Predmet normy STN ISO 690

Norma rozoznáva dva základné pojmy - bibliografický odkaz a citácia.

Bibliografický odkaz je informácia o dokumente, ktorý sa skutočne použil pri písaní práce. Býva súčasťou zoznamu použitej literatúry.

Pod názvom bibliografia sa môže k práci pridať usporiadaný zoznam záznamov o literatúre, ktorá sa síce týka predmetu práce, ale ktorá nebola bezprostredne použitá na jej napísanie.

Citácia je skrátený odkaz umiestnený v zátvorkách vnútri textu alebo pripojený k textu ako poznámka (v dolnej časti strany, na konci kapitoly alebo na konci textu). Umožňuje presne identifikovať publikáciu z ktorej sa preberala myšlienka alebo údaj a označuje jej presné umiestnenie. Citácia sa spravidla viaže na bibliografický odkaz.

STN ISO 690 sa týka odkazov na všetky publikované, tlačené alebo netlačené dokumenty. Nevzťahuje sa na rukopisy alebo iné nepublikované dokumenty.

Norma neuvádza odporúčania pre tvorbu bibliografických odkazov na elektronické dokumenty a normy.

Táto norma neslúži na popis dokumentov pre evidenciu publikačnej činnosti.


 

Všeobecne platné zásady

Hlavným prameňom informácií je dokument, na ktorý sa odkazuje. V samotnom dokumente sa údaje preberajú z titulného listu alebo jeho ekvivalentu. Každý údaj v odkaze musí byť zreteľne oddelený od nasledujúceho interpunkčným znamienkom.

Autori sa uvádzajú v tzv. invertovanom tvare (najskôr priezvisko, potom rodné meno). Ak sú v dokumente viac ako tri mená, môže sa uviesť len prvé, resp. prvé tri. Ostatné mená sa môžu vynechať. V tomto prípade sa za posledným menom uvedie skratka “a i.”, resp. “et al.”. Mená jednotlivých autorov sa od seba oddeľujú medzerou a pomlčkou. Ak sa v dokumente meno autora nenachádza, umiestni sa na prvé miesto odkazu názov.

Názov, podnázov

Názov sa musí reprodukovať tak, ako je uvedené v prameni. Do hranatých zátvoriek za názov možno uviesť preklad názvu. Ak sa v dokumente uvádza viac názvov, reprodukuje sa názov v hlavnom jazyku dokumentu.

Názvy seriálových publikácií sa môžu skracovať podľa normy ISO 4 tak, aby to nespôsobovalo nejednoznačnosti.

Podnázov sa uvádza vtedy, ak to uľahčí identifikáciu dokumentu (napr. výskumná správa a pod.). Príliš dlhý názov možno skrátiť, nikdy sa však nesmie skracovať začiatok názvu.

Poradie vydania

S výnimkou prvého vydania je informácia o poradí vydania a jeho zmenách alebo doplneniach povinná.

Miesto vydania, vydavateľ

Tieto údaje nie sú povinné, v niektorých prípadoch sa však odporúča ich uvedenie. Miesto vydania sa uvádza v jazyku originálu. Ak je miest vydania alebo vydavateľov uvedených viac, zapisuje sa typograficky najvýraznejšie alebo prvé. Ak nie je miesto vydania alebo vydavateľ uvedený, možno použiť skratku “b.m.” resp. “b. v.”.

Meno vydavateľa možno zapísať tak ako je to uvedené v prameni, alebo skrátiť – za predpokladu, že to nespôsobí dvojznačnosti. Spojenia “a spoločnosť”, “a synovia”, “Inc.” a pod. sa musia vynechať.

Dátum vydania je povinný. Ak nie je v prameni uvedený, nahradí sa dátumom copyrightu, tlače alebo predpokladaným dátumom (napr. ca 1986).

Rozsah

Pri tlačených monografiách sa údaje o rozsahu vyjadrujú buď prostredníctvom počtu strán (90 s.) alebo počtu zväzkov (3 zv.), ak ide o viaczväzkové monografie.

ISBN

Tento údaj je povinný ak sa robí odkaz na monografiu ako celok. Nepovinne sa zaznamenáva iba v prípade častí dokumentov, príspevkov v monografiách a časopiseckých článkoch.

