Prejsť na obsah

Výsledky 2005

5minút, 4sekúnd

 

Sekcia Biológia:

1. miesto:
Zuzana Hrušková, 3.r. B:
Morfológia šupín krídel motýľov ako determinačný znak rodu Polyommatus (Lepidoptera, Lycaenidae).
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc.

2. miesto:
Jana Švihlová, 4.r. BG:
Zimná potrava vydry riečnej (Lutra lutra) v hornej časti povodia Hornádu.
Ved. učiteľ: Ing. Bedřich Hájek, Správa NP Slovenský raj

3. miesto:
Michal Karády, 4.r. BFR:
Vplyv kadmia na niektoré aspekty metabolizmu rumančeka kamilkového (Matricaria chamomilla L.)
Ved. učiteľ:

Sekcia Anorganická, fyzikálna a analytická chémia:

1.  miesto:
Bc. Martin Vavra, 5.r. CH:
Komplexné zlúčeniny Cu(II) obsahujúce kyanidové skupiny a N-donorové chelátové ligandy.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD.

2. miesto:
Bc. Júlia Ričanyová, 4 E: 
Analýza syntetických farbív v nealkoholických nápojoch metódou tenkovrstvovej chromatografie.
Ved. učiteľ: RNDr. Katarína Reiffová, PhD.

3. miesto:
Bc. Martin Vavra, 5.r. CH:
Príprava a charakterizácia tetrakyanoplatnatanových komplexov medi s N-donorovými  ligandami.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD.

Sekcia  Biochémia:

1. miesto:
Lenka Varinská – 5.r. BCH:
Vplyv peroxidu vodíka na vlastnosti cytochrómu c.
Ved. učiteľ: RNDr. Erik Sedlák, PhD.

1. miesto:
Tekla Horňáková – 5.r. BF:
Štúdium inhibície proteínkinázy C hypericínom.
Ved. učiteľ: Prof. RNDr. Pavol Miškovský, Dr.Sc.

3. miesto:
Kamil Tóth, 5.r. BCH:
Konformácia voľného a viazaných flavínových kofaktorov.
Ved. učiteľ: RNDr. Gabriel Žoldák, RNDr. Erik Sedlák, PhD.

Sekcia Organická chémia:

1. miesto:
Aneta Salayová, 5.r. OCH:
Štúdium syntézy aminoanalógov indolového fytoalexínu 1-metoxyspirobrasinolmetyléteru.
Ved. učiteľ: Doc. RNDr. Peter Kutschy, CSc.

2. miesto:
Veronika Mokčayová, 5.r. OCH:
Štúdium syntézy a reakčných produktov akridin-9-yltiomočovín so substituovanými alkímni.
Ved. učiteľ: Doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.

3. miesto:
Igor Čerňa, 5.r. OCH:
Study of stereoselective synthesis 2’-C-branched chain sugar analogs of Polyoxine C derived from D-Ribose template.
Ved. učiteľ: Prof. RNDr.  Jozef Gonda, DrSc.

3. miesto:
Erik Halža,5.r. OCH, Miroslava Žáková, 4.r. OCH:
Syntéza glyoxylových analógov indolových fytoalexínov.
Ved. učiteľ: Doc. RNDr. Peter Kutschy, CSc.

Sekcia Fyzika:

1. miesto:
Daniel Reitzner, 4.r. F:
Modelovanie spontánneho narušenia symetrie vortexového stavu v magnetických nanočasticiach.
Ved.učiteľ: Doc.RNDr. Denis Horváth, CSc.

2. miesto:
Štefan Michalík, 3.r. F:
Evolúcia štruktúry zliatiny Pd40Cu20Ni20P20 pri teplotnej záťaži.
Ved.učiteľ: Dr. Karel Saksl

3. miesto:
Soňa Pochybová, 2.r. Fbak, Vladilav Pokorný, Marián Putiš:
Rozpad Z0 bozónu.
Ved. učiteľ: Prof. RNDr. Gabriela Martinská, CSc.

3. miesto:
Zoltán Kuscsik, 5.r. F:
Evolučný Bornholdt-Kaizojiho model s extremálnou dynamikou.
Ved. učiteľ: Doc. RNDr. Denis Horváth, CSc.

Sekcia Teória vyučovania fyziky:

1. miesto:
František Vaško, 4.r. FI:
Fyzikálne poznávanie prostredníctvom netradičných experimentov.
Ved. učiteľ: RNDr. Marián Kireš, PhD.

