2001          č. 2

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

I. Štúdie

 

Vzťah štátnej správy a samosprávy v Slovenskej republike                                       6

Monika Dittrichová

 

II. Diskusia

 

Organizačné štruktúry ako dôležitý moment riadenia                                               22

Miriam Horváthová

Komunálna samospráva v Nemecku a v Európe na prahu XXI. storočia                   31

prof. Konrad Faiß

Priama demokracia v podmienkach obecnej samosprávy v Slovenskej republike  39

Alena Krunková

Korupcia – negatívny fenomén sociálneho života I.                                                      47

Monika Ditrichová, Dagmar Fillová

Verejná správa a verejný poriadok (historické aspekty)                                             58

JUDr. Eduard Kačík, CSc.

 

III. Študentské práce

 

Príspevok k vývoju územno-správneho členenia na území Slovenska I.                   74

Daniel Klimovský