Prejsť na obsah

Výsledky 1999

3minút, 46sekúnd

 

Sekcia BIOLÓGIA A DIDAKTIKA BIOLÓGIE:

1. miesto:
Judita Lihová, 5. r. B-Ch: Experimentálne štúdium reprodukcie hybridov Hypericum maculatum x Hypericum perforatum.
Ved. učiteľ: RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.

2. miesto:
Dušana Bartošová, Radoslava Gaľová, 5.r. BCH: Výroba didaktickej pomôcky na spoznávanie drevín pre nevidiacich.
Ved. učiteľ: RNDr. Katarína Kimáková, CSc.,  prof. RNDr. Róbert Hončariv, CSc.

Dve 3. miesta: Gabriela Ditteová, 4. r. BMB: Dynamika kolagenézy v pečeni myší po infekcii larvami Mesocestoides corti
(Cestoda) z  histochemického a biochemického hľadiska.
Ved. učiteľ: MVDr. Viera Eliášová,  RNDr. G. Hrčková, CSc.

Stanislava Jergová, 4. r. BMB: Dynamika humorálnej imunitnej odpovede na infekciu larvami Mesocestoides corti (Cestodes) u infikovaných myší.
Ved. učiteľ: MVDr. Viera Eliášová,  RNDr.G. Hrčková, CSc.

Sekcia FYZIKA:

1. miesto:
Martin Gmitra, 3. r. F:
Využitie histogramovej metódy Monte Carlo a fenomenologickej renormalizácie pri štúdiu ferimagnetík.
Ved. učiteľ: RNDr. Denis Horváth, CSc.

2. miesto:
Jozef Hritz, 4.r. BF:
Osmometria roztokov makromolekúl.
Ved. učiteľ: RNDr. Marián Sedlák, DrSc.

3. miesto:
Richard Pinčák, 4.r. BF:
Prenos elektrónov vo fotosyntetických reakčných centrách.
Ved. učiteľ: RNDr. Michal Pudlák, CSc.

Sekcia DIDAKTIKA FYZIKY:

1. miesto:
Štefan Palušek, 5.r. MF:
Školské experimenty s teplotnou sondou v systéme IP COACH.
Ved. učiteľ: RNDr. Ješková Zuzana

2. miesto:
Kalakay Radoslav. 5.r. MF :
Vizualizácia fyzikálnych poznatkov.
Ved. učiteľ: RNDr. M. Kireš, PhD.

3. miesto:
Marton Peter, 4.r. MF:
Modelovanie fyzikálnych javov v prostredí DELPHI.
Ved. učiteľ: RNDr. Degro Ján, CSc.

Sekcia CHÉMIA A DIDAKTIKA CHÉMIE:

Dve 1. miesta:
Serečun Miroslav, 5.r. M-CH:
Optimalizácia podmienok chromatografickej analýzy tetracyklínov metódou LC-MS.
Ved. učiteľ: RNDr. T. Gondová, CSc.

Gál Miroslav, 5.r. M-CH:
Prenos náboja v priebehu elektrolýzy vo fluidnom systéme.
Ved. učiteľ: Prof.Ing.M. Gálová,DrSc.

2. miesto:

3. miesto:
Pinteková Zuzana, 5.r. M-CH:
Väzba v klastrových zlúčeninách.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. J. Chomič, CSc.

Sekcia BIOCHÉMIA

1. miesto:
Adriana Hermanová, 5.r. BCH:
Charakterizácia plazmidu zo Streptococcus. bovis 47/3.
Ved. učiteľ: RNDr. Peter Pristaš, CSc. – SAV

2. miesto:
Róbert Šuťák, 4.r. BCH:
Vlastnosti NADH-oxidázy z Thermus termofilus.
Ved. učiteľ: Mgr. Milota Molnárová

3. miesto:
Tatiana Bálintová, 5.r. CH-BCH:
Analýza plazmidovej DNA pomocou teplotnej gélovej gradientovej elektroforézy.
Ved. učiteľ: Mgr. V. Víglaský

Sekcia ORGANICKÁ CHÉMIA:

1. miesto:
Martin Walko 4.r. OCH:
Stereoselektívna syntéza sacharidovej časti polyoxínu C pomocou /3,3/-sigmatropného prešmyku alyltiokyanátov odvodených od ribózy a xylózy.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Jozef Gonda, CSc.

2. miesto:
Renáta Marušková, 5.r. OCH:
Nový spôsob syntézy indolového fytoalexínu cyklobrasinínu s potravinovou účinnosťou.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Peter Kutschy, CSc.

3. miesto:
Vlastimil Host, 4.r. M-CH:
Využitie /3,3/-sigmatropného prešmyku alyltiokyanátov odvodených od galaktózy v stereoselektívnej syntéze linkosamínu a 6-epilinkosamínu.
Ved. učiteľ: Mgr. Peter Ivanko

Sekcia MATEMATIKA A JEJ APLIKÁCIE:

1. miesto:
Tomáš Csajka, 5.r. MO:
Fulleroidy s grupou symetrií kocky a štvorstena.
Ved. učiteľ: prof. RNDr. S. Jendroľ, DrSc.

2. miesto:
Denisa Labanová, 5.r. MMI:
Rôzne typy konvergencií.
Ved. učiteľ: RNDr. Z. Bukovská, CSc.

3. miesto:
Peter Koľvek, 5.r. MMI:
Triedenie spájaním na mieste.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. V. Geffert, CSc.

Sekcia INFORMATIKA

1. miesto:
Ján Vinter, 5.r. MI:
Prezentácia kužeľosečiek vo VRML.
Ved. učiteľ: RNDr. Jozef Jirásek

Dve 2. miesta:
Emil Čarnoký, 5.r. MI:
Distribuované riešenie komunikácie so vzdialenými servermi.
Ved. učiteľ: RNDr. Jozef Jirásek

Pavol Mrština, 5.r. MI: Správa používateľov (prístupových práv a číselníkov v rámci ATS).
Ved. učiteľ: RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

3. miesto:

Sekcia DIDAKTIKA MATEMATIKY A INFORMATIKY

1. miesto:
Eva Kuzmiaková, 5.r. MMI:
Tabuľkové procesory vo výučbe informatiky na stredných školách.
Ved. učiteľ: RNDr. Stanislav Lukáč

2. miesto:
Andrea Friedrichová, 5.r. MF:
Využitie projektovej metódy na hodinách matematiky.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.

3. miesto:
Gabriela Martinove, 5.r. MMI:
Vyučovanie štatistiky na základnej škole.
Ved. učiteľ: RNDr. Valéria Skřivánková, CSc.

Košice 22. apríla 1999

Doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.
prodekan PF UPJŠ        

 


Študuj na UPJŠ