OBSAH   č.  2  / 2007

 

 

ŠTÚDIE

 

Dimenzie hodnotenia úradov verejnej správy občanmi ........................................

     Ladislav Lovaš – Klára Labancová

Verejná správa ako dizajn I.  .................................................................................

     Eva Bolfíková

Moderné riadiace metódy a reflexie z praxe .........................................................

     Rozália Múdra

Analýza výdavkov obcí na komunálne služby s použitím benchmarkingových indikátorov .............................................................................................................

     Eva Balážová – Viera Papcunová

Niektoré aspekty decentralizácie verejnej správy SR ...........................................

     Elena Žárska

Európska únia vs. korupcia ...................................................................................

     Dagmar Fillová

Občianska participácia a jej aktéri v teoretickej reflexii s osobitným zreteľom

na komunálnu a regionálnu úroveň .......................................................................

     Daniel Klimovský

Potreba zavádzania manažmentu znalostí vo verejnej správe ..............................

     Anna Čepelová – Peter Mesároš

Internet ako moderný komunikačný kanál .............................................................

     Andrea Krauszová – Edita Szombathyová

Univerzita v konkurenčnom prostredí ....................................................................

     Silvia Ručinská – Eva Výrostová – Jana Mitaľová

 

VEREJNÁ SPRÁVA V ZAHRANIČÍ

 

Institutional Reforms on Public Administration of the Russian Federation............

     Sergey Yu. Naumov

The Devellopment of the European Administration. Fundamental Concepts and Approaches ..........................................................................................................

     Ani Matei

Social Reforms: Problems of Management and Modernization............................

     S. S. Ivanov

Внедрение оценки эффективности деятельности органов государственной власти ...................................................................................................................

     Елена Масленникова

 

DISKUSIE, RECENZIE

 

Zhodnotenie vedeckej konferencie „Ekonomika a riadenie verejnej správy – výzvy pre ďalší rozvoj“  v rámci projektu VEGA č. 1/2627/05  ..............................

     Nora Štangová