Prejsť na obsah

Výsledky 2006

6minút, 6sekúnd

 

Sekcia Experimentálna biológia:

1. miesto: Olexová Petra, 4. ročník Matematika-Biológia
Expresia génu hyp-1 zapojeného do biosyntézy hypericínu v rastline Hypericum perforatum L.
Ved. učiteľ: RNDr. Ján Košuth

2. miesto: Gál Peter, Vidinský Boris, Toporcer Tomáš, Mokrý Michal, 3. ročník Biológia
Histologická štúdia vplyvu laserového žiarenia diódového lasera na hojenie kožných rán u potkanov.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., doc. MUDr. František Longauer, CSc.

3. miesto: Brinská Zuzana, Kopačková Veronika, 3. ročník Biológia
Vplyv erytropoetínu na fotodynamickú terapiu a chemoterapiu ovariálnych adenokarcinómov A2780 a SKOV3,
Ved. učiteľ: RNDr. Peter Solár, PhD.

Sekcia Botanika, zoológia, ekológia a etológia:

1. miesto: Víchová Bronislava, 5. ročník Environmentálna ekológia
Diverzita pôvodcov lymskej boreliózy Borrelia burgdorferri sensu lato v ekologických podmienkach krasového územia.
Ved. učiteľ: RNDr. Viktória Majláthová

2. miesto: Elena Bencúrová, 2. ročník Biológia
Využitie lišajníka Xanthoria parietina pri biomonitoringu znečistenia ovzdušia v Košiciach.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Martin Bačkor, PhD.

3. miesto: Pišková Miroslava, 3. ročník Biológia
„Vodný kvet“ (literárna rešerš) a jeho výskyt na jazere v Košiciach.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Katarína Kropáčová, CSc.

Sekcia Analytická chémia a environmentálna chémia:

1.  miesto: Jana Škrlíková, 4. r. Všeob. ekológia a ekológia jedinca a populácií
Stav záťaže regiónu Zemplín vybranými xenobiotikami.
Ved. učiteľ: doc. Mgr. Vasiľ Andruch, CSc.

2. miesto: Martina Lešková, 4.r. CH
Spektrofotometrické stanovenie molybdénu na základe vzniku iónových asociátov so zásaditými farbivami.
Ved. učiteľ: prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc.

3. miesto: Silvia Štefánová, 5. r. Enrironmentálna ekológia
Využitie niektorých vlastností trifenylmetánových farbív a 3-substituovaných derivátov izatínu v analytickej chémii a technickej praxi.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Adam Košturiak, CSc.

Sekcia Anorganická chémia:

1.  miesto: Gábor Lancz, 4.r.  ACH
Dvojjadrové komplexy medi a niklu.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD.

2. miesto: Peter Herich, 5.r.  ACH
Komplexné zlúčeniny železa obsahujúce kyanidové skupiny a N-donorové chelátové    ligandy.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD.

3. miesto: Miroslav Benko, 5. r.  ACH
Molekulárne rozpoznávanie aminokyselín pomocou zinočnatých komplexov
1,4,7,10 – tetraazacyklododekánu
Ved. učiteľ: RNDr. Zuzana Vargová, PhD.

3. miesto: Anna Pavlová, 5. r.  FCH
Určenie typov a spôsobu vibrácií molekúl.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Jozef Chomič, CSc.

Sekcia  Biochémia:

1. miesto: Andrea Bellová, 5. r. BICH
Vplyv iónov Hofmeisterovej série na IF 2 z Thermus thermophilus
Ved. učiteľ: RNDr. Erik Sedlák, PhD.

2. miesto: Veronika Huntošová, 5. r. BF
Vplyv ľudského sérového albumínu a nízkohustotných lipoproteínov na akumuláciu a distribúciu hypericínu v bunkovej línii U-87 MG
Ved. učiteľ: Mgr. Daniel Jancura, PhD.

2. miesto: Miroslava Fiľová, 5. r. BCH
Unikátny pár GATC špecifických DNA metyltransferáz v kmeni Mitsuokella multiacida 46/5
Školiteľ: RNDr. Mária Piknová, PhD.

3. miesto: Jana Sviatkovská, Zuzana Vantová, 4. r. BICH
Spektroskopické štúdie interakcií antracenových derivátov s DNA
Školiteľ: RNDr. Mária Kožurková, CSc., RNDr. Danica Sabolová

Sekcia Organická a bioorganická chémia:

1. miesto: Jana Raschmanová, 5. r. OCH
Stereoselektívna syntéza antifugálneho antibitika (+)-myriocínu
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Miroslava  Martinková, PhD.

2. miesto: Katarína Jusková, 4. r. OCH
Využitie a štúdium [3,3]-sigmatropných prešmykov pri stereoselektívnej syntéze prírodných látok
Ved. učiteľ: prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.

