Prejsť na obsah

Výsledky 2002

5minút, 39sekúnd

 

Sekcia Biológia I.:

1. miesto:  Marta Bertová (5.roč., Biológia, školiteľ – RNDr.M.Špakulová, CSc.)
Téma práce:  Karyologická charakteristika črevného parazita rýb Pomphorhynchus laevis (Acanthocephala).

2. miesto: Paulína Pidaná (4.roč., Environmentálna ekológia, školiteľ – RNDr.Ľ.Panigaj,CSc.)
Téma práce:  Preferencia farby kvetov rastlín motýľmi.

3. miesto: Patrícia Jurčišinová (3.roč., Biológia, školiteľ – Doc.RNDr.E.Paulíková,CSc.)
Téma práce:  Vyšetrenie fagocytárnej aktivity a hematologických parametrov u tehotných žien.

Sekcia Biológia II.:

1. miesto: Martina Guzejová (5.roč., Biológia-Chémia, školiteľ – Doc.RNDr.K.Kimáková, CSc.)
Téma práce: Tyflografická príloha k učebnici prírodopisu pre 5.ročník ZŠ.

2. miesto: Júlia Zetíková (4.roč., Environmentálna ekológia, školiteľ – RNDr.M.Bačkor,PhD.)
Téma práce:  Vplyv medi, kobaltu a ortuti na chlorofyl lišajníkov Cetraria islandica a  Flavocetraria cucullata.
 
3. miesto: Viktória Majláthová (4.roč., Biológia,  školiteľ – Doc.RNDr.I.Hudec,CSc.)
Téma práce:  Sezónna dynamika zooplanktónu VN Ružín.

Sekcia Fyzikálna a analytická chémia:

1. miesto:  Roland ROZIK, 4. CH , školiteľ: RNDr. Renáta Oriňáková, PhD.
„Štúdium elektrochemického vylučovania Cu – Ni povlaku na Fe prášku.“

2. miesto:  Jana PODOLONOVIČOVÁ 4. CH, školiteľ: RNDr. Katarína Reiffová
“ Analýza mono a oligosacharidov metódou planárnej chromatografie.“

2. miesto: Paulína RUTÁROVÁ, 4. CH, školiteľ: Prof. Ing. Karol Flórián, DrSc.
„Hodnotenie rovnocennosti rôznych typov kalibrácie pri priamej (bezrozkladovej) spektrografickej analýze.“

Sekcia Anorganická chémia a didaktika chémie:

1. miesto: Martina Pohlová, V.r. FCH, školiteľ: RNDr. I. Potočňák, PhD.
Téma práce: Štúdium sústavy Cu (II)-1,10-fenantrolín-X, kde X=halogenidové (Br¯, [¯) alebo pseudohalogenidové anióny.

2. miesto: Miroslava Maľarová , V.r. BCH, školiteľ: doc. RNDr. J. Černák, CSc., Mgr. J. Kuchár
Téma práce: Príspevok k štúdiu kryštálochémie hexakyanokomplexov železa.

3.miesto: Zdenka Hertelyová , IV.r. BCH, školiteľ: doc. RNDr. M. Ganajová, CSc., RNDr. I.. Dunčková
Téma práce: Chémia v kuchyni.

Sekcia Biochémia:

1. miesto: Gabriel Žoldák, 4.r. BCH (školiteľ: RNDr. Erik Sedlák, PhD.)
Téma práce: Flexibilita aktívneho miesta NADH oxidázy z Thermus thermophilus.
 
2.miesto: Ondrej Bíreš,  4.r. CH (školiteľ: RNDr. P. Pristaš, CSc.)
Téma práce: Štúdium variability bachorovej baktérie M. elsdenii.

2. miesto: Ľubica Palková, 4.r. CH (školiteľ: MVDr. Jozef Burda, CSc.)
Téma práce: Podiel excitotoxicity na ischemickom poškodení mozgu.

Sekcia Organická chémia  I.:

1. miesto: Kudernáč Tibor, 5.r. OCH; ved. Doc. RNDr. Jozef Gonda, CSc.Téma práce: Stereoselektvna symtéza prekurzoru sinfungínu.

2. miesto:  Zadrošová Andrea, 5.r. OCH; ved. Doc. RNDr. Jozef Gonda, CSc.Téma práce: Štúdium stereoselektívnej syntézy kyseliny polyoxámovej pomocou Streckerovej syntézy.

3. miesto: Fekiačivá Katarína, 5.r. OCH ; ved. Prof. RNDr. Milan Dzurilla, CSc.Téma práce: Syntéza benzokamalexínu.