2. miesto:
Zuzana Mackovjaková, 5.r. FI:
Počítačom podporované experimenty so zvukom.
Ved. učiteľ: RNDr. Zuzana Ješková, PhD.

3. miesto:
Andrea Stoklasová, 4.r. MF:
Jednoduchý experiment a aktívne poznávanie žiakov.
Ved. učiteľ: RNDr. Ľudmila Onderová, PhD.

Sekcia Informatika:

1. miesto:
Helena Lengeňová (5I):
Gramatiky RNA a CKY algoritmus.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Gabriela  Andrejková, CSc.

2. miesto:
Peter Angelovič (5I):
Flexibilné vyhľadávanie dopravných spojení.
Ved. učiteľ:  prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.

3. miesto:
Karol Seman (5I):
Vyvážená dekompozícia nedeterministického automatu pre regulárne výrazy.
Ved. učiteľ: prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.

Sekcia Teória vyučovania informatiky:

1. miesto:
Radovan Staš (5FI):
Vizualizácia vedeckých dát.
Ved. učiteľ: Ing. Milan Schmotzer

2. miesto:
Zuzana Gavalierová (5MI):
Virtuálna univerzita – Tvorba tried a objektov v Delphi.
Ved. učiteľ: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.

3. miesto:
Róbert Kanász (2FI):
Tvorba multimediálnych audiovizuálnych prezentácií s využitím technológie SMIL.
Ved. učiteľ: RNDr. Alexander Dirner, CSc.

Sekcia Informačné technológie:

1. miesto:
Maroš Budaj (5I):
Realistické zobrazovanie v prostredí MS.NET.
Ved. učiteľ: RNDr. Jozef Jirásek, PhD.

2. miesto:
Mikuláš Štencel (5I):
Multiagentový systém mraveniska.
Ved. učiteľ: prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.

3. miesto:
Marián Novotný (5I):
Automatizácia dokazovania odolnosti kryptografických protokolov voči útokom.
Ved. učiteľ: RNDr. Jozef Jirásek, PhD.

Sekcia Programátorská súťaž:

1.miesto: Marián Dvorský (4.r. IM)2.miesto: Ján Katrenič (3.r. ID)3.miesto: Michal Ráček (5.r. IM)3.miesto: Peter Raška (3.r. ID)

Sekcia Matematika:

1. miesto: 
Jana Zlámalová, 5.M:
Cyklické chromatické číslo.
Ved. učiteľ: Doc. RNDr. Mirko Horňák, CSc.

2. miesto:
Lucia Hudáčeková, 5.M:
Modelovanie diskrétnych dynamických systémov pomocou max-plus algebry.
Ved. učiteľ: Doc. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.

2. miesto: 
Zlatica Lauková, 5.M:
Lokálne vlastnosti planárnych grafov.
Ved. učiteľ: Dr. rer. nat. Igor Fabrici
 
Sekcia Teória vyučovania matematiky:

1. miesto:
Zuzana Holpová, 4.MB:
Zlomky projektovou metódou.
Ved. učiteľ: RNDr. Ingrid  Semanišinová

2. miesto:
Ľubica Havírová, 5.MI:
Problémové úlohy vo vyučovaní matematiky.
Ved. učiteľ: RNDr. Stanislav Lukáč, PhD.

3. miesto:
Ivana Rigasová, 4.MI:
Výskumný prístup vo vyučovaní kombinatoriky.
Ved. učiteľ: Doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.

Sekcia Geografia:

1. miesto:
Novotná Michala, 4. MG:
Analýza suburbanizačných procesov vo vybraných obciach južnej časti okresu Košice – okolie.
Ved. učiteľ: Doc. RNDr. Peter Spišiak, CSc.

2. miesto:
Marková Jana, 4. GI:
Vybrané formy cestovného ruchu v oblasti Slovenského krasu.
Ved. učiteľ: Mgr. Marián Kulla

3. miesto:
Gomboš Pavol,  3 GI & Koštial Vladimír, 2 CHG:
Vplyv antropogénnych zásahov v katastrálnom území Obišovce v Košickej kotline a ich dôsledky.
Ved. učiteľ: Prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc.

Košice 21. apríla 2005

prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.   
prodekan pre doktorandské štúdium
a ďalšie vzdelávanie             

 


Študuj na UPJŠ