UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Členovia Klubu riaditeľov SŠ pri PF UPJŠ v Košiciach

Súhlas s členstvom v Klube vyjadrujú členovia Klubu písomne. Členstvo v Klube je nezastupiteľné.

Členmi Klubu môžu byť, v prípade prejaveného záujmu, riaditelia ďalších SŠ ako aj zástupcovia fakulty, spravidla, vysokoškolskí učitelia koordinujúci študijné programy  učiteľstva akademických predmetov. 

Kontakt: PhDr. Svetlana Libová, tel. 055/234 2179,  svetlana.libova@upjs.sk

Zoznam členov

Riaditelia SŠ

Za PF UPJŠ

 • doc. RNDr. Roman Soták, PhD. – dekan
 • doc. Mgr. Michal Gallay, PhD. – prodekan pre vonkajšie  vzťahy
 • prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc. – prodekan pre vedu, výskum a rozvoj
 • doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. – prodekan pre vzdelávanie
 • doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. – koordinátor aktivít za CCVaPP
 • doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc. – koordinátorka aktivít pre biológiu
 • doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. – koordinátorka aktivít pre chémiu
 • RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. – koordinátor aktivít pre informatiku
 • RNDr. Stela Csachová, PhD. – koordinátor aktivít pre geografiu
 • doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD. – koordinátorka aktivít pre fyziku
 • RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD. - koordinátorka aktivít pre matematiku
Posledná aktualizácia: 26.11.2021