UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Učiteľstvo chémie v kombinácii

Stupeň štúdia: 2. magisterský

Odbor: Učiteľstvo akademických predmetov

Absolventi  učiteľstva chémie ovládajú základné pojmy a poznatky vedného odboru chémia. Absolvent je schopný  tvorivo odovzdávať poznatky svojim žiakom. Je pripravený riešiť chemické problémy v celom rozsahu chémie. Ovláda základné metódy chemického výskumu, je schopný demonštrovať školské chemické experimenty. Má dobrý odborný základ, ktorý mu umožní celoživotne sa vzdelávať s vývojom chémie a príbuzných vedných disciplín. Rozumie poznávaciemu procesu, vie ho usmerňovať a hodnotiť. Pozná aktivizujúce metódy výučby chémie, ako sú projektové vyučovanie, bádateľská metóda, ktoré mu umožňujú sprístupňovať vedomosti žiakom na úrovni porozumenia. Vie vo výučbe využívať informačno-komunikačné technológie ako nástroj pre prezentáciu chemických procesov a javov, vyhľadávanie nových informácií, upevňovanie učiva formou didaktických hier, či overovanie poznatkov.

Absolvent magisterského štúdia učiteľstva chémie sa uplatní ako učiteľ na 2. stupni základnej školy, na gymnáziu, strednej priemyselnej škole, či na strednom odbornom učilišti. Ďalšie možnosti uplatnenia absolventa mimo školskej praxe sú: vykonávanie funkcie metodika pre vyučovanie chémie, resp. pre vyučovanie prírodovedných predmetov na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, špecializovaného pracovníka štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania, pedagogického pracovníka pre mimoškolské záujmové činnosti, špecializovaného pracovníka pre prácu s talentovanou mládežou.

Skladba študijného programu dáva taktiež priestor na pochopenie chemických javov a získanie schopností riešiť chemické problémy v oblasti vedy a mnohých odvetviach priemyslu, kde absolventi môžu pôsobiť aj v rámci riešenia problémov majúcich interdisciplinárny charakter (chémia spolu s fyzikou, biológiou, informatikou, matematikou alebo geografiou).

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov na UPJŠ v Košiciach je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii. Povinné predmety študijného programu (18 kreditov, z toho  10  kreditov za časť Pedagogika, 8  kreditov za časť Psychológia), ponuka povinne voliteľných predmetov v rozsahu 10 kreditov, z toho 4 kredity za Pedagogiku, 4 kredity za Psychológiu, 2 kredity za S a SVZ) napĺňajú jadro vedomostí 2. stupňa učiteľstva akademických predmetov. Absolvent bude ovládať základný obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, bude oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami, bude spôsobilý pre vedecko-výskumnú činnosť a implementáciu poznatkov svojej špecializácie, pedagogiky a psychológie v procese výučby.  Absolvent bude ovládať všeobecnú didaktiku, didaktiku predmetu svojej špecializácie, bude disponovať učiteľskými spôsobilosťami, bude schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Po ukončení štúdia bude poznať princípy tvorby a projektovania pedagogického a  didaktického prostredia v sekundárnom vzdelávaní, teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky v príslušnej špecializácii, najmä s ohľadom na projektovanie výučby v školskej triede, ovládať základy pedagogickej psychológie, bude mať  teoretické poznatky relevantné pre rozvoj svojich sociálnych, kognitívnych a osobnostných spôsobilostí, spôsobilostí pre prácu so skupinou a ovládať  základy metodológie pedagogicko-psychologického výskumu a  stratégie prevencie rizikového správania sa žiakov, podpory ich zdravia.