Prejsť na obsah

Výsledky 2008

7minút, 17sekúnd

Sekcia Experimentálna biológia:

1. miesto: Ivana Uhrinová, 5. ročník, Bm
Vplyv funkcie proteínu p53 na efektivitu fotodynamickej terapie s hypericínom v modeli karcinómu hrubého čreva.
Vedúci učiteľ: RNDr. Jaromír Mikeš

2. miesto: Marianna Reblánová, 5. ročník, B-CH
Karyotypy helmintov živočíchov a využitie diferenciálneho farbenia.
Vedúci učiteľ: RNDr. Marta Špakulová, DrSc.

3. miesto: Barbora Valeková, 3. ročník, Bb
Štúdium expresie génu hyp-1 a jeho zapojenia do biosyntézy hypericínu v rôznych druhoch rodu Hypericum.
Vedúci učiteľ: RNDr. Ján Košuth, PhD.

Sekcia Botanika, zoológia, ekológia a etológia:

1. miesto: Tomáš Girmon, 3. ročník, B-M
Morfometrické štúdium vybraných znakov rodu Onosma L..
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.

2. miesto: Martina Chmelová, 3. ročník, Bb
Kontaminácia životného prostredia vývinovými štádiami endoparazitov.
Ved. učiteľ: RNDr. Ingrid Papajová, PhD.

3. miesto: Veronika Poracká, 4. ročník, B-CH
Variabilita obsahu kumaroylspermínu v rumančeku kamilkovom (Matricaria chamomilla L.).
Ved. učiteľ: RNDr.Adriana Eliašová, PhD.

Sekcia Analytická chémia a environmentálna chémia:

1.  miesto: Petrovaj Ján, 5.r. CHm
Stereoselektívna separácia indolových  fytoalexínov chirálnou HPLC.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Taťána Gondová, CSc.

2. miesto: Remiašová Jarmila, 4.r. CHm
Spektrofotometricke metódy stanovenia aniónových PAL.
Ved. učiteľ: prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc.

3. miesto: Šišková Barbora, 4.r. VEm
Stanovenie nitrofenolov.
Ved. učiteľ: doc. Mgr. Vasiľ Andruch, CSc.

Sekcia Anorganická chémia:

1.  miesto: Miroslav Almáši, 2. roč. CH
Metal organic frameworks obsahujúce pyrazín a azobis(pyridín).
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.
Konzultant: RNDr. Zuzana Vargová, PhD.

2. miesto: Monika Stolárová, 3. roč. CH
Nízkorozmerné kyanokomplexy s makrocyklickými N-donorovými ligandami.
Ved. učiteľ: prof. RNDr. Juraj Černák, CSc.
Konzultant: RNDr. Juraj Kuchár, PhD.

3. miesto: Veronika Suchá, 3. roč. CH
Komplexné zlúčeniny Cu(II) so štvorcovoplanárnymi kyanokomplexnými aniónmi.
Ved. učiteľ: RNDr. Juraj Kuchár, PhD.

Sekcia  Biochémia I.:

1. miesto: Lucia Balážová, 3.r. CHb 
Ľudský  genóm a jeho patológia. 
Ved. učiteľ: RNDr. Mária  Kožurková, CSc.

2. miesto: Zuzana Nováková, 3.r. CHb 
Magnetické nanočastice pripravené biomineralizáciou.
Ved. učiteľ: prof. Ing. Marián  Antalík, DrSc.

3. miesto: Júlia Šinaľová, 3.r. CHb  
Variabilita treponém v tráviacom trakte živočíchov.
Ved. učiteľ: Mgr. Lucia Sikorová

3. miesto: Lukáš Kandráč, 3.r. CHb  
Štruktúra a stabilita proteínov z extremofilov.
Ved. učiteľ: RNDr. Nataša Tomášková
 

Sekcia  Biochémia II.:

1. miesto:  Diana Búzová, 5.r. BF
Kinetika interakcie hypericínu s lipoproteínmi.
Ved. učiteľ: Mgr. Daniel Jancura, PhD.

