší zlatokopi

Najmenší zlatokopi

Kolektív autorov z Katedry mikrobiológie Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ publikoval prácu o charakterizácii mikroorganizmov, podieľajúcich sa na kolobehu zlata v prírode, izolovaných z poslednej aktívnej zlatej bane na Slovensku v Hodruši-Hámroch.

Majstrovské triedy v časticovej fyzike - Masterclasses 2021

Majstrovské triedy v časticovej fyzike - Masterclasses 2021

V snahe priblížiť stredoškolákom mikrosvet populárnou formou kolektív IPPOG so sídlom v laboratóriu CERN organizuje po celom svete Majstrovské triedy v časticovej fyzike. Jednou zo štyroch univerzít, ktoré sú organizátorom slovenskej verzie tohtoročných Masterclasses je aj Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Môže elektrochémia priniesť prelom v detekcii vírusov?

Môže elektrochémia priniesť prelom v detekcii vírusov?

V súčasnej dobe, kedy sa svet ocitol v epicentre najhoršej pandémie od roku 1920 sa vedecké tímy celého sveta snažia svoj výskum zamerať na diagnostiku, liečbu a zmiernenie ekonomických a sociálnych dopadov pandémie koronavírusu SARS-CoV-2.

Zo života fakulty

S úctou spomíname...

S úctou spomíname...

Univerzita, fakulta a mnohí blízki spolupracovníci sa so zármutkom lúčia s doc. RNDr. Petrom Javorským, DrSc.. S človekom, ktorý zanechal hlbokú stopu svojim dlhoročným pôsobením na mnohých úrovniach ich fungovania

Temná strana svetla – online prednášky

Temná strana svetla – online prednášky

Svetelné znečistenie je vážnym celosvetovým problémom dnešnej civilizácie. Pri príležitosti Medzinárodného týždňa tmavého neba sa dňa 8. apríla 2021 od 18:30 hod. uskutočnia online prednášky Temná strana svetla a Parky tmavej oblohy na Slovensku. Podujatie sa uskutoční prostredníctvom videokonferenčného systému UPJŠ v Košiciach

ERASMUS+ vytvára príležitosti – študuj, cestuj, objavuj!

ERASMUS+ vytvára príležitosti – študuj, cestuj, objavuj!

V oblasti vysokoškolského štúdia dáva tento zaujímavý a hodnotný program EU príležitosť študentom stráviť určitý čas v zahraničí za účelom rozšíriť svoje vedomosti, zlepšiť svoje poznatky či zručnosti alebo získať možnosť zamestnania po ukončení štúdia

30. Prírodovedecká čajovňa – ONLINE

30. Prírodovedecká čajovňa – ONLINE

Rozšírte svoje obzory a hľadajte inšpirácie tam, kde ste to nikdy nepredpokladali...
Pozývame Vás na online čajovňu,  ktorá sa uskutoční dňa 17. marca 2021 a ktorej ústrednou témou je COVID 19

Výherca súťaže vyhlásenej v rámci virtuálneho DOD PF UPJŠ

Výherca súťaže vyhlásenej v rámci virtuálneho DOD PF UPJŠ

Všetci, ktorí zadali otázku do komentárov počas živého vysielania virtuálneho Dňa otvorených dverí na našej fakulte, boli zaradení do žrebovania v rámci propagačnej súťaže Vyhrajte smart hodinky. Jej víťazom sa stal študent košického gymnázia Trebišovská Roland Kažimír

ONLINE divadelné predstavenie

ONLINE divadelné predstavenie

I keď aktuálna pandémicka situácia a z toho vyplývajúci núdzový stav v spoločnosti nedovoľujú organizovať spoločenské podujatia, vedenie fakulty s cieľom zachovať tradíciu divadelného predstavenia, ktoré tradične organizuje v úvode roka, ponúklo zamestnancom fakulty alternatívnu formu, online predstavenie J. Straussa - NETOPIER.

Spomienka na RNDr. Margitu Rychlovú

Spomienka na RNDr. Margitu Rychlovú

Na prahu nového roka, 10. januára 2021, vo veku 93 rokov sa skončila životná púť RNDr. Margity Rychlovej, CSc., ktorá pôsobila na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach od prvých rokov jej existencie a podieľala sa na rozvoji genetiky