Prejsť na obsah

Výsledky 2007

6minút, 0sekúnd

Sekcia Biológia:

1. miesto: Peter Gál, Toporcer Tomáš, Vidinský Boris, Mokrý Michal,  3. ročník, biológia
Vplyv postoperačného podávania estrogénov na hojenie kožných rán u potkanov po ovarektómii.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. Prof., MUDr. Nikita Bobrov, CSc., MUDr. Silvia Topercerová, PhD.

2. miesto: Miroslava Pišková, 4. ročník, biológia
Fytoplanktón štrkoviska „Jazero“ Košice.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Igor Hudec, CSc.

3. miesto: František Štork, 3. ročník, biológia
Význam fenolového metabolizmu v podmienkach metalického stresu v rumančeku kamilkovom (Matricaria chamomilla L.).
Ved. učiteľ: RNDr. Jozef Kováčik

Sekcia Analytická chémia a environmentálna chémia:

1.  miesto: Lucia Čuchtová, 5.r. VEm
Vplyv banskej činnosti na kvalitu vôd povodia Hornádu.
Ved. učiteľ: doc. Mgr. Vasiľ Andruch, CSc.

2. miesto: Barbora Šišková, 3.r. VEb
Stanovenie nitrofenolov spektrofotometrickou metódou.
Ved. učiteľ: doc. Mgr. Vasiľ Andruch, CSc.

3. miesto: Tibor Greškovič, 3.r. VEb
Technológia výroby vína.
Ved. učiteľ: doc. Mgr. Vasiľ Andruch, CSc.

Sekcia Anorganická chémia:

1.  miesto: Jozef Harčarik, 3. roč. CH
Syntéza a charakterizácia magnetických nanočastíc pripravených reverznou micélovou
metódou.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.

2. miesto: Peter Vranec, 3. roč. CH 
Štúdium prípravy komplexných zlúčenín s cliochinolom.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD.

3. miesto: Alena Kapcová, 3. roč. CH
Koordinačné zlúčeniny Cu(II) s benzén-1,3,5-trikarboxyláto ligandom.
Ved. učiteľ: prof. RNDr. Juraj Černák, CSc.

3. miesto: Kvetoslava Tomašková,  3.roč. CH
Koordinačné zlúčeniny Fe(II) s dikarboxylovými kyselinami.
Ved. učiteľ: RNDr. Juraj Kuchár, PhD.

Sekcia  Biochémia:

1. miesto: Tomáš Plichta,  4.r.CH
Spektroskopické štúdie interakcií Cu (II) komplexov s DNA.
Ved. učiteľ: RNDr. Mária Kožurková, CSc., RNDr. Danica Sabolová

2. miesto: Magdaléna Harakaľová, Peter Gál, 3.r. B, Michal Mokrý, 
Natívna fluorescencia humánneho mozgovo-miechového moku a jej spektrofluorimetrický profil.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Jaroslav Kušnír, CSc.

3. miesto: Ľuboš Bauer, 4.r.CH
Štruktúrne vlastnosti telomérnych sekvencií: vplyv DNA platinácie na tvorbu quadruplexu.
Ved. učiteľ: RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

Sekcia  Fyzikálna chémia:

1. miesto: Lenka Lörincová, 5r. VEb:
Štúdium retencie vodíka metódou pyrolýznej plynovej chromatografie.
Vedúci práce: Doc. RNDr. Andrej Oriňák, PhD.

2. miesto: Štefánia Némethová, 3r. CH:
Porovnanie bezprúdového a elektrolytického vylučovania Ag nanopovlakov.
Vedúci práce: RNDr. Renáta Oriňáková, PhD.

3. miesto: Katarína Rošáková, 3r. CH:
Štúdium elektrolytického vylučovania kompozitného povlaku Ni+B vo fluidnom lôžku.
Vedúci práce: RNDr. Renáta Oriňáková, PhD.

Sekcia Organická a bioorganická chémia I.:

1. miesto: Norbert Varga, 4.r.,
Molekulové spínače s viac ako dvoma stavmi.
Ved. učiteľ: RNDr. Martin Walko

2. miesto: Dávid Maliňák, 4.r.,
Heterokumulény nukleobáz ako nové supramolekulové stavebné bloky.
Ved. učiteľ: prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.

3. miesto: Karina Pardusová, 4.r.,
Stereoselektívna syntéza spiroindolínových fytoalexínov a ich analógov za  využitia chirálnych alkoholov.
Ved. učiteľ: RNDr. Zuzana Čurillová, PhD.
Sekcia Organická a bioorganická chémia II.:

1. miesto: Michaela Zburová, 5.r.
Štúdium spirocyklizačných reakcií 1-metoxybrasinínu v prítomnosti  substituovaných anilínov.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Peter Kutschy, CSc.

2. miesto: Margaréta Vojtíčková, 5.r.
Stereoselektívna syntéza antifugálneho antibiotika (-)-sfingofunginu E.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.

