UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Učiteľstvo matematiky v kombinácii

Stupeň štúdia: 2. magisterský

Odbor: Učiteľstvo akademických predmetov

Učiteľstvo sa na PF UPJŠ študuje v kombinácii dvoch akademických predmetov. Štúdium na magisterskom stupni nadväzuje na absolvovaný medziodborový bakalársky študijný program odborov zodpovedajúcich daným akademickým predmetom. Je realizované ako modulárny študijný program, ktorý sa skladá zo spoločného pedagogicko-psychologického základu, nadväzujúceho štúdia dvoch odborov zodpovedajúcich  akademickým predmetom biológia, fyzika, chémia, geografia, informatika, matematika; resp. náuka o spoločnosti a psychológia; a štúdia ich odborových didaktík.  Výučba spoločenskovedných predmetov  je zabezpečená na FF UPJŠ.

Absolventi učiteľstva akademických predmetov sa uplatňujú ako učitelia na základných a stredných školách všetkých typov. Pôsobia aj na vysokých školách, vo vedecko-výskumných ústavoch a výpočtových strediskách. Disponujú učiteľskými kompetenciami a ovládajú modernú didaktickú techniku a informačné technológie.

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov na UPJŠ v Košiciach je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii. Povinné predmety študijného programu (18 kreditov, z toho  10  kreditov za časť Pedagogika, 8  kreditov za časť Psychológia), ponuka povinne voliteľných predmetov v rozsahu 10 kreditov, z toho 4 kredity za Pedagogiku, 4 kredity za Psychológiu, 2 kredity za S a SVZ) napĺňajú jadro vedomostí 2. stupňa učiteľstva akademických predmetov. Absolvent bude ovládať základný obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, bude oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami, bude spôsobilý pre vedecko-výskumnú činnosť a implementáciu poznatkov svojej špecializácie, pedagogiky a psychológie v procese výučby.  Absolvent bude ovládať všeobecnú didaktiku, didaktiku predmetu svojej špecializácie, bude disponovať učiteľskými spôsobilosťami, bude schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Po ukončení štúdia bude poznať princípy tvorby a projektovania pedagogického a  didaktického prostredia v sekundárnom vzdelávaní, teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky v príslušnej špecializácii, najmä s ohľadom na projektovanie výučby v školskej triede, ovládať základy pedagogickej psychológie, bude mať  teoretické poznatky relevantné pre rozvoj svojich sociálnych, kognitívnych a osobnostných spôsobilostí, spôsobilostí pre prácu so skupinou a ovládať  základy metodológie pedagogicko-psychologického výskumu a  stratégie prevencie rizikového správania sa žiakov, podpory ich zdravia.