Sekcia Organická chémia II.:

1. miesto: Suchá Lucia, 4.r. OCH, ved. Mgr. Eva Balentová
Téma práce: Štúdium  reakcií N-substituovaných 9-akridinylhydrazínkarbotioamidov
 
2. miesto: Hírešová Renáta, 4.r. OCH; ved. Doc. RNDr. Jozef Gonda, CSc.Téma práce: Štúdium stereoselektívnej syntézy kyseliny polyaoxámovej tandémovou reakciou.

3. miesto: Miklošová Mariana, 4.r. OCH, ved. Ing. Mojmír Suchý, PhD
Téma práce: Syntéza indolového fytoalexínu metoxyspirobrasinolmetyléteru a jeho 1-Boc analógu.

Sekcia Fyzika:

1. miesto: Ján Rusz, 5.r. FKL, školiteľ: Doc.RNDr. Martin Diviš, CSc., Doc.RNDr. P. Sovák, CSc.Téma práce: Elektrónová štruktúra a magnetizmus zlúčenín s korelovanými f-elektrónmi.

2. miesto: Slávka Kaščáková, 5.r. BF, školiteľ: prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.Téma práce: Štúdium protinádorového fyzikálno-chemického mechanizmu účinku vybraných  fotoaktívnych látok na molekulovej úrovni.

3. miesto: František Herchl, 5.r. FKL, školiteľ: Doc.RNDr. Peter Kollár,CSc., RNDr. J. Füzer,PhD. Téma práce: Fázy v systéme Fe-Si (6,5 hm% Si) v závislosti od doby mletia v guľovom mlyne.

3. miesto: Sabina Lehocká, 5.r. FJF, školiteľ: Doc. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc.
Téma práce: Charakteristiky nabitých sekundárnych častíc v jadrových interakciách kyslíka vo fotoemulzii.

Sekcia Didaktika fyziky:

1. miesto:  Čukanová Eva, 4.r. M-F, školiteľ: RNDr. Marián Kireš, PhD.
Téma práce: Coriolisova sila.

2. miesto:  Matuška Marek, 3.r. F-Ch: školiteľ: RNDr. Marián Kireš, PhD.Téma práce: Multimediálna prezentácia fyzikálnych javov každodenného života.
 
3.miesto:  Mackovjaková Zuzana, 4.r. F-I: školiteľ: RNDr. Zuzana Ješková, PhD.
Téma práce:Meranie tiažového zrýchlenia pomocou počítačom podporovaného laboratória.

3. miesto: Jasenčáková Veronika, 4.r. M-F: Školiteľ: RNDr. Ľudmila Onderová, PhD.Téma práce: Domáci žiacky experiment a vyučovanie fyziky.

Sekcia Informatika:

1. miesto:  Juraj Točko, 5.r. MI, školiteľ: RNDr. Jozef Jirásek, PhD.Téma práce: Prostredie pre tvorbu virtuálnej reality.

2. miesto:  Peter Kvokačka, 5.r. MI, školiteľ: RNDr. Roman Soták, PhD.Téma práce: Podpora pre modelovanie a generovanie výstupných zostáv s využitím CASE Rational Rose.

3. miesto:  Ľudovít Hvizdoš, 5.r. I, školiteľ: Doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.Téma práce: Neurónové siete v rozpoznávaní reči.

Sekcia Matematika :

1. miesto:  Kocková Zuzana, 5.r. MMM, školiteľ: Doc. RNDr. Mirko Horňák, CSc.Téma práce: Rozklady párnych grafov na uzavreté ťahy.

2. miesto:  Karol Magda, 5.r. MMM, školiteľ: Doc. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.Téma práce: Discrete Models of  Coalition Formation.

3. miesto:  Lucia Pirčáková, 5.r. MFPM, školiteľ: Doc. RNDr. Jozef Džurina, CSc.Téma práce: Vlastnosti riešení diferenciálnych rovníc.

3. miesto:  Milan Tuhársky, 5.r. MMM, školiteľ: prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DRSc.
Téma práce: Analógia Kotzigovej vety pre veľké normálne mapy.

 Sekcia Didaktika matematiky a informatiky:

1. miesto:  Barunka Missbachová, 4.r. M-I, školiteľ: doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.Téma práce: Projektová metóda vo vyučovaní matematematiky.

2. miesto:  Timea Katrinčáková, 5.r. M-I, školiteľ: Doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc.Téma práce: Opakovacie testy.

3. miesto:  Lucia Ilucová, 5.r. MF, školiteľ: Mgr. Ingrid SemanišinováTéma práce: Rovinné mozaiky vo vyučovaní geometrie na základnej škole.

3. miesto:  Renáta Ujháziová, 5.r. M-I, školiteľ: Doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.Téma práce: Projektová metóda a skúmanie v školskej matematike.
 

 
Košice 26. apríla 2002

Doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.
prodekan pre VV a DŠ       

 


Študuj na UPJŠ