2. miesto: Katarína Tlučková, 4.r. BCH   
Výskyt a vlastnosti kvaduplexovej DNA. 
Ved. učiteľ: RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

3. miesto: Anna Vandžurová, 4.r.BCH 
Restrikčno-modifikačné systémy.
Ved. učiteľ: RNDr. Mária Piknová, PhD.

Sekcia  Fyzikálna chémia:

1. miesto: Mária Filkusová, 4. r. CH
Elektrochemická polymerizácia pyrolu.
Ved. učiteľ: RNDr. Renáta Oriňáková, PhD.

2. miesto: Lenka Škantárová, 4. r. CH
Nanoštrukturované strieborné povrchy s pred  ionizačnou funkciou v MS.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Andrej Oriňák, PhD.

3. miesto: Peter Bober, 5. r. VE
Optimalizácia konverzie vodíka v pyrolyzáte zmesí polymérov.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Andrej Oriňák, PhD.

Sekcia Organická chémia I.:

1. miesto: Norbert Varga, 5.r. OCH
Molekulové spínače s viac ako dvoma stavmi.
Ved. učiteľ: RNDr. Martin Walko

2. miesto:  Jana Balintová, 4.r. OCH 
Štúdium stereoselekivity Claisenových prešmykov indukovanej diskrétnym MW ohrevom reakčného centra na C–3 D-ribózy.
Ved. učiteľ: prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.

3. miesto:  Alena Uhríková, 5.r. OCH 
Stereokontrolovaná syntéza kyseliny (2R)-α-(hydroxymetyl)glutámovej.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.

Sekcia Organická chémia II.:

1. miesto:  Dávid Maliňák, 5.r. OCH
Heterokumulény nukleobáz ako nové supramolekulové stavebné bloky. 
Ved. učiteľ: prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.

2. miesto:  Tibor Sopčák, 5.r. OCH
Diskrétna mikrovlnová aktivácia molekulových zariadení na báze azobenzénu.
Ved. učiteľ: prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.

3. miesto: Martina Kopčíková, 5.r. OCH
Stereokontrolovaná syntéza nezvyčajných tetrasubstituovaných α-aminokyselín odvodených od D-glukózy. 
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.

Sekcia Bioorganická chémia:

1. miesto:  Lívia Farkašová, 5.r. BIOCH
Syntéza, cyklizáčné reakcie a protinádorová aktivita 1-acylderivátov  brasinínu.
Ved. učiteľ: RNDr. Marianna Budovská                          
2. miesto:  Peter Očenáš , 5.r. BIOCH 
Syntéza, reakcie a protinádorová aktivita bis-indolylových analógov brasinínu.
Ved. učiteľ: RNDr. Aneta Salayová                           

3. miesto: Tatiana Hromjaková, 3.r. CHb,
Analógy indolových fytoalexínov pripravených z indol-3-octovej kyseliny.
Ved. učiteľ: RNDr. Zuzana Čurillová, PhD.                

 Sekcia Fyzická a regionálna geografia, didaktika geografie:

1. miesto: Jana Frániková, 3.r. Gb
Morfometria koryta Chotárneho potoka a jej vplyv na diferenciáciu vegetačného krytu.
Ved. učiteľ: RNDr. Dušan Barabas, CSc.

2. miesto: Edita Sakalová, 3.r. CHG
Inventarizácia krasových javov v Hájskej doline.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.

3. miesto: Anton Melega, 4.r. MG
Travertíny v Dreveníku.
Ved. učiteľ: prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc.

 Sekcia Humánna geografia:

1. miesto: Lenka Balčáková, 3.r. Gb
Transformácia priemyslu na území Dolného Spiša.
Ved. učiteľ: Mgr. Marián Kulla, PhD.

2. miesto: Viktória Verbová, 2.r. Gb
Úvod do koncepcie mestského marketingu a jej aplikácia na mesto Košice.
Ved. učiteľ: RNDr. Stela Lovacká, PhD.

