UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Členovia Klubu riaditeľov SŠ pri PF UPJŠ v Košiciach

Súhlas s členstvom v Klube vyjadrujú členovia Klubu písomne. Členstvo v Klube je nezastupiteľné.

Členmi Klubu môžu byť, v prípade prejaveného záujmu, riaditelia ďalších SŠ ako aj zástupcovia fakulty, spravidla, vysokoškolskí učitelia koordinujúci študijné programy  učiteľstva akademických predmetov. 

Kontakt: PhDr. Svetlana Libová, tel. 055/234 2179,  svetlana.libova@upjs.sk

Zoznam členov

Riaditelia SŠ

Za PF UPJŠ

  • Doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. – dekan
  • Doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. – prodekan pre vonkajšie  vzťahy
  • Prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. – prodekan pre vedu, výskum a rozvoj
  • Doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD. – prodekan pre vzdelávanie
  • Doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. – koordinátor aktivít pre matematiku
  • Doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc. – koordinátorka aktivít pre biológiu
  • Doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. – koordinátorka aktivít pre chémiu
  • RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. – koordinátor aktivít pre informatiku
  • RNDr. Stela Csachová, PhD. – koordinátor aktivít pre geografiu
  • RNDr. Robert Hajduk, PhD. – CCVaPP UPJŠ
Posledná aktualizácia: 28.11.2017