Prejsť na obsah

Študijný program: Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

1minút, 9sekúnd

Stupeň štúdia: 3. doktorandský

Odbor: Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

Absolvent študijného programu  Všeobecná Ekológia a ekológia jedinca a populácii ovláda vedecké metódy súvisiace najmä s riešením dizertačnej práce v rámci študijného odboru. Vedecky báda a prináša vlastné riešenia ekologických problémov. Má schopnosti formulovať vedecký problém, vypracovať projekt a viesť riešiteľský kolektív. Od absolventa doktorandského štúdia sa očakáva že svoje výsledky je schopný publikovať v renomovaných vedeckých časopisoch doma i v zahraničí  už počas doktorandského štúdia.  Predpokladá sa, že viacerí absolventi doktorandského štúdia budú pokračovať v postdoktorandskom štúdiu doma i v zahraničí. Predpokladané uplatnenie absolventov študijného programu je na všetkých univerzitách, kde sa v rámci biologických disciplín vyučuje ako aj vo výskumných ústavoch základného a aplikovaného výskumu, v zariadeniach rezortu ochrany prírody a životného prostredia ako takého  a štátnej inšpekcie životného prostredia. Vedecké výsledky absolventa by mali prispieť k rozvoju vedeného odboru ekológia a/alebo, by mohli byť použité v ostatných sférach ekologickej komunity (aplikovaná ekológia, ochrana  a monitoring prírody.

 


Študuj na UPJŠ