3. miesto: Lucia Maľučká, 5. r. OCH
Využitie 1,3-dipolárnych cykloadícii na báze nitriloxidov v syntéze nových akridinylových heterocyklov
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.

3. miesto: Mariana Budovská, 5. r. OCH
Štúdium diastereoselektivity spirocyklizácie 1-metoxybrasinínu a jeho analógov
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Peter Kutschy, CSc.

Sekcia Fyzika:

1. miesto: Martin Scholtz, 4.r. F
Vplyv anizotropie na stabilitu škálovacích režimov v modeli pasívnej vektorovej prímesi.
Ved. učiteľ: RNDr. Marián Jurčišin, PhD.

1. miesto: Yuriy Kostyk, 3.r. F
Štúdium pohybu jednej doménovej steny.
Ved. učiteľ: RNDr. Rastislav Varga, PhD.

2. miesto: Pavel Baláž, 5.r. F
Existencia nemagnetického bodového defektu vo vnútri termálne aktivovaných magnetických supermriežok.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Denis Horváth, CSc.

3. miesto: Ivan Hamráček, 4.r. F
Štúdium sonoluminescencie.
Ved. učiteľ: RNDr. Jaroslav Antoš

Sekcia Teória vyučovania fyziky:

1. miesto: Peter Krajník, 5.r. FI
Videomerania vo vyučovaní fyziky.
Ved. učiteľ: RNDr. Zuzana Ješková, PhD.

2. miesto: Peter Koscura, 4.r. MF
Pokusy s laserom na základnej škole.
Ved. učiteľ: RNDr. Ľudmila Onderová, PhD.

3. miesto: Dana Remetová, 4.r. MF
Elektrina názorne.
Ved. učiteľ: RNDr. Ľudmila Onderová, PhD.

Sekcia Informatika:

1. miesto: Marián Dvorský, 5.r. I
Počet koncových stavov dvojsmerných konečných automatov.
Ved. učiteľ: prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.

2. miesto: Jozef Gajdoš, 5.r. I
Triedenie spájaním na mieste.
Ved. učiteľ: prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.

3. miesto: Matúš Tomaštik, 5. r. I
Metóda neurónových sietí v riešení problému lineárneho priesečníkového čísla.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

3. miesto: Martin Šumák, 3.r. I
Vyhľadávanie najlepších k objektov.
Ved. učiteľ: Mgr. Peter Gurský

Sekcia Teória vyučovania informatiky:

1. miesto: Andrea Juríková, 5.r. MI
Programovanie v RoboLabe – jednoduchá a potvrdená komunikácia.
Ved. učiteľ: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.

2. miesto: Zuzana Szabóová, 5.r. MI
Výučba rekurzie prostredníctvom fraktálov.
Ved. učiteľ: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.

3. miesto: Róbert Kanász, 3.r. FI
Možnosti využitia videostreamingových technológií v edukačnom procese.
Ved. učiteľ: RNDr. Alexander Dirner, CSc.

Sekcia Programátorská súťaž:

1. miesto: Ján Katrenič, 4. r. I

2. miesto: Ladislav Mikeš, 2. r. I

3. miesto: Peter Tamáš, 5. r. I

Sekcia Matematika a teória vyučovania matematiky:

1. miesto: Róbert Šoffa, 5. r. MIM
Heuristické algoritmy typu „Ant Colony Optimization“.
Ved. učiteľ: RNDr. Vladimír Lacko, PhD.

2. miesto: Marián Buxár, 5.r. MI
Tvorba výučbových programov z matematiky v systéme Toolbook.
Ved. učiteľ: RNDr. Stanislav Lukáč, PhD.

2. miesto: Zuzana Holpová, 5.r. MB
Motivačné metódy opakovania racionálnych čísel.
Ved. učiteľ: RNDr. Ingrid Semanišinová

3. miesto: Michaela Vojtová, 3.r. M
Pestré farbenia semiregulárnych grafov.
Ved. učiteľ: prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc.

Sekcia Geografia:

1. miesto: Katarína Rohaľová, 4.r. BG
Letecká doprava mesta Košice.
Ved. učiteľ: Mgr. Marián Kulla

2. miesto: Alena Labunová, 5.r. BG
Výsledky geomorfologického mapovania na južnej časti Jasovskej planiny.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.

3. miesto: Jana Marková, 5.r. GI
Vyhodnotenie predpokladov pre rozvoj cestovného ruchu v NP Slovenský kras.
Ved. učiteľ: Mgr. Marián Kulla

 

Košice 27. apríla 2006     

prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.
prodekan pre doktorandské štúdium
 a ďalšie vzdelávanie            

                


Študuj na UPJŠ