Časť dokumentu

V prípade odkazu na príspevok v monografii, článok v zborníku alebo časopise musia údaje o monografii, zborníku, resp. periodiku nasledovať za spojovacím výrazom “In:”.

Interpunkcia

Jednotlivé údaje treba dôsledne oddeľovať interpunkčnými znamienkami. Schémy interpunkcie uvedené v časti “Príklady na odkazy” slúžia ako vzor, nie sú súčasťou medzinárodnej normy, vychádzajú však z národnej prílohy k norme STN ISO 690.

Skratky

Národná príloha k norme uvádza slovenské ekvivalenty skratiek napr. “vyd.”. “roč.”, “č.”, je možné však používať aj inojazyčné ekvivalenty “ed.”, “vol.”, “no.” a pod. Odporúča sa potom jednotnosť používania týchto skratiek v celom zozname použitej literatúry.


 

Monografia (výsk. správa, dizertácia a pod.)

Poradie údajov a schéma interpunkcie sú nasledovné:
Autor 1 – Autor 2 – Autor 3: Názov : Podnázov. Vydanie. Miesto vydania : Vydavateľ, Rok vydania. Rozsah. ISBN

Príklad
LISÝ, J. - PETRIČOVÁ, J. – ČAPLÁNOVÁ, A.: Dejiny ekonomických teórií : Vývoj ekonomickej vedy. 2. vyd. Bratislava : Elita, 1999. 309 s. ISBN 80-855323-93-1

V prípade výskumných správ, dizertácií a podobných publikácií, sa informácia o tom, že ide o výskumnú správu alebo dizertáciu uvedie v podnázve.

Príklad
BUCHOVÁ, B a i.: Vplyv živej hmotnosti prasiat materských plemien ošípaných pri narodení na ich vývoj do odstavu : Výskumná správa. Nitra : VÚŽV, 1998. 13 s.


 

Časť monografie (ak nie je samostatným príspevkom konkrétneho autora), heslo v encyklopédii

Poradie údajov a schéma interpunkcie sú nasledovné:
Autor 1 – Autor 2 – Autor 3: Názov : Podnázov. Vydanie. Číslo časti. Miesto vydania : Vydavateľ, Rok vydania. Lokalizácia v zdrojovom dokumente.

Príklad
KIMLIČKA, Š.: Manažment tvorby informačných systémov : Teoretické východiská, metódy a postupy vo sfére vedy, výskumu a vzdelávania. Bratislava : Stimul, 1995. časť 4. Informačné systémy v oblasti vedy, výskumu, vývoja a vzdelávania, s. 53–58.

Heslo v encyklopédii

Príklad
Naučný slovník zemědělský. Zv. 6. Praha : SZN, 1976. Heslo Plemena psů, s. 422-443.


 

Príspevok do monografie, článok v zborníku

Poradie údajov a schéma interpunkcie sú nasledovné:
Autor(i) príspevku: Názov. In: Autor(i) monografie, zborníka: Názov. Vydanie. Miesto vydania : Vydavateľ, Rok vydania. Rozsah.

Príklady
MARŠÁLEK, L.: Vzdálená hybridizace. In: Hraška, Š. et al.: Genetika rastlín. Bratislava : Príroda, 1990, s. 171-178.

BIEDA, W. – HERBUT, P.: Modern Free-Standing Cowsheeds on Family Farms in South-East Poland. In: Vidiecke stavby 2001 architektúra – konštrukcie – technológie : Medzinárodná vedecká konferencia. Nitra : SPU, 2001, s. 68-71.


 

Článok v seriálovej publikácii

Poradie údajov a schéma interpunkcie sú nasledovné:
Autor(i): Názov článku. In: Názov periodika, ročník, rok, číslo, rozsah.

Príklad
VILČEK, Jozef: Ekonomika rastlinnej výroby v závislosti od produkčného potenciálu pôd. In: Poľnohospodárstvo, roč. 46, 2000, č. 7, s. 531-539.


