Prejsť na obsah

Študijný program: Teoretická fyzika

1minút, 19sekúnd

Stupeň štúdia: 3. doktorandský

Odbor: Všeobecná fyzika a matematická fyzika

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa:

Absolvent doktorandského štúdia Teoretickej fyziky (ďalej len „absolvent“) ovláda rozsiahly matematický aparát a teoreticko-fyzikálne metódy na riešenie komplexných problémov v systémoch zložených z navzájom interagujúcich subčastí. Použitie matematického aparátu a týchto vedeckých metód nie je obmedzené len na fyzikálne systémy, ale na všetky oblasti ľudskej činnosti, štruktúra ktorých sa nedá pochopiť priamym zmyslovým nazeraním, ale iba pomocou teoretických abstrakcií. 

Teoretické vedomosti:

Absolvent dokáže vedecky pracovať a prinášať originálne riešenia zložitých problémov v oblastiach:

  • Všeobecnej a matematickej fyziky,
  • Kvantovej teórie poľa,
  • Teórie kondenzovaných látok,
  • Subjadrovej fyziky,
  • V originálnych aplikáciách metód matematickej a teoretickej fyziky v iných vedných disciplínach.

Doplňujúce vedomosti a schopnosti:

Absolvent si okrem teoretických vedomostí osvojí:

  • metódy vedeckej práce, t.j. identifikáciu a predvídanie nových javov,
  • analýzu, opis a vysvetlenie plne nepochopených javov,
  • implikácie nových javov v širších súvislostiach až po ich prípadné technologické využitie,
  • využitie náročných numerických a analyticko-numerických postupov pri riešení problémov, ktoré nemajú analytické riešenia,
  • prezentáciu dosiahnutých vedeckých výsledkov v odborných periodikách a monografiách ako i na medzinárodných konferenciách.

Študuj na UPJŠ