Prejsť na obsah

Študijný program: Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

0minút, 45sekúnd

Stupeň štúdia: 1. bakalársky

Odbor: Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného odboru všeobecná ekológia chápe základnú problematiku vzájomných vzťahov medzi abiotickými a biotickými zložkami ekosystémov na základe chemických, biologických, krajinárskych, geografických a ochranárskych aspektov prostredia. Dokáže identifikovať antropogénne vplyvy na prostredie a navrhnúť s tým súvisiacu prípadnú ochranu. Dokáže samostatne zvládať faunistický alebo floristický monitoring, jednoduchšie chemické analýzy zložiek prostredia a sledovať základné ekologické faktory prostredia. Pod vedením skúseného odborníka dokáže riešiť niektoré ľahšie úlohy ochrany prírody a ochrany a tvorby životného prostredia.

V doterajšej praxi sme nemali absolventov tohto stupňa, všetci študenti prechádzali na magisterský stupeň. 


Študuj na UPJŠ