UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Bakalárske štúdium

Bakalárske štúdium je možné v dvoch programoch


Jednoodborový program

Študijné odbory:


Medziodborový program

Medziodborové štúdium umožňuje špecializáciu a možnosť pokračovať na magisterskom stupni
- v štúdiu učiteľstva akademického predmetu matematika v kombinácii alebo
- v niektorom študijnom programe v rámci jedného z absolvovaných akademických predmetov alebo
- v nadväzujúcom študijnom programe (týka sa to študijného programu Analýza dát a umelá inteligencia)

Kombinácie štúdia (charakteristika absolventa):

Posledná aktualizácia: 24.04.2020