UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Študentská anketa k otázkam výučby na PF UPJŠ v LS AR 2016/2017

Vážení študenti PF UPJŠ!!!

 

doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.
      prodekan pre vzdelávanie        

Pokyny pre vyplnenie študentskej ankety

1.

Prihláste sa do AiS2.

2.

Na paneli Dotazníky (prvý panel hore pod panelom Novinka) máte k dispozícii  odkaz na aktuálny dotazník Hodnotenie výučby.

3.

Po kliku na odkaz sa dostanete priamo do dotazníka.

4.

K dotazníku sa dostanete aj cez menu vľavo výberom aplikácie Dotazník. Zvoľte dotazník Hodnotenie výučby a kliknite na ikonu „Vyplniť“.

5.

Vo formulári dotazníka sa Vám zobrazí otázka, predmet (ktorý mate zapísaný v LS 2016/2017), vyučujúci, spôsob výučby  (ak ide o cvičenie, ktoré  viedli viacerí vyučujúci, z ponúkaného zoznamu si zvolíte príslušnú osobu).

6.

Pre daný predmet sa postupne vyjadrite k otázkam dotazníka (zmenu otázok je možné dosiahnuť šípkami na okne vľavo dole).

Hodnotiaca škála je 5-stupňová  s možnosťami (1 = určite áno,   2 = skôr áno, 3 = skôr nie,   4 = určite nie,  je možné uviesť aj N = neviem, nehodnotím, nehodí sa  (daná situácia nenastala, neviem alebo nechcem hodnotiť). V závislosti od typu otázky sa ponúkajú  aj iné typy 5-stupňovej škály: 1 = veľmi spokojná/ý, 2 = spokojná/ý, 3 = nespokojná/ý, 4= veľmi nespokojná/ý, 5= neviem, nehodí sa, resp.  pri aktivite študentov sa ponúkajú možnosti 1 = výborná, 2 = veľmi dobrá, 3 = dobrá, 4 = uspokojivá, 5 = nedostatočná.

7.

Po zodpovedaní všetkých otázok k danému predmetu prejdite na ďalší predmet.  (šípky v okne v strede)

8.

Po vyplnení dotazník opustite cez ikonu ukončenia aplikácie (v okne vľavo hore), pričom teraz budete môcť anonymizovať Vami vyplnený dotazník. Ak potvrdíte, že chcete ukončiť vyplňovanie dotazníka, budú Vaše odpovede oddelené od Vašich osobných údajov kvôli zabezpečeniu anonymity (Vaše hodnotenie sa nebude dať nijako identifikovať napr. na základe množiny zapísaných predmetov).

9.

Ak sa ešte chcete vrátiť k rozpracovanému dotazníku, zvoľte pri opúšťaní dotazníka voľbu „Nie“, čím dotazník zostane naviazaný na Vaše osobné údaje. Kedykoľvek sa potom môžete k dotazníku vrátiť a po doplnení alebo modifikácii odpovedí ho môžete anonymizovať.