2000          č. 1-2

              

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

State

 

Zmeny vo verejnej správe a ich dopad na sociálnu starostlivosť                                7

Nora Štangová, Eva Mihaliková

Imunita poslancov NR SR                                                                                                  11

JUDr. Peter Purdeš

Empirická analýza hodnotenia efektivity miestnych samospráv –

„štát vs. občan“                                                                                                                    17

Eva Bolfíková

 

Koncepčné otázky štúdia verejnej správy

 

Koncepcia štúdia verejnej správy na FVS UPJŠ                                                           45

Ladislav Lovaš

Cesta k elitnej fakulte                                                                                                       49

 Michal Gašpar

Praktické problémy personálneho zabezpečenia miestnej samosprávy                   60

 Jozef Halász

Koncepcia výučby právnych predmetov na Fakulte verejnej správy UPJŠ                64

Igor Palúš

Využiteľnosť poznatkov o základoch trestnej zodpovednosti absolventom

Fakulty verejnej správy UPJŠ                                                                                          68

Mária Hencovská

Niektoré otázky súvisiace s profilom absolventa z hľadiska výučby

ekonomických disciplín                                                                                                     70

Viera Jurgová

Výučba makroekonomických disciplín na FVS UPJŠ                                                 74

 Olivera Pavlovičová

Regionálny rozvoj                                                                                                               79

 Pavel Vavrinčík

Štatistika v štruktúre štúdia verejnej správy                                                                82

 Miroslav Frankovský, František Baumgartner

Funkcie výučby psychológie v rámci štúdia odboru verejná správa                           86

Eva Šimová

Výučba psychológie na Fakulte verejnej správy UPJŠ – význam a zameranie        91

Magda Nišponská

Psychologická príprava sociálnych pracovníkov ako jedna z inšpiratívnych         

možností psychologickej prípravy pracovníkov verejnej správy                                95

Eva Žiaková

Sociológia vo verejnej správe                                                                                            100

Eva Bolfíková

Slovenské dejiny a ich miesto vo vyučovaní verejnej správy                                       108

Štefan Šutaj

Sociálna filozofia, súčasť štúdia verejnej správy                                                          113

Dagmar Fillová

 

Diskusia

 

Rast náročnosti na budúci rozvoj spoločnosti                                                                117

Michal Tušan