UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Učiteľstvo biológie v kombinácii

Stupeň štúdia: 2. magisterský

Odbor: Učiteľstvo akademických predmetov

Absolventi učiteľstva akademického predmetu biológia majú teoretické aj praktické znalosti zo základných biologických disciplín, chémie a matematiky, ktoré získali na bakalárskom stupni a ďalej rozvíjali dopĺňali  na magisterskom stupni štúdia. Absolventi majú základné znalosti z využitia laboratórnych postupov a laboratórnych prístrojov ako napr. mikroskopov, stereolupy, spektrometra, centrifúgy a pod. pri pozorovaní a skúmaní morfologickej, anatomickej, bunkovej štruktúry a biochemického zloženia  biologických objektov. Majú skúsenosti s prácou biológa v teréne. Skladba študijného programu dáva študentom priestor na pochopenie biologických procesov a súvislostí od úrovne mikroorganizmov až po biosféru.

Medzi prírodnými vedami existujú styčné oblasti, ktorých štúdium prináša cenné poznatky nielen pre rozvoj biologickej vedy, ale i pre praktické potreby ľudskej spoločnosti. Študijný program učiteľstva akademického predmetu biológia pripravuje absolventov, ktorí majú prehľad o súčasnom smerovaní biológie ako vedného odboru a jej prínose pre ľudskú spoločnosť. Biológia úzko súvisí s aplikovanými vedami ako je medicína, poľnohospodárstvo, výroba potravín, biotechnológie  a pod. V týchto oblastiach sa  spolu s ekológiou podieľa na riešení závažných globálnych problémov o ktorých sa vo verejnosti často diskutuje. Absolvent magisterského štúdia dokáže podnecovať takéto diskusie so svojimi žiakmi a odborne ich moderovať tak, aby diskutujúcich  motivoval k hlbšiemu poznávaniu biologických  problémov a ich širších súvislostí. Transformuje vedecký obsah biológie do didaktického obsahu. Plánuje vyučovaciu hodinu biológie s ohľadom na psychologické zákonitosti procesu učenia sa. Používa aktivizujúce formy učenia, predovšetkým  žiacke experimentovanie a bádanie a kombinuje ich so zaužívanými metódami výučby biológie, čím dokáže žiakom sprostredkovať okrem obsahu aj zásady a prvky vedeckej práce. Pri výučbe biológie používa a vyžaduje aj od žiakov logické postupy a argumentáciu.

Absolvent študijného programu je skúseným užívateľom  informačno-komunikačných technológií. Dokáže tieto technológie používať ako prostriedok pre biologické vzdelávanie žiakov aj ako prostriedok pre sebavzdelávanie.

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov na UPJŠ v Košiciach je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii. Povinné predmety študijného programu (18 kreditov, z toho  10  kreditov za časť Pedagogika, 8  kreditov za časť Psychológia), ponuka povinne voliteľných predmetov v rozsahu 10 kreditov, z toho 4 kredity za Pedagogiku, 4 kredity za Psychológiu, 2 kredity za S a SVZ) napĺňajú jadro vedomostí 2. stupňa učiteľstva akademických predmetov. Absolvent bude ovládať základný obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, bude oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami, bude spôsobilý pre vedecko-výskumnú činnosť a implementáciu poznatkov svojej špecializácie, pedagogiky a psychológie v procese výučby.  Absolvent bude ovládať všeobecnú didaktiku, didaktiku predmetu svojej špecializácie, bude disponovať učiteľskými spôsobilosťami, bude schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Po ukončení štúdia bude poznať princípy tvorby a projektovania pedagogického a  didaktického prostredia v sekundárnom vzdelávaní, teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky v príslušnej špecializácii, najmä s ohľadom na projektovanie výučby v školskej triede, ovládať základy pedagogickej psychológie, bude mať  teoretické poznatky relevantné pre rozvoj svojich sociálnych, kognitívnych a osobnostných spôsobilostí, spôsobilostí pre prácu so skupinou a ovládať  základy metodológie pedagogicko-psychologického výskumu a  stratégie prevencie rizikového správania sa žiakov, podpory ich zdravia.