Prejsť na obsah

Výsledky 2001

5minút, 45sekúnd

 

Sekcia Biológia:

1. miesto:
Zuzana Petráková, 5.r. BMB:
Využitie vektora VR 1012 pre DNA imunizáciu.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Katarína Kropáčová, CSc. RNDr. E. Holoda

2. miesto:
Marta Bertová, 4.r. B:
Karyologická charakteristika črevného parazita rýb Pomphorhynchus laevis (Acanthocephala).
Ved. učiteľ: RNDr. Marta Špakulová, CSc.

3. miesto:
Mária Franeková, 4.r. GFR:
Indukcia tvorby fytoalexínu rumančeka kamilkového [ Chamomilla recutita (L.) Rauschert ].
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Miroslav Repčák, CSc.

4. miesto:
Viktória Žuffová-Kunčová, 3.r. B:
Sezónna dynamika zooplanktónu vodárenskej nádrže Ružín.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Igor Hudec, CSc.

Sekcia Didaktika biológie:

1. miesto:
Slávka Virasztóová, 5.r. B-CH:
Motýle na CD ako didaktická pomôcka.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.

2. miesto:
Jana Gallová, 5. r. MB a Marek Beregsázi, 5. r. MB, 5. r. MF:
Pedagogický software pre nižšie ročníky integrovaných ZŠ.
Ved. učiteľ: Prof. RNDr. Róbert Hončariv, CSc.

3. miesto:
Ladislav Kočan, 1.r. B:
Pozorovanie hniezdísk bociana bieleho.
Ved. učiteľ: RNDr. Mošanský, CSc.

Sekcia Fyzikálna a analytická chémia:

1. miesto:
Šupicová Magdaléna, 4.r. CH:
Elektrolytické pokovovanie Fe práškových častíc binárnym povlakom.
Ved. učiteľ: Prof. Ing. Miriam Gálová, DrSc.

2. miesto:
Telepčáková Monika, 5.r. CH:
Skúmanie optimálnych podmienok extrakcie Cr (VI) s organickým farbivom
Cationic Golden Yellow K.
Ved. učiteľ: Doc. Mgr. Vasil Andruch, CSc.

2. miesto:
Lovasová Jana, 5.r. CH:
Optimalizácia podmienok analýzy cyklohexanónu metódou plynulej chromatografie.
Ved. učiteľ: RNDr. Taťána Gondová, CSc.

3. miesto :

Sekcia Anorganická chémia a didaktika chémie:

1. miesto:
Katarína Kľučárová, 5.r. M-CH:
Príprava pentakoordinovaných zlúčenín medi s bipyridínom.
Ved. učiteľ: RNDr. Ivan Potočnák, Dr.

2. miesto:
Miroslava Maľarová, 4.r. ACH:
Hexakyanokomplexy s atómami Fe a Co.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Juraj Černák, CSc.

3. miesto:
Zuzana Mayerová, 3.r. ACH:
Príspevok k štúdiu jednorozmerných tetrakyanonikelnatanov.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Juraj Černák, CSc.

4. miesto:
Lenka Labošová, 3.r. ACH:
Štúdium možnosti prípravy jednorozmerných látok obsahujúcich 4-kyanopyridín.
Ved. učiteľ: RNDr. Ivan Potočňák, Dr.

Sekcia 1. Biochémia:

1. miesto:
Gabriel Žoldák, 3. r. BCH:
Zvýšenie aktivity NADH-oxidázy z Thermus thermophilus indukované močovinou,pH a etanolom.
Ved. učiteľ: RNDr. Erik Sedlák, PhD.

2. miesto:
Helena Kosorínová, 4.r. CH:
Peroxidázová aktivita cytochrómu c.
Ved. učiteľ: RNDr. Nataša Tomášková

3. miesto:

Sekcia 2. Biochémia:

1. miesto:
Milina Hrehorovská, 4.r. BCH:
Vplyv ischemickej tolerancie na syntézu bielkovín po ischémii a následnej
reperfúzii v mozgu potkana.
Ved. učiteľ: MVDr. Jozef Burda, PhD.

2. miesto:
Patrik Danko a Anton Kozák, 4.r. BCH:
Štúdium distribúcie plazmidovej DNA v E. coli.
Ved. učiteľ: RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

3. miesto:
Denisa Zlacká, 4.r. BCH:
Testovanie adhéznych vlastností xenogénnych spongióznych štruktúr pre ľudské osteoblasty.
Ved. učiteľ: MVDr. Ján Rosocha, CSc.

3. miesto:
Lenka Olekšáková, 4.r. BCH:
Vplyv osmolytov na alkalický prechod cytochrómu c.
Ved. učiteľ: RNDr. Erik Sedlák, PhD.

Sekcia 1. Organická chémia – diplomanti:

1. miesto:
Árvai Roman, 5.r. OCH :
Syntéza a niektoré reakcie 1-(D-β-tetraacetylglukopyranozyl)indol-3-akryloylizo-tiokyanαtu.
Ved. učiteľ: Prof. RNDr. Milan Dzurilla, CSc.

