UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Učiteľstvo geografie v kombinácii

Stupeň štúdia: 2. magisterský

Odbor: Učiteľstvo akademických predmetov

Absolvent bude ovládať podstatné pojmy, princípy a metodické základy geografie a príbuzných disciplín, pričom tieto poznatky bude schopný využiť pri  hodnotení krajiny a jej zložiek čiastkovo alebo v širších súvislostiach. V praktickej rovine bude schopný hodnotiť krajinu a jej regióny na základe analýzy čiastkových sfér krajiny, pracovať s nástrojmi, metodikami a modelmi, ktoré sú používané pri hodnotení krajiny a jej zmien, vytvárať geografické databázy o krajine a regiónoch, a to na rôznych hierarchických úrovniach.

Absolvent  odboru učiteľstvo  akademických predmetov v kombinácii s  geografiou  by  mal  ovládať  základné  poznatky z fyzickogeografických a sprievodných geovedných disciplín v rozsahu potrebnom pre výuku častí tých predmetov, ktoré súvisia s fyzicko - geografickou problematikou. Súčasne by mal dostatočne ovládať  základné kartografické metódy  využiteľné pri výuke geografie. Ovládať má tiež fyzickú geografiu aplikovanú na malé regióny, územie Slovenska i jednotlivé kontinenty. V oblasti socioekonomickej geografie by mal  ovládať v širšom prehľade na základe súčasných poznatkov čiastkové disciplíny ako geografiu obyvateľstva a sídel, geografiu výrobnej sféry, geografiu dopravy a cestovného  ruchu  a  tieto  aplikovať do  oblasti regionálnej geografie svetadielov i Slovenska.

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov na UPJŠ v Košiciach je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii. Povinné predmety študijného programu (18 kreditov, z toho  10  kreditov za časť Pedagogika, 8  kreditov za časť Psychológia), ponuka povinne voliteľných predmetov v rozsahu 10 kreditov, z toho 4 kredity za Pedagogiku, 4 kredity za Psychológiu, 2 kredity za S a SVZ) napĺňajú jadro vedomostí 2. stupňa učiteľstva akademických predmetov. Absolvent bude ovládať základný obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, bude oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami, bude spôsobilý pre vedecko-výskumnú činnosť a implementáciu poznatkov svojej špecializácie, pedagogiky a psychológie v procese výučby.  Absolvent bude ovládať všeobecnú didaktiku, didaktiku predmetu svojej špecializácie, bude disponovať učiteľskými spôsobilosťami, bude schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Po ukončení štúdia bude poznať princípy tvorby a projektovania pedagogického a  didaktického prostredia v sekundárnom vzdelávaní, teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky v príslušnej špecializácii, najmä s ohľadom na projektovanie výučby v školskej triede, ovládať základy pedagogickej psychológie, bude mať  teoretické poznatky relevantné pre rozvoj svojich sociálnych, kognitívnych a osobnostných spôsobilostí, spôsobilostí pre prácu so skupinou a ovládať  základy metodológie pedagogicko-psychologického výskumu a  stratégie prevencie rizikového správania sa žiakov, podpory ich zdravia.