 

Patentový dokument

Poradie údajov a schéma interpunkcie sú nasledovné:
Depozitér alebo prihlasovateľ patentu: Názov vynálezu. Sekundárna zodpovednosť vynálezca, majiteľ patentu. Poznámky. Názov krajiny. Typ patentového dokumentu. Číslo. Dátum publikovania.

Príklad
Therion Biologics Corporation, Cambridge, MA: Recombinant fowlpox virus and recombination vector. Inventors: Cohen L. K., Panicali; D. L. Int. Cl.5 C12N/701 United States Patent, 5093258. 03.03. 92.


 

Odkazy na elektronické dokumenty (nie sú súčasťou STN ISO 690)

Všeobecne platné zásady:

Odkaz na informáciu z listservra, newsgroup, ftp alebo www by mal obsahovať:

Odkaz na informáciu z WWW

Príklad
Convention on biological diversity : Article 18. Technical and Scientific Cooperation.
http://www.biodiv.org/convention/articles.asp (2001-09-28)

Odkaz na článok v elektronickom časopise

Príklad
PAVLICOVÁ, L.: Elektronické zdroje : Jak získávat? In: Ikaros : Elektronický časopis o informační společnosti, roč. 5, 2001, č. 9.
http://ikaros.ff.cuni.cz/


 

Citácie – všeobecne platné zásady

Citácia je skrátený odkaz umiestnený v zátvorkách vnútri textu alebo pripojený k textu ako poznámka (v dolnej časti strany, na konci kapitoly alebo na konci textu). Umožňuje presne identifikovať publikáciu z ktorej sa preberaly myšlienka alebo údaj a označuje jej presné umiestnenie.

Citácia môže byť umiestnená:

Ak sa k textu nepripája zoznam bibliografických odkazov (zoznam literatúry) musia sa citácie uvádzať v podobe úplného odkazu (tak ako sú uvedené príklady na odkazy pre jednotlivé typy dokumentov.)

Ak sa k textu pripája zoznam bibliografických odkazov, mali by sa citácie uvádzať v zhode s týmto zoznamom tak, aby bolo zabezpečené presné prepojenie medzi citáciou a bibliografickým odkazom, ktorý daný dokument identifikuje.


 

  1. Metóda číselných citácií

Čísla, ktoré sa uvádzajú ako horné indexy alebo v zátvorkách v texte odkazujú na dokumenty v takom poradí v akom sa citujú prvýkrát. Nasledujúce citácie dostávajú také isté číslo, ako má prvá citácia. Ak sa citujú osobitné časti dokumentu, môžu sa za číslom citácie uviesť čísla strán. Poradiu citácií v texte sa potom prispôsobí aj číslovanie odkazov v zozname literatúry.

Príklad

Citácie v texte:

Podrobnejší opis metódy uvádza Lukavec (23, s. 19) a Kimlička (18). Metóda pozostáva zo siedmich základných krokov, ktoré vyjadrujú v skratke túto činnosť (16)...

Odkazy (zoznam literatúry):

...
16. KIMLIČKA, Š.: Teoreticko-množinový prístup k formovaniu teórie informačných systémov. In: Knižnice a vedecké informácie, roč. 17, 1985, č. 6, s. 255-260.
...
18. KIMLIČKA, Š.: Teória projektovania knižnično-informačných systémov. Bratislava : Univerzita Komenského. 1984, 255 s.
...
23. LUKAVEC, P.: Aplikace metody rozhodovací analýzy pro hodnocení informačních systémů a modelů těchto systémů. Praha : UVTEI. 1974, 186 s.


  1. Citácie v poznámkach (poznámka pod čiarou, na konci kapitoly, na konci práce)

V zátvorkách alebo v hornom indexe za citáciami v texte sa uvedú čísla, ktoré odkazujú na poznámky. Tieto poznámky môžu obsahovať citácie, ktoré sú usporiadané v takom poradí ako sa citácie uvádzajú v texte. Každá citácia alebo každá skupina citácií má svoje číslo. Príslušná poznámka môže obsahovať viac ako jednu citáciu dokumentu. Aj keď sa jeden dokument cituje viackrát, nasledujúce citácie dostávajú odlišné čísla.

