Obsah -  č. 1-2 / 2006

 

ŠTÚDIE

 

Analýza principiálneho modelu služby občanom .............................................

Eva Mihaliková

 

6

Daňová spravodlivosť – princíp alebo ideál? ...................................................

Peter Molitoris

 

15

Procesným riadením k vyššej kvalite fungovania verejnej správy .................

Nora Štangová – Jana Mitaľová

 

31

Medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor ako základ pre zjed-notenie štátneho účtovníctva a výkazníctva v Slovenskej republike .............

Kristína Guzyová

 

 

41

Alternatívne prístupy k hodnoteniu efektívnosti zabezpečovania verejných služieb....................................................................................................................

Gabriela Korimová – Peter Vlček

 

 

49

Vymedzenie pojmu verejná politika....................................................................

Ľuba Kráľová

 

62

 

Legitimačná reťaz ako súčasť parlamentných demokracií..............................

Peter Derevjaník

87

 

VEREJNÁ SPRÁVA V ZAHRANIČÍ

 

Ochrana hospodářské soutěže v  USA, EU a  ČR – legislativní a institucionální aspekty ......................................................................................................................

Liběna Tetřevová

 

 

101

Komparace financování obcí v SR a ČR ...........................................................

Petr Toth

114

 

DISKUSIE, RECENZIE

 

urgaš, M.: Ekonómia zdravotníckych služieb ................................................

Jana Štrangfeldová, Silvia Čerchlanová

 

133

Riziká elektronizácie verejnej správy ................................................................
Ľubomír Čigáš

136