3. miesto: Jaroslav Jančošek, 3.r. Gb
Predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu v Krynici.
Ved. učiteľ: Mgr. Vladimíra Tomášiková

Sekcia Fyzika:

1. miesto: Kornel Richter, 4.r. FKLm
Interakcia doménovej steny s fonónmi (nadzvukový tresk).
Ved. učiteľ:   RNDr. R. Varga, PhD.

2. miesto: Vladislav Pokorný, 5. r. Fm
Kritické vlastnosti anizotropného kvantového Heisenbergovho modelu so zmiešanými spinmi.
Ved. učiteľ :   prof. RNDr. A. Bobák, DrSc.

3. miesto: Róbert Kanász, 5. r. FI
Štúdium deformácie amorfnej zliatiny na báze železa pomocou in-situ RTG difrakcie.
Ved. učiteľ:  RNDr. Jozef Bednarčík, PhD.

3. miesto: Jana Gamcová, 3. r. Fb
Senzor na kódovanie tovaru na báze mikrodrôtov.
Ved. učiteľ:  RNDr. R. Varga, PhD.

Sekcia Teória vyučovania fyziky:

1. miesto: Róbert Andrássy, 2. r. Fb
Modelovanie javov vo Feynmanovej kvantovej mechanike.
Ved. učiteľ:  RNDr. J. Hanč, PhD.

2. miesto: Lenka Romanová, 3.r. MF
Turnaj mladých fyzikov.
Ved. učiteľ:  RNDr. Marián Kireš, PhD.

3. miesto: Marta Kľučarová, 4. r. FB
Dýchanie a školský experiment.
Ved. učiteľ:  RNDr. Z. Ješková, PhD.

Sekcia Matematika:

1. miesto: Michal Repiský, 3.r. Mb
Sústavy lineárnych rovníc nad extremálnymi algebrami
Ved. učiteľ: prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.

2. miesto: Mária Kopperová, 3.r. Mb
Vrcholy vynucujúce hamiltonovskú kružnicu
Ved. učiteľ: RNDr. Igor Fabrici, Dr. rer. nat.

3. miesto: Katarína Nicová, 3.r. MB
Vyšetrovanie monotónnosti postupností
Ved. učiteľ: RNDr. Ondrej Hutník, PhD.

Sekcia Teória vyučovania matematiky:

1. miesto: Andrea Kanáliková, 5.r. MI
Hra CUBIC.
Ved. učiteľ: RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD.

2. miesto: Michaela Lukáčová, 4.r. MI
Využitie IT pri sprístupňovaní nových poznatkov z matematiky.
Ved. učiteľ: RNDr. Stanislav Lukáč, PhD.

3. miesto: Anna Polomčáková, 4.r. MCH
Motivačné metódy opakovania vo vyučovaní matematiky na základnej škole.
Ved. učiteľ: RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD.

Sekcia Informatika:

1. miesto: Martin Šumák, 5.r. I
Triedenie v metrických priestoroch.
Ved. učiteľ: RNDr. Peter Gurský

2. miesto: Dalibor Jacko, 5.r. I
Indexovanie a triedenie objektov pomocou R-stromov.
Ved. učiteľ: RNDr. Peter Gurský

3. miesto: Samuel Kupka, 5.r. I
Simulácia šírenia trhliny v materiáloch s použitím grafických akcelerátorov.
Ved. učiteľ: RNDr. Jozef Jirásek, PhD.

Sekcia Informačné technológie:

1. miesto: Milan Vereščák, 5.r. I
Metódy na analýzu a spracovanie medicínskych obrázkov.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

2. miesto: Tomáš Bolčo, 5.r. I
Spracovanie obrazu pre rozpoznávanie odtlačkov prstov.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

3. miesto: Ľubomír Krupa, 5.r. M
Simulácia protokolu BB84.
 Ved. učiteľ: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

Sekcia Programátorská súťaž:

1. miesto: Ján Jerguš, 1.r. Ib
2. miesto: Ladislav Mikeš, 4.r. Im
3. miesto: Lukáš Miňo, 2.r. Ib

Košice 24. apríla 2008     

prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.
                                         prodekan PF UPJŠ         
                                                                                                
 


Študuj na UPJŠ