UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Učiteľstvo informatiky v kombinácii

Stupeň štúdia: 2. magisterský

Odbor: Učiteľstvo akademických predmetov

Absolventi magisterského stupňa učiteľského štúdia získajú znalosti a  spôsobilosti, ktoré vedia tvorivo využiť vo výučbe predmetu informatika na stredných a  základných školách.  Toto štúdium na našej fakulte nadväzuje na medziodborové bakalárske štúdium prírodovedný predmet, slovenský jazyk, nemecký jazyk alebo britské a americké štúdia - informatika, ktorého absolventi ovládajú základy odboru 9.2.1 Informatika (získané na bakalárskom a tiež rozvíjané na tomto magisterskom stupni), dokážu s nimi aktívne pracovať a využívať ich.

Sú spôsobilí vykonávať profesiu:

- učiteľa informatiky na základných a stredných školách,

- metodika informatiky,

- špecializovaného pracovníka štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách.

- pokračovať na 3. stupni v študijnom odbore 9.2.3 teória vyučovania informatiky. Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov na UPJŠ v Košiciach je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii. Povinné predmety študijného programu (18 kreditov, z toho  10  kreditov za časť Pedagogika, 8  kreditov za časť Psychológia), ponuka povinne voliteľných predmetov v rozsahu 10 kreditov, z toho 4 kredity za Pedagogiku, 4 kredity za Psychológiu, 2 kredity za S a SVZ) napĺňajú jadro vedomostí 2. stupňa učiteľstva akademických predmetov. Absolvent bude ovládať základný obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, bude oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami, bude spôsobilý pre vedecko-výskumnú činnosť a implementáciu poznatkov svojej špecializácie, pedagogiky a psychológie v procese výučby.  Absolvent bude ovládať všeobecnú didaktiku, didaktiku predmetu svojej špecializácie, bude disponovať učiteľskými spôsobilosťami, bude schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Po ukončení štúdia bude poznať princípy tvorby a projektovania pedagogického a  didaktického prostredia v sekundárnom vzdelávaní, teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky v príslušnej špecializácii, najmä s ohľadom na projektovanie výučby v školskej triede, ovládať základy pedagogickej psychológie, bude mať  teoretické poznatky relevantné pre rozvoj svojich sociálnych, kognitívnych a osobnostných spôsobilostí, spôsobilostí pre prácu so skupinou a ovládať  základy metodológie pedagogicko-psychologického výskumu a  stratégie prevencie rizikového správania sa žiakov, podpory ich zdravia.