A B C D E F H J K M O P T U V Z
A ACADEMIA
SK – 4x - ISSN 1335-5864
 • Adresa:
  • Ústav informácií a prognóz školstva
   Staré grunty 52
   842 44 Bratislava 4
 • Pozn.:
  • ACADEMIA uvíta, ak sa rozhodnete publikovať v nej svoje názory a skúsenosti,týkajúce sa vysokoškolského života. Príspevok poslať vo formáte Word, bez zalamovania riadkov a strán, šablóna „normal“. Nepoužívať automatické formátovanie, grafickú úpravu jednotnú pre všetky príspevky urobí redakcia. Tabuľky a schémy zaradiť priamo do textu.Grafy poslať v samostatnom súbore vo formáte Excel. V odkazoch na literatúru uvádzať pramene v abecednom poradí. K rukopisu pripojiť abstrakt a kľúčové slová. Na konci príspevku uviesť svoje meno a mailovú adresu. Celkový rozsah príspevku by nemal prekročiť 20000 znakov (s medzerou).
   Sem môžete posielať aj reakcie na
   príspevky, otázky a taktiež aj pripomienky a námety, týkajúce sa práce redakcie.
 • E-mail:
 • www:
B BANKOVNICTVÍ - měsíčník hospodářských novin
CZ - 12x - ISSN 1212-4273
 • Adresa:
  • Economia, a.s.
   Dobrovského 25
   170 55 Praha 7
 • Pozn.:
  • Bankovnictví je mesačník zameraný predovšetkým na vyšší a top management, zodpovedný za riadenie a trhový úspech finančných spoločností, na pracovníkov podieľajúcich sa v týchto firmách na tvorbe produktov, ich marketingu, podpore predaja, organizácii a riadení.
 • E-mail:
 • www:
- BIATEC - odborný bankový časopis
SK - 10x - ISSN 1335-0900
 • Adresa:
  • NBS, redakcia BIATEC
   ul. Imricha Karvaša 1
   813 25 Bratislava
 • Pozn.:
  • Národná banka Slovenska vydáva odborný bankový časopis BIATEC od svojho vzniku v roku 1993. Časopis je určený najmä bankovej verejnosti, finančníkom, podnikateľom, ale aj pedagógom a študentom na školách ekonomického zamerania. Prináša aktuálne analytické, teoretické i hodnotiace príspevky z oblasti menovej politiky, bankovníctva, poisťovníctva, finančníctva a dohľadu nad finančným trhom. Popri odborných článkoch v ňom čitateľ nájde tiež informácie z oblasti numizmatiky a histórie bankovníctva na Slovensku. Národná banka Slovenska oznamuje, že v súvislosti s jej vstupom do Eurosystému zharmonizovala svoju komunikačnú politiku s ostatnými centrálnymi bankami Eurosystému a začína uverejňovať odborný bankový časopis BIATEC v plnom znení na svojej internetovej stránke.
 • E-mail:
 • www:
- BULLETIN SAIA – slovenská akademická informačná agentúra – informačný mesačník o štúdiu v zahraničí a na Slovensku
SK - 12x - ISSN 1336-2496
- BULLETIN SLOVENSKEJ ADVOKÁCIE – Slovenská advokátska komora
SK - 6x - ISSN 1335-1079
 • Adresa:
  • SAK
   Kolárska 4
   843 42 Bratislava
 • Pozn.:
  • Pre advokátov a koncipientov. Poslať rukopis v elektronickej podobe. Treba uviesť meno a priezvisko autora, ved. akad. hodnosti, povolanie, adresu pracoviska a trvalého bydliska, rodné číslo, kontakty. Poznámky v texte treba označovať číslom bez zátvorky a bez bodky. Pripojiť krátku anotáciu v rozsahu do 600 znakov (vr.medzier) . Redakcia zabezpečí preklad. Maximálny odporúčaný rozsah odborného článku je 34000 znakov vrátane medzier (cca 6 str. v bulletine).O zaradení príspevku a výške autorského honoráru rozhoduje redakčná rada. Môže požiadať autora o skrátenie príspevku alebo rozdeliť dlhý článok do viacerých čísiel, právo upraviť názov príspevku, jazykové a technické úpravy. Príspevky sa uverejňujú na základe písomného súhlasu autorov na osobitnom redakčnom formulári.e-mail: office@sak.sk
 • www:
C COMMON MARKET LAW REVIEW
NL - 6x - ISSN 0165-0750
- ČASOPIS PRO PRÁVNÍ VĚDU A PRAXI
CZ - 4x - ISSN 1210-9126
 • Adresa:
  • Masarykova univerzita v Brně
   Právnická fakulta
   Veveří 70
   611 80 Brno
 • Pozn.:
  • Redakcia prijíma texty spracované výhradne v elektronickej podobe a doručené elektronickou poštou. Doporučená dĺžka jedného príspevku je 8–10 normostrán, čo zodpovedá cca 18000 znakom vrátane medzier. Formálna úprava rukopisu má zodpovedať príslušným normám pre spracovanie rukopisov. Každý rukopis musí byť prehľadne členený do odstavcov a kapitol doplnených medzititulkami. Ku každému príspevku autor pripojí v angličtine názov textu a resumé v rozsahu do 15 riadkov. Pri svojom mene autor uvedie údaje o bydlisku, dátum narodenia a zamestnanie a pripojí telefonický a e-mailový kontakt.Všetky príspevky sú anonymne recenzované.
