UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Prideľovanie kreditov

 

Činnosť Kredity
A. Študijná činnosť
Povinný predmet 3 – 10
Povinne voliteľný predmet 2 – 10
Výberový predmet X, (2 – 5)*
Anglický jazyk 5
   
B. Vedecká činnosť (minimálne 120 kreditov počas štúdia)
   
Vedecké práce publikované:
a) v zahraničnom karentovanom časopise 20 – 35
b) v domácom karentovanom časopise 15 – 25
c) v zahraničnom nekarentovanom časopise 5 – 15
d) v domácom nekarentovanom časopise 5 – 15
e) v recenzovanom zahraničnom alebo domácom zborníku 5 – 10
f) v nerecenzovanom zahraničnom alebo domácom zborníku 2 – 4
g) vedecká práca zaslaná (2 –  5)**
Aktívna prezentácia výsledkov:
a) na medzinárodnej konferencii 5 – 10
b) na domácej konferencii so zahraničnou účasťou 5 – 8
c) na domácej konferencii 2 – 5
Ohlasy:
a) citácia registrovaná v SCI 20
b) citácia v monografii 20
c) citácia v zahraničnom vedeckom časopise 10
d) citácia v domácom vedeckom časopise 5
Iné:  
a) vypracovanie písomnej práce k dizertačnej skúške 20
b) vypracovanie dizertačnej práce 40
c) zavedenie novej experimentálnej metodiky 15 – 20
d) získanie interného grantu 5 – 10
e) spoluriešiteľ interného grantu 2 –  3
f) spoluriešiteľ medzinárodného projektu 5 – 15
g) spoluriešiteľ domáceho projektu (VEGA, KEGA, APVT ...) 5 – 10
h) vystúpenie na katedrovom alebo ústavnom seminári 2 – 5
i) patenty, vynálezy, softver 2 – 10
C. Ďalšie aktivity
Absolvovanie zahraničného študijného pobytu 2 – 10
Priama pedagogická činnosť (maximálne 4 semestrohod. týždenne) (1 – 4) / 1 semestrohod. ***
Vedúci/konzultant záverečnej práce 5 – 8
Vypracovanie oponentského posudku 2
Vedenie práce ŠVOČ 5 – 8
Práca v organizačnom výbore konferencie 2

 


X – podľa kreditového ohodnotenia predmetu v magisterskom študijnom programe

* – predmet určený školiteľom k samostatnému štúdiu

** – po vyjdení práce bude pridelený iba rozdiel počtu kreditov medzi a), b), c), d) alebo e) a g

*** – maximálne 8 kreditov za semester