2. miesto:
Ivan Stanislav, 5.r. OCH:
Teoretické štúdium adičných nukleofilných reakcií izotiokyanátov.
Ved. učiteľ: Mgr. Marcel Török

3. miesto:
Géci Imrich, 5.r. OCH:
Lineárna syntéza N-glukozidov brasinínu, cyklobrasinínu a brasenínu A.
Ved. učiteľ: Doc. RNDr. Peter Kutschy, CSc.

Sekcia 2. Organická chémia:

1. miesto:
Kudernáč Tibor, 4.r. OCH:
Štúdium stereoselektívnej syntézy sinefungínu.
Ved. učiteľ: Doc. RNDr. Jozef Gonda, CSc.

2. miesto:
Hírešová Renáta, 3.r. OCH:
Štúdium stereoselektívnej syntézy polyoxámovej kyseliny.
Ved. učiteľ: Doc. RNDr. Jozef Gonda, CSc.

3. miesto:
Zadrošová Andrea, 4.r. OCH.
Štúdium stereoselektívnej syntézy polyoxínov.
Ved.. učiteľ: Doc. RNDr. Jozef Gonda, CSc.

Sekcia Fyzika:

1. miesto:
Martin Gmitra, 5.roc. FKL:
Modelovanie premagnetizačných procesov v periodických systémoch malých
magnetických častíc pomocou interagujúcich neurónových sietí.
Vedúci učiteľ: RNDr. D. Horváth, CSc.

2. miesto:
Ján Rusz, 4.r. FKL:
Elektrónová štruktúra a magnetizmus Yco2.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Martin Diviš, CSc. – MFF UK Praha, doc. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

3. miesto:
Marek Bombara, 5.r., JF:
O možnosti hľadania dibaryónu H 0 v dátach z experimentu NA57.
Vedúci učiteľ: RNDr.I.Králik,CSc.

4. miesto:
Marián Janek, 5.r., JF:
Kvantovopoľné metódy v nelineárnych dynamických systémoch. Prenos pasívnej
vektorovej prímesi gaussovským rýchlostným poľom.
Vedúci učiteľ: doc. RNDr. M. Hnatič, CSc.

Sekcia Didaktika fyziky:

1. miesto:
Vladimír Grejták, 5.r. MF:
Využitie Schrodingerovej rovnice pre popis trojkvarkovej sústavy
Ved. učiteľ: Prof. Ing. Slavko Chalupka, CSc.

2. miesto:
Miriam Drozdová, 4.r. MF:
Experiment ako prostriedok aktívneho poznávania žiakov.
Ved. učiteľ: RNDr. Ľudmila Onderová, PhD.

3. miesto:
Onofrejová Martina, 5.r. MF:
Ohyb na štrbine a mriežke.
Ved. učiteľ: RNDr. Ješková Zuzana

3. miesto:
Rebrešová Šarlota, 5.r. MF:
Modelovanie v školskej fyzike.
Ved. učiteľ: RNDr. Ješková Zuzana

Sekcia Informatika:

1. miesto:
Marcel Mojžiš, 5.r. I:
Návrh jazyka pre definovanie agentov v distribuovanom prostredí.
Ved. učiteľ: RNDr. Jozef Jirásek

2. miesto:
Štefan Uhrín, 5.r. I:
Rozpoznávania rukou písaných číslic pomocou neurónových sietí a genetických algoritmov.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

3. miesto:
Kornel Csach, 5.r. I:
Učiaci algoritmus pre neuro-fuzz klasifikátory.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

Sekcia Matematika a aplikácie:

1. miesto:
Janka Rudašová, 5.r. MI:
Chromatické číslo špeciálnej triedy vzdialenostných grafov.
Ved. učiteľ: RNDr. Roman Soták, PhD.

2. miesto:
Eva Trenklerová, 5.r. I:
Optimálnosť Kahanovej vety o reprezentácii funkcií n premenných.
Ved. učiteľ: prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.

3. miesto:
Peter Jacko, 3.r. M:
Dištančné farbenie šesťuholníkovej mriežky.
Ved. učiteľ: prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc.

Sekcia Didaktika matematiky a informatiky:

1. miesto:
Renáta Ujháziová, 4.r. MI:
Projektová metóda vo vyučovaní matematiky.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.

2. miesto:
Miroslava Missbachová, 5.r. MI:
Matematika vo voľnom čase.
Ved. učiteľ: RNDr. Oľga Kulcsárová, CSc.

3. miesto:
Andrea Blaščáková, 5.r. MI:
Čo prezrádzajú nekon. funkc. rady o svojich súčtoch.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Ján Ohriska, CSc.

Košice 26. apríla 2001

Doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.
prodekan pre VV a DŠ      

 


Študuj na UPJŠ