 • E-mail:
 • www:
D DAŇOVÝ A ÚČTOVNÝ PORADCA PODNIKATEĽA
SK - nepravidelne - ISSN 1335-0897
 • Adresa:
  • S-EPI, s. r. o.
   Martina Rázusa 23
   010 01 Žilina
 • Pozn.:
  • Mesačník Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP) spoľahlivo vysvetľuje a komentuje daňové a účtovné zákony, novely, vyhlášky a opatrenia. Prostredníctvom rád, príkladov, návodov a poučení priblíži aj praktickú stránku daní a účtovníctva. DÚPP je spoľahlivým sprievodcom sférou:Daňovou:
   komplexné výklady k daňovým zákonom
   tipy ako zvládnuť daňovú kontrolu
   postupy na optimalizáciu daní v rámci zákona
   prehľady v zmenách daňových zákonov
   riešenia v príkladoch
   Účtovnou:
   užitočné rady pri práci s odpismi, nákladovými položkami
   odporúčané postupy pri účtovnej závierke
   príklady z praxe
   riešenia neštandardných účtovných operácií
   odporúčania pri inventarizácii
 • www:
- DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO - revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva
SK - 4x - ISSN 1335-2881
 • Adresa:
  • Úrad priemyselného vlastníctva SR
   Jána Švermu 43
   974 04 Banská Bystrica
 • Pozn.:
  • Príspevky zasielať v písomnej alebo elektronickej podobe ako súbor MS Word (nadpis, autor, podnadpisy, zvýraznenie niektorých častí textu). Obrázky, tabuľky, grafy posielať osobitne ako obrázkové súbory vo formáte jpg alebo tif. Maximálny rozsah príspevku je 15 normostrán.
 • E-mail:
 • www:
E EKONOM
CZ - 52x - ISSN 1210-0714
 • Adresa:
  • Dobrovského 25
   170 55 Praha 7
 • Pozn.:
  • Ekonom je určený záujemcom o aktuálne súvislosti hospodárskych a politických udalostí doma i v zahraničí, systematicky upozorňuje na vývojové trendy i v oblastiach, ako sú aplikácie informačných technológií v podnikaní, nové spôsoby financovania spoločností apod. Oceňovaný je nezávislý prístup redakcie k aktuálnym témam.
 • E-mail:
 • www:
- EKONOMICKÝ ČASOPIS Journal of Economics
SK - 6x - ISSN 0013-3035 – karentovaný
 • Adresa:
  • Šancová 56
   811 05 Bratislava 1
 • Pozn.:
  • Príspevky predkladať buď písomne v 3 ex., spolu s disketou, alebo e-mailom, textový editor Word, veľkosť písma 12. Rozsah 15 strán, hodnotiace recenzie 1-2 str., správy 3-5 str. Poznámky písať pod čiarou, číslovať poradovým číslom v texte, takisto v texte označiť obrázky, grafy a schémy. Grafy neumiestňovať do textu, ale v osobitnej prílohe v Exceli alebo vo Worde vrátane podkladových údajov. Odvolania na literatúru označiť v texte alebo poznámkach pod čiarou príslušným poradovým číslom v hranatej zátvorke. Zoznam použitej literat. s úplnými bibl. údajmi uviesť na konci článku. Matematické vzorce napísať zreteľne . Uviesť presnú adresu pracoviska, tel. č., e-mail a tituly autora.
 • E-mail:
 • www:
F FINANCE A ÚVĚR
CZ - 12x - ISSN 0015-1920 – karentovaný
 • Adresa:
  • Vinohradská 49
   PO Box 6
   120 00 Praha 2
 • Pozn.:
  • Príspevok by nemal presiahnuť 25 normostrán vrátane grafov a tabuliek. Pre elektronickú podobu použiť Word v pdf formáte.