3. miesto: Kalachová Ľubica, 5.r.
Synthesis of 2,3-branched chain uridine using Overman rearrangement.
Ved. učiteľ: prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.

Sekcia Fyzická a regionálna geografia, didaktika geografie:

1. miesto: Antónia Tresová, 3.r. BG
Mikroregión Ružín.
Ved. učiteľ: RNDr. Viktória Kandráčová

2. miesto: Anton Melega, 3.r. MG
Travertíny na Dreveníku.
Ved. učiteľ: prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc.

3. miesto: Mária Juhásová, 5.r. MG
Počítačová podpora expozičnej etapy vo vyučovaní zemepisu.
Ved. učiteľ: Mgr. Vladimíra Tomášiková

Sekcia Humánna geografia:

1. miesto: Mária Lorková, 5.r. MG
Vybrané aspekty výroby papiera a celulózy na Slovensku.
Ved. učiteľ: Mgr. Marián Kulla, PhD.

2. miesto: Katarína Rohaľová, 5.r. BG
Cestná doprava Košíc.
Ved. učiteľ: Mgr. Marián Kulla, PhD.

3. miesto: Lívia Fialková, 3.r. BG
Územnosprávny vývoj mesta Košice.
Ved. učiteľ: RNDr. Janetta Dická

Sekcia Fyzika:

1. miesto: Kornel Richter, 3.r. FB
Magnetizačné procesy v sklom potiahnutých mikrodrôtoch.
Ved. učiteľ: RNDr. Rastislav Varga, PhD.

2. miesto: Yuriy Kostyk, 4.r. Fm
Dynamika doménovej steny.
Ved. učiteľ: RNDr. Rastislav Varga, PhD.

3. miesto: Róbert Kanász, 4.r. FIm
Štruktúra amorfných zliatin bohatých na kobalt a jej vývoj pri aplikovaní vysokých teplôt. a tlakov.
Ved. učiteľ: RNDr. Jozef Bednarčík, PhD.

3. miesto: Zuzana Krišandová, 4.r. Fm
Štúdium zmien orbitálnej periódy zákrytovej dvojhviezdy UV Leo.
Ved. učiteľ: RNDr. Rudolf Gális, PhD.

Sekcia Teória vyučovania fyziky:

1. miesto: Jana Kováčová, 2.r. FIb
Fyzika bungee jumpingu.
Ved. učiteľ: RNDr. Zuzana Ješková, PhD.

2. miesto: Jozef Labuda, 5.r. FIm
Zbierka Java appletov pre podporu fyzikálneho vzdelávania.
Ved. učiteľ: RNDr. Marián Kireš, PhD.

3. miesto: Ján Tóth, 5.r. FGm
Konceptuálne testy vo výučbe fyziky.
Ved. učiteľ: RNDr. Jozef Hanč, PhD.

Sekcia Informatika:

1. miesto: Ján Katrenič, 5.r. I
Výpočtové problémy monotónnych ciest v hranovo usporiadanom grafe.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

2. miesto: Tomáš Pilát, 5.r. I
Použitie neurónových sietí pri rozpoznávaní medicínskych obrázkov.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

3. miesto: Juraj Mamrilla , 5.r. I
Akcelerácia algoritmov stochastickej kinetiky.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.

Sekcia Informačné technológie:

1. miesto: Róbert Hájek, 3.r. I
Univerzálna webová XML databáza.
Ved. učiteľ: Ing. Milan Schmotzer, PhD.

2. miesto: Peter Raška, 5.r. I
ORCHIS – modul spektrálnych databáz.
Ved. učiteľ: RNDr. Marcel Török, PhD.

3. miesto: Samuel Kupka, 5.r. I
Systém JUDGE – automatizácia výučby programovania.
Ved. učiteľ: RNDr. Jozef Jirásek, PhD.

Sekcia Programátorská súťaž:

1. miesto: Ladislav Mikeš, 3.r. I

2. miesto: Ján Katrenič, 5.r. I

3. miesto: Róbert Andrássy, 1.r. F

Sekcia Matematika a teória vyučovania matematiky:

1. miesto: Jana Kováčová, 5.r. MIMm
Optimalizácia práce osadzovacieho automatu.
Ved. učiteľ: prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.

2. miesto: Lenka Pavlikovská, 5. r. MIm
Využitie algoritmov v jazyku Logo pri rozvíjaní poznatkov z geometrie.
Ved. učiteľ: RNDr. Stanislav Lukáč, PhD.

3. miesto: Dávid Hudák, 3.r. Mb
Štruktúra 1-planárnych grafov.
Ved. učiteľ: RNDr. Tomáš Madaras, PhD.

  

Košice 26. apríla 2007     

prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.
                           prodekan pre doktorandské štúdium
                                                                                                 a ďalšie vzdelávanie         
 


Študuj na UPJŠ