OBSAH    č. 1 / 2007

 

ŠTÚDIE

 

Decentralizácia verejnej správy a rozbpočty obcí SR ......................................

     Elena Žárska – Stanislava Pirmanová

Potreba a stav vzdelávania v Košickom samosprávnom kraji ........................

     Anna Čepelová – Roman Toma

Korupcia – negatívny fenomén vo verejnej správe i ekonomickom napredovaní krajín Európskej únie ....................................................................

     Dagmar Fillová

Marketingové riadenie rozvoja samosprávy s dôrazom na komunikáciu ......

     Adriana Csikosová – Marcela Taušová – Mária Antošová

Optimalizácia prístupu k návrhu stratégie regionálneho rozvoja samosprávnych krajov s ohľadom na sektor MSP ...........................................

     Ivana Butoracová Šindleryová

Determinanty rozvoja sociálnej ekonomiky ......................................................

     Gabriela Korimová

Zákonnosť v postupoch a rozhodnutiach obcí ako správcov miestnych daní ........................................................................................................................

       Martin Vernarský

Marketing a samospráva

Prečo vstúpil marketing do samosprávy? .........................................................

       Miriam Horváthová

Aspekty špecifického postavenia územnej samosprávy v trhových podmienkach ........................................................................................................

     Slavka Sedláková

Iniciatívou Leader k integrovanému rozvoju vidieka v Českej a Slovenskej republike ...............................................................................................................

     Peter Čisárik – Marianna Neupauerová

Etické kódexy vo verejnej správe na Slovensku ..............................................

     Richard Geffert

 

VEREJNÁ SPRÁVA V ZAHRANIČÍ

 

Ethical aspects regarding internal control in Romanian public entities ........

     Adriana Tiron Tudor

Projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru ........ ..........................

     Liběna Tetřevová

Managing Local laboratories: Experiment related provisions in Romanian decentralization reform .......................................................................................

     Diana – Camelia Iancu

 

DISKUSIE, RECENZIE

 

Kráľová, Ľ. a kol.:  Aktuálne otázky verejnej politiky .......................................

     Dagmar Fillová