 • E-mail:
 • www:
- FINANČNÝ SPRAVODAJCA
SK – vychádza podľa potreby - ISSN 1335-0498
 • Adresa:
  • Ministerstvo financií Slovenskej republiky
   Štefanovičova 5
   P. O. BOX 82
   817 82 BRATISLAVA
 • Pozn.:
  • Produkt Finančný spravodajca poskytuje rýchlo a operatívne informácie publikované v približne 1-2-krát mesačne vychádzajúcom vestníku Ministerstva financií SR Finančný spravodajca obsahuje kompletný súbor usmernení, pokynov, oznámení a vzorov tlačív MF SR od roku 1997.
 • E-mail:
 • www:
H HISTORICKÁ REVUE – vedecko-populárny časopis o dejinách
SK - 10x - ISSN 1335-6550
 • Adresa:
  • Vajnorská 8/A
   831 14 Bratislava
 • Pozn.:
  • Historická revue je populárno náučný časopis o dejinách spoločnosti. Svojím širokým záberom oslovuje čitateľov vo všetkých spoločenských a vekových vrstvách od žiakov základných škôl, stredoškolskú a vysokoškolskú mládež až po rady dôchodcov.
 • E-mail:
 • www:
- HISTORICKÝ ČASOPIS
SK - 4x - ISSN 0018-2575
 • Adresa:
  • Historický ústav SAV
   Klemensova 19
   813 64 Bratislava
 • Pozn.:
  • Príspevky do Historického časopisu odovzdávajte, resp. posielajte na adresu redakcie v elektronickej forme (na diskete alebo e-mailom formou prílohy) v textovom editore Word pod operačným systémom Windows. Pri písaní poznámok pod čiarou (nie na konci príspevku) používajte príkaz Vložiť a následne Poznámka pod čiarou.Rozsah štúdií, vrátane poznámkového aparátu, by nemal presiahnuť 40 strán (72 000 znakov vrátane medzier), recenzií 10 strán (18 000 znakov vrátane medzier) a anotácií 3 strany (5 400 znakov vrátane medzier). K štúdii je potrebné pripojiť resumé v rozsahu cca 1 400 znakov, krátky abstrakt (cca 700 znakov) a osobné údaje o autorovi (bydlisko, zamestnanie, e-mail a telefonický kontakt).
 • E-mail:
 • www:
J JURISPRUDENCE – specialista na komentování judikatury
CZ - 8x - ISSN 1802-3843
 • Adresa:
  • Wolters Kluwer ČR, a. s.
   U Nákladového nádraží 6
   130 00 Praha 3
 • Pozn.:
  • Text príspevku musí byť písmom Times New Roman veľkosť 12, riadkovanie 1, okraje 2,5 cm (t.j. základné nastavenie Wordu) + poznámky pod čiarou: písmo Times New Roman veľkosť 10, riadkovanie 1. Maximálny rozsah článkov je 13 strán vyššie uvedného formátovania. Pri komentároch judikatúry je rozsah obmedzený na 10 strán. Všetky príspevky sú recenzované.
 • E-mail:
 • www:
- JUSTIČNÁ REVUE - časopis pre právnu prax
SK - 12x - ISSN 1335-6461
 • Adresa:
  • Ministerstvo spravodlivosti SR
   Župné námestie 13
   813 11 Bratislava
 • Pozn.:
  • Justičná revue je odborný časopis, ktorý ako jeden z mála spája právnu teóriu spolu s právnou praxou. Poslať rukopis v 3 ex. a na diskete, príp.elektronickou poštou. Nad titulkom príspevku uviesť meno autora a pracovisko. Názov príspevku musí byť krátky a výstižný. K príspevku napísať stručnú charakteristiku obsahu v rozsahu 5-8r. Poznámky pod čiarou písať za sebou a priebežne ich číslovať. Rozsah nesmie presahovať 12 normostrán (1800 znakov), recenzia 3 normostrany. Uviesť svoju presnú adresu
 • E-mail:
 • www:
K KRIMINALISTICKÝ SBORNÍK
CZ - 5x – ISSN 1453-259X
- KRIMINALISTIKA – čtvrtletník pro kriminalistickou teorii a praxi
CZ - 4x - ISSN 1210-9150
M MANAŽMENT, MZDY A FINANCIE (MaF)
SK - 24x - ISSN 1335-9568
- MEDZINÁRODNÉ OTÁZKY - časopis pre medzinárodné vzťahy, medzinárodné právo, diplomaciu, hospodárstvo a kultúru
SK - 4x - ISSN 1210-1583
- MEZINÁRODNÍ VZTAHY
CZ - 4x - ISSN 0323-1844
 • Adresa:
  • Nerudova 3
   118 50 Praha 1 – Malá Strana
 • Pozn.:
  • Mezinárodní vztahy publikujú články, zaoberajúce sa teoretickými a praktickými aspektami medzinárodných vzťahov, bezpečnostnou problematikou, globálnymi problémami a recenzie hlavných diel v týchto oblastiach.
