UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Harmonogram ŠVK a organizačné pokyny

Fakultné kolo sa uskutoční formou študentskej vedeckej konferencie v rámci Prírodovedeckých dní v stredu 22. apríla 2015 v posluchárňach na Jesennej 5 a Park Angelinum 9. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v aule RB0A5 v areáli Šrobárova 2 o 17.00 h.

Odborným a organizačným gestorstvom v jednotlivých sekciách poverujem ústavy PF UPJŠ.

Harmonogram ŠVK a organizačné pokyny

Vyhlásenie sekcií ŠVK do 23. 03. 2015

Prihlásenie na ŠVK - elektronická registrácia prezentujúcich účastníkov a príspevkov

do 19. 04. 2015

Všetci účastníci ŠVK, ktorí chcú vystúpiť na ŠVK s príspevkom sú povinní sa zaregistrovať prostredníctvom konferenčného systému EasyChair.

Pokyny k registrácii

 

Odovzdanie tlačených verzií súťažných prác
Súťažné práce je potrebné odovzdať v jednom tlačenom origináli zástupcom ústavov pre VVČ.

do 20. 04. 2015
do 12.00 h

Odoslanie elektronickej verzie abstraktu prezentovaného príspevku:
Súčasťou ŠVK 2015 bude vydanie elektronického zborníka abstraktov príspevkov, ktoré odznejú v rámci jednotlivých sekcií.  Elektronický zborník bude zverejnený na web stránke fakulty. Každý z prezentujúcich účastníkov ŠVK je povinný odoslať abstrakt príspevku pripravený podľa vzorovej šablóny.

Pokyny k príprave a odoslaniu abstraktu.

do 20. 04. 2015
do 12.00 h

Postúpenie prác predsedom odborných porôt:

21. 04. 2015

Termín ŠVK:

V tento deň bude vyhlásené pre zamestnancov a študentov fakulty dekanské voľno.

22. 04. 2015

Vyhlásenie výsledkov ŠVK v rámci Sciencefestu

22. 4. 2015
o 17.00 h

 

Pokyny k registrácii:

Registrácia a odovzdávanie abstraktov sa vykonáva prostredníctvom elektronického konferenčného systému EasyChair.  Podrobné pokyny k registrácii.

Príprava a odoslanie abstraktov:

Abstrakty príspevkov môžu byť napísané v slovenskom alebo anglickom jazyku. Abstrakt môže mať rozsah maximálne jednej strany.

Na prípravu abstraktu je potrebné odporúčame použiť textový editor MS Word a nasledujúcu šablónu: SVK_sablona.dotx  resp. SVK_sablona.rtf.
Príkladom abstraktu vytvoreného použitím uvedenej šablóny je:  http://www.upjs.sk/public/media/7242/SVK_zbornik-2013.pdf.


Abstrakt je potrebné vyexportovať do formátu PDF a nahrať prostredníctvom systému EasyChair (viď. Pokyny k registrácii). Okrem PDF súboru je potrebné nahrať aj pôvodný dokument abstraktu, v jednom z nasledujúcich formátov doc, docx, rtf.

Dohľad na odbornú korektnosť abstraktov zabezpečujú školitelia prác ŠVK. Po nahratí abstraktu študentom do systému EasyChair budú školitelia vyzvaní k jeho potvrdeniu.

Príprava a odovzdanie prác ŠVK:

Práce k ŠVK je potrebné vypracovať v 1 exemplároch a odovzdať podľa harmonogramu organizátorovi ŠVK daného ústavu.

Na ŠVK možno prihlásiť aj prácu, ktorá je ucelenou časťou záverečnej práce.

Odporúčaný rozsah prác ŠVK je spravidla 15-20 strán. V závislosti od charakteru práce, vedného odboru práce môžu mať rozsah aj mimo uvedeného intervalu.

Na prípravu práce ŠVK sa odporúča primerane použiť šablóny WORD alebo LaTrx vypracované pre záverečné práce (napr. http://www.upjs.sk/public/media/0820/sablona_ZP_V2.dotx, http://ics.upjs.sk/~novotnyr/wiki/LaTeXSablonaPreZaverecnePrace/LaTeXSablonaPreZaverecnePrace)

 Príklad šablóny práce ŠVK vo formáte WORD na stiahnutie.