Pri uvádzaní citácií v poznámkach musí prvá citácia v dokumente (príp. aj každá prvá citácia v kapitole) obsahovať nevyhnutné údaje, ktoré spoja citáciu s príslušným odkazom v zozname literatúry. Prvá citácia musí obsahovať minimálne meno (mená) autora a úplný názov tak, ako je to uvedené v odkaze v zozname literatúry. Za nimi sa podľa potreby uvedie číslo (čísla) citovaných strán.

Príklad

Odkazy (zoznam literatúry):

...
16. KIMLIČKA, Š.: Teoreticko-množinový prístup k formovaniu teórie informačných systémov. In: Knižnice a vedecké informácie, roč. 17, 1985, č. 6, s. 255-260.
...
18. KIMLIČKA, Š.: Teória projektovania knižnično-informačných systémov. Bratislava : Univerzita Komenského. 1984, 255 s.
...
23. LUKAVEC, P.: Aplikace metody rozhodovací analýzy pro hodnocení informačních systémů a modelů těchto systémů. Praha : UVTEI. 1974, 186 s.

Citácie v texte:

Podrobnejší opis metódy uvádza Lukavec (25) a Kimlička (26). Metóda pozostáva zo siedmich základných krokov, ktoré vyjadrujú v skratke túto činnosť (podrobnejšie pozri v 27)...

Citácie:

25. LUKAVEC, P.: Aplikace metody rozhodovací analýzy pro hodnocení informačních systémů a modelů těchto systémů.
26. KIMLIČKA, Š.: Teoreticko-množinový prístup k formovaniu teórie informačných systémov.
27. KIMLIČKA, Š.: Teória projektovania knižnično-informačných systémov.

Odkazy (zoznam literatúry):

...

KIMLIČKA, Š.: Teoreticko-množinový prístup k formovaniu teórie informačných systémov. In: Knižnice a vedecké informácie, roč. 17, 1985, č. 6, s. 255-260.
KIMLIČKA, Š.: Teória projektovania knižnično-informačných systémov. Bratislava : Univerzita Komenského. 1984, 255 s.
LUKAVEC, P.: Aplikace metody rozhodovací analýzy pro hodnocení informačních systémů a modelů těchto systémů. Praha : UVTEI. 1974, 186 s.

Druhá a ďalšie citácie dokumentu sa môžu skrátiť tak, že v poznámke sa uvedie len priezvisko (priezviská) autorov a skrátený názov, za ktorými sa napíše číslo (čísla) citovaných strán.

Príklad

KIMLIČKA, Teoreticko-množinový prístup, s. 28.

  1. Metóda prvého údaju a dátumu

V texte sa uvedie prvý údaj (autor(i) alebo názov dokumentu) a rok vydania citovaného dokumentu. Ak sa prvý údaj nachádza v rámci textu, rok sa uvedie za ním v zátvorkách. Ak sa nenachádza, prvý údaj a rok sa uvedú v zátvorkách spolu. V prípade potreby sa v zátvorkách uvedú za rokom aj čísla strán. Ak majú dva lebo niekoľko dokumentov ten istý prvý údaj a rovnaký rok, odlíšia sa malými písmenami (a, b, c) a pod.

Príklad

Citácie v texte:

Podrobnejší opis metódy uvádza Lukavec (1974) a Kimlička (1984). Metóda pozostáva zo siedmich základných krokov, ktoré vyjadrujú v skratke túto činnosť (Kimlička, 1985)...

Odkazy (zoznam literatúry):

...

KIMLIČKA, Š.1985. Teoreticko-množinový prístup k formovaniu teórie informačných systémov. In: Knižnice a vedecké informácie, roč. 17, 1985, č. 6, s. 255-260.
KIMLIČKA, Š.1984. Teória projektovania knižnično-informačných systémov. Bratislava : Univerzita Komenského. 1984, 255 s.

LUKAVEC, P.1974. Aplikace metody rozhodovací analýzy pro hodnocení informačních systémů a modelů těchto systémů. Praha : UVTEI. 1974, 186 s.

Ak sa používa citačná metóda prvého údaja a dátumu, za údajom o autorovi (autoroch) sa dvojbodka nepoužíva. Za rok sa uvedie bodka.