 • www:
O OBCHODNÍ PRÁVO - časopis pro obchodně-právní praxi
CZ - 12x - ISSN 1210-8278
 • Adresa:
  • PROSPEKTRUM spol.s.r.o.
   U Michelského lesa 366
   140 00 Praha 4
 • Pozn.:
  • Mesačník prináša články, názory a polemiky popredných odborníkov z oblasti teórie a praxe k problematike súkromného práva, predovšetkým obchodného práva a obchodného súdnictva, ale i k právu hospodárskej súťaže, insolvenčnému právu, daňovému a správnemu právu, a to ako v českéj právnej úprave, tak je venovaná pozornosť aj komunitárnemu právu a medzinárodno právnym súvislostiam.
 • E-mail:
 • www:
P POLICAJNÁ TEÓRIA A PRAX
SK - 4x - ISSN 1335-1370
 • Adresa:
  • Akadémia Policajného zboru
   Sklabinská 1
   835 17 Bratislava
 • Pozn.:
  • Príspevky posielať na diskete v programe Word na CD nosiči, alebo poslať mailom na nižšie uvedenú mailovú adresu. Text písať bez zarovnávania a delenia slov. Uviesť adresu pracoviska, telef.č., e-mailovú adresu. Poslať stručnú anotáciu príspevku, 3-5 riadkov, kľúčové slová, max. 10 slov, súhrn (rozsah sa odvodzuje od rozsahu príspevku, na 10 strán by mala byť 1 strana súhrnu.
 • E-mail:
 • www:
- PRÁCA, MZDY A ODMEŇOVANIE
SK - 6x - ISSN 1335-7115
 • Adresa:
  • S-EPI, s. r. o.
   Martina Rázusa 23A/8336,
   010 01 Žilina
 • Pozn.:
  • Dvojmesačník aktuálnych informácii a názorných riešení reagujúci na najnovšiu legislatívu, podnety a problémy. Prakticky, jednoducho a zrozumiteľne vysvetľuje, objasňuje a pomáha riešiť personálne, mzdové otázky, problematiku odvodov, pracovného práva a mnohé ďalšie, a to nie len vo forme odborných článkov, ale aj v obľúbenej forme: otázka – odpoveď, príklad – riešenie. Ponúka porovnania a alternatívne riešenia problémov, upozornenia na prípady, v ktorých sa najčastejšie robia chyby; upozornenia na zmenu legislatívy; ukážky vzorovo vyplnených tlačív rôznych typov a vzorov zmlúv z pracovnoprávnej oblasti.
 • www:
- PRÁVNÍK - teoretický časopis pro otázky státu a práva
CZ - 12x - ISSN 0231-6625
 • Adresa:
  • Ústav státu a práva AV ČR
   Národní 18
   116 91 Praha 1
 • Pozn.:
  • Rukopisy zasielať v 3 vyhotoveniach splu s disketou. Rukopis priebežne ostránkovať, písať na jednej strane, poznámky číslovať priebežne a zaradiť za text článku. Mená autorov v citáciách v poznámkach podškrtnúť prerušovane. Ku každému článku na zvláštnej strane pripojiť krátke rezumé v angl., nemec., franc. alebo rus. jazyku, ktoré musí obsahovať názov článku, meno autora a výstižnú charakteristiku článku.
 • E-mail:
 • www:
- PRÁVNY OBZOR – teoretický časopis pre otázky štátu a práva
SK - 6x - ISSN 0032-6984
 • Adresa:
  • Redakcia časopisu Právny obzor
   Ústav štátu a práva SAV
   Klemensova 19
   813 64 Bratislava
 • Pozn.:
  • Rukopisy posielať v 4 ex., príp. aj na diskete (Word). Priebežne číslovať, písať na jednej strane (30 riadkov po 60 znakoch vr. medzier). Poznámky pod čiaru písať na osobitnú stranu (nie do textu ani na koniec strany) pod seba a číslovať od 1-x, číslo poznámky písať vyššie a nedávať zaň bodku. Na osobitnú stranu napísať synopsu(cca 5-8 riadkov), ktorá musí obsahovať meno autora, názov článku, bibliografický riadok časopisu, stručnú charakteristiku a počet použitej literatúry. Ku každému článku na osobitnej strane pripojiť krátke rezumé (10-15 r.), ktoré musí obsahovať názov článku, meno autora, výstižnú charakteristiku a bibliografický riadok. Uviesť presnú adresu bydliska, rod. č., pracovisko a pracovné zaradenie (funkciu).
