Prejsť na obsah

Výsledky 2003

4minút, 51sekúnd

 

Sekcia Experimentálna biológia:

1. miesto :
Zuzana Ferencová, 5.r.B:
Fylogenetická analýza lišajníka Lecanora lisbonensis na základe nukleotídových sekvencií troch oblastí genómu.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc.

2. miesto:
Katarína Geciová, 5.r.MB:
Prieskum dialógu učiteľa a žiaka na hodinách biológie.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc.

3. miesto:
Katarína Jablonovská, 4.r. B:
Mikrobiologický rozbor kvality pitnej vody vodných zdrojov Bukovec a Čierna Moldava.
Ved. učiteľ: Ing. Helena Halásová, doc. RNDr. Katarína Kropáčová, CSc.

Sekcia Aplikovaná biológia:

1. miesto:
Karol Krak, 4.r. B:
Štúdium trichómov tribuse Lactuceae so zameraním na skupinu Hieraciinae.
Ved. učiteľ: Mgr. Patrik Mráz, PhD.

2. miesto:
Marcela Mihóková, 5.r.B:
Rozšírenie a variabilita zástupcov čeľade Zygaenidae (Lepidoptera) v južnej časti Slanských vrchov.
Ved. učiteľ: Doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc.

3. miesto:
Dana Gábriková, 4.r.B:
Preferencia farby kvetu hmyzom.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc.

3. miesto:
Juraj Paule, 4.r. B:
Predbežné výsledky experimentálnych krížení v rode Hieracium.
Ved. učiteľ: Mgr. Patrik Mráz, PhD.

Sekcia Fyzikálna, analytická a anorganická chémia:

1.  miesto:
Maroš Halama, 5.r. CH
Štúdium mechanizmu elektrochemickej oxidácie práškového železa.
Ved: prof. Ing. Miriam Gálová, DrSc.

1. miesto:
Mária Suchá, 5.r. CH
Chirálna separácia niektorých liečiv s využitím makrocyklických glykopeptidov.
Ved: RNDr. Taťána Gondová, CSc.

2. miesto:

3. miesto:
Eva Szabová, 4.r., EE
Stanovenie ťažkých kovov vo vodách a sedimentoch v rastlinách v rieke Laborec a nádrže Zemlínska Šírava.
Ved: Doc. Mgr. Vasiľ Andruch, CSc.

Sekcia  Biochémia:

1. miesto:
Jarmila Stremeňová
 
Kultivácia imunomagnetických separovaných AC 133+ buniek pôvodom z placentárnej krvi.
Ved: MVDr. Ján Rosocha, CSc.

2. miesto:
Gabriela Filipová
Aktivita NOS po ischémii a reperfúzii.
 Ved: RNDr. Nadežda Lukáčová, CSc.

3. miesto:
Anton Zubrík
 
Vplyv solventu na vlastnosti GOX z Aspergillus niger.
Ved: RNDr. Erik Sedlák, PhD.

Sekcia Organická chémia:

1.miesto:
Mária Mudroňová
, 5.r., organická chémia
Štúdium lineárnej syntézy 1-(ß-D-ribopyranozyl) brasenínu B.
Ved.: RNDr.Zuzana Čurillová.

2.miesto:
Monika Šoteková,
5.r., organická chémia
Stereoselektívna syntéza „branched-chain“ nukleozidov.
Ved.: RNDr.Martinková Miroslava,PhD.

3.miesto: 
Katarina Valková
, 5.r., organická chémia
Syntéza  ß -N-glukozidov substituovaných derivátov benzocamalexínu.
Ved.: Prof.RNDr.Milan Dzurilla,CSc.

Sekcia Fyzika:

1. miesto:
Ján Dely
, 4.r. F:
Teoretické štúdium magnetických vlastností ternárnej zliatiny typu ABpC1-p so zmiešanými fero-ferimagnetickými interakciami.
Ved. učiteľ: prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.

