UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Učiteľstvo fyziky v kombinácii

Stupeň štúdia: 2. magisterský

Odbor: Učiteľstvo akademických predmetov

Absolventi štúdia učiteľstva fyziky majú teoretické aj praktické znalosti z fyzikálnych disciplín, pedagogiky, psychológie a didaktiky fyziky, pre priame uplatnenie v praxi. Skladba študijného programu dáva absolventom kvalifikáciu na pôsobenie na pozícii učiteľa základnej a strednej školy. Absolventi sa taktiež môžu uchádzať o pozície lektora alebo asistenta na vysokých školách. Otvorená pre nich je taktiež možnosť ich pôsobenia aj v ďalších organizáciách zaoberajúcich sa vzdelávaním mládeže (osvetové strediská, centrá voľného času). Získaná kvalifikácia odpovedá aj požiadavkám inštitúcií podporujúcim vzdelávanie ako sú riadiace orgány štátnej správy a samosprávy a metodické centrá. Skladba študijného programu dáva taktiež priestor na pochopenie fyzikálnych javov a získanie schopností riešiť fyzikálne problémy v oblasti vedy a mnohých odvetviach priemyslu, kde absolventi môžu pôsobiť aj v rámci riešenia problémov majúcich interdisciplinárny charakter (fyzika spolu s chémiou, biológiou, informatikou, matematikou alebo geografiou).

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov na UPJŠ v Košiciach je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii. Povinné predmety študijného programu (18 kreditov, z toho  10  kreditov za časť Pedagogika, 8  kreditov za časť Psychológia), ponuka povinne voliteľných predmetov v rozsahu 10 kreditov, z toho 4 kredity za Pedagogiku, 4 kredity za Psychológiu, 2 kredity za S a SVZ) napĺňajú jadro vedomostí 2. stupňa učiteľstva akademických predmetov. Absolvent bude ovládať základný obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, bude oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami, bude spôsobilý pre vedecko-výskumnú činnosť a implementáciu poznatkov svojej špecializácie, pedagogiky a psychológie v procese výučby.  Absolvent bude ovládať všeobecnú didaktiku, didaktiku predmetu svojej špecializácie, bude disponovať učiteľskými spôsobilosťami, bude schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Po ukončení štúdia bude poznať princípy tvorby a projektovania pedagogického a  didaktického prostredia v sekundárnom vzdelávaní, teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky v príslušnej špecializácii, najmä s ohľadom na projektovanie výučby v školskej triede, ovládať základy pedagogickej psychológie, bude mať  teoretické poznatky relevantné pre rozvoj svojich sociálnych, kognitívnych a osobnostných spôsobilostí, spôsobilostí pre prácu so skupinou a ovládať  základy metodológie pedagogicko-psychologického výskumu a  stratégie prevencie rizikového správania sa žiakov, podpory ich zdravia.