 • E-mail:
 • www:
- PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ
CZ - 6x - ISSN 0862-8726
T TRESTNĚPRÁVNÍ REVUE
CZ - 6x – ISSN 1213-5313
 • Adresa:
  • C. H. Beck, org. složka
   Řeznická 17
   110 00 Praha 1
 • Pozn.:
  • Výhradne pôvodné, v inom periodiku nepublikované príspevky. Rukopisy je potrebné zasielať nakladateľovi v dvoch výtlačkoch a na diskete. Nevyžiadaný rukopis nakladateľ autorovi späť nevracia. Rukopis je prijatý k uverejneniu v okamihu, kedy je autorovi zaslaná stĺpcová korektúra jeho príspevku. Týmto okamžikom nadobúda nakladateľ výhradnú licenciu k rozmnožovaniu a rozširovaniu diela v ním vydávaných časopisoch, na nosičoch CD ROM alebo prostredníctvom internetu. Odmena za udelenie licencie je poskytnutá jednorázovo do dvoch týždňov po uverejnení príspevku v príslušnom čísle časopisu a jej výška je určená redakčným sadzobníkom, ktorý stanoví nakladateľ a ktorý zahrňuje aj odmenu za prípadné vydanie v elektronickej podobe. K akémukoľvek vydaniu príspevku v časopiseckej alebo elektronickej podobe je vždy potrebný písomný súhlas nakladateľa.
 • E-mail:
 • www:
U UNIVERSITAS ŠAFARIKIANA
SK – 4x
V VEREJNÁ SPRÁVA – časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu
SK - 26x - ISSN 1335-7883
- VÝBER Z ROZHODNUTÍ SÚDNEHO DVORA EURÓPSKEJ ÚNIE
SK - 6x - ISSN 1336-5312
 • Adresa:
  • IURA EDITION spol. s r.o.
   Oravská 17
   821 09 Bratislava
 • Pozn.:
  • Časopis Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie (predtým: Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev) je vydávaný vydavateľstvom Iura Edition v spolupráci s Ústavom európskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie je prvým slovenským právnickým časopisom venovaným doktrínam a aktuálnej judikatúre súdnych orgánov Európskej únie so sídlom v Luxemburgu. V pravidelných dvojmesačných intervaloch prináša výber z najvýznamnejších rozhodnutí, ktoré formovali doktríny Súdneho dvora a Súdu prvého stupňa. Rozhodnutia, stanoviská a poznámky vyberá a pripravuje kolektív odborníkov.
 • E-mail:
 • www:
Z ZBIERKA STANOVÍSK NAJVYŠŠIEHO SÚDU A ROZHODNUTÍ S ÚDOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SK - 6x - ISSN 1335-4884
 • Adresa:
  • Prosperity, s.r.o.
   Mlynské luhy 7
   P.O.Box 3
   820 06 Bratislava 26
 • Pozn.:
  • Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhdonutí súdov Slovenskej republiky je jediným prameňom, ktorý obsahuje výlučne judikatúru vychádzajúcu z kolektívneho procesu upraveného predpisom, ktorý sa opiera o zákonné zmocnenie. O uverejnení stanovísk a rozhodnutí v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky rohodujú kolégiá (trestné, občianskoprávne, obchodné a správne) Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Pred prerokovaním vybraných rozhodnutí v príslušnom kolégiu sa tieto rozhodnutia zasielajú na vyjadrenie Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, krajským súdom, Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, právnickým fakultám, Akadémii policajného zboru Slovenskej republiky, profesným právnickým komorám, dotknutým ústredným orgánom štátnej správy a ďalším inštitúciám. Rozhodnutia uverejnené v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky nepredstavujú názor jednotlivca, ale sú výsledkom kolektívneho prerokovania a kolektívneho rozhodnutia o vhodnosti ich uverejnenia príslušného kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
 • E-mail:
 • www:
- ZVESTI
SK - 12x - ISSN 0862-9471
 • Adresa:
  • M.S.Agentúra
   P.O.Box 79
   810 00 Bratislava 1
- ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie
SK - 6x - ISSN 0044-4863