2. miesto:
Matúš Mihalik
, 4.r. FKL:
Fyzikálne vlastnosti vybraných RFe2Si2 zlúčenín.
Ved. učiteľ:

3. miesto:
Miroslav Mocák
, 4.r. F:
Štúdium dlhodobých zmien magnetických polí na povrchu slnka.
Ved. učiteľ: RNDr. Ján Rybák, CSc.

Sekcia Didaktika fyziky:

1. miesto:
Silvia Salajová
, 4.r. MF:
Tvorba zbierky úloh pre prípravu na fyzikálnu olympiádu.
Ved. učiteľ: RNDr. Marián Kireš, PhD. 
2. miesto:
Katarína Čavajdová
, 4.r. MF:
Tvorba a vyhodnotenie didaktických testov.
Ved. učiteľ: RNDr. Ján Degro, CSc.

3. miesto:
Eduard Skonc
, 4.r. MF:
Význam paradoxu vo vyučovaní fyziky.
Ved. učiteľ: RNDr. Marián Kireš, PhD.

Sekcia Informatika:

1. miesto:
Mikuláš Štencel
, 3.r.I:
Jednoduché fuzzy uvažovanie v prostredí umelého života.
Ved. učiteľ: RNDr. Peter Eliáš, PhD.

2. miesto:
Peter Angelovič
, 4.r.I:
Prostredie na tvorbu a riešenie maľovaných krížoviek.
Ved. učiteľ: RNDr. Stanislav Krajči, PhD.

2. miesto:
Vojtech Papinčák
, 5.r.I:
Distribuované vyhľadávanie v pološtruktúrovaných dokumentoch.
Ved. učiteľ: RNDr. Rastislav Lencses

3. miesto:
Konštantín Kan
, 3.r.I:
Vizualizácia kódovania pomocou eliptických kriviek.

3. miesto:
František Cenkner
, 5.r.I:
Magic-sets transformácia.

Sekcia Didaktika informatiky:

1. miesto:
Milan Bodnár
, 5.r.I:
Jadro virtuálnej univerzity – analýza a spracovanie modulu pre správu štúdia.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

2. miesto:
Silvia Margová
, 5.r. MI:
Školský informačný servis pre vyučovanie informatiky.
Ved. učiteľ: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.

3. miesto:
Michaela Bieleková,
5.r. MI:
Podporné prostriedky pre výučbu hendikepovaných študentov.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

3. miesto:
Lucia Képešiová
, 5.r. M-I:
Vyučovanie elektronickej pošty pomocou dištančného štúdia.
Ved. učiteľ: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.

3. miesto:
Martina Kostíková
, 5.r.MI:
Vyučovanie tvorby web stránok formou dištančného vzdelávania.
Ved. učiteľ: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.

Sekcia Matematika a aplikácie:

1. miesto:
Ján Herchl
, 5r.M:
Globály unárnych algebier.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Danica Studenovská, CSc.

1. miesto:
Jozef Pócs
, 4r. MMM:
Zovšeobecnené totálne ofarbenia grafov.
Ved. učiteľ: prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc.

2. miesto:
Róbert Vlačuha
, M:
Netrasovateľné obchádzkové grafy s predpísaným chromatickým číslom.
Ved. učiteľ: RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

3. miesto:
Viera Vaľová
, 4r. M:
Problém stabilných posádok s indiferenciami.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.

Sekcia Didaktika matematiky:

1. miesto:
Jana Uramová
, 5.r. M-I:
Zovšeobecnené farbenia grafov.
Ved. učiteľ: RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

2. miesto:
Ivana Tomčová
, 4.r. M-F:
Súčinové piškôrky.
Ved. učiteľ: Mgr. Ingrid Semanišinová

3. miesto:
Renáta Kotorová
, 5.r. MI:
Cestovanie s grafmi.
Ved. učiteľ: Mgr. Ingrid Semanišinová

Sekcia Geografia:

Vzhľadom na malý počet účastníkov komisia sa rozhodla neudeliť 1.-3. miesto.

Košice 23. apríla 2003

Doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.
prodekan pre VV a DŠ       


Študuj na UPJŠ