Prejsť na obsah

Študijný program: Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

1minút, 8sekúnd

Stupeň štúdia: 2. magisterský

Odbor: Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

Absolvent študijného programu sa profiluje výberom jedného z troch blokov povinne voliteľných predmetov smerom biologickým, chemickým alebo geografickým.
Absolvent má všeobecné vedomosti o ekologických javoch a súvislostiach v prírode,  o vplyvoch ktoré ich limitujú  alebo rozvíjajú. Dokáže identifikovať a interpretovať interakcie v prostredí podľa svojho zamerania DP & vo vode, v ovzduší v pôde a na jej povrchu na základe:
a) modelových skupín organizmov (rastlín sa živočíchov);
b) údajov získaných zo špeciálnych pracovísk zaoberajúcimi sa monitoringom prostredia;
c) zmien v krajine.
Dokáže  samostatne riešiť niektoré špecializované úlohy týkajúce sa ochrany a tvorby životného prostredia.
Absolvent magisterského stupňa štúdia sa uplatní  v základnom, resp. Aplikovanom výskume; ako odborník v špeciálnych  činnostiach štátnej ochrany prírody v mimovládnych organizáciách ochranárskeho zamerania. Úspešné absolvovanie magisterského stupňa štúdia vytvára predpoklady na III. stupni štúdia. Absolventi s výbornými študijnými výsledkami sú schopní bez problémov zvládnuť III. stupeň štúdia aj v príbuzných odboroch a to tak doma ako i v zahraničí